Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
w  Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy ul. Rozłogi 10 pok. 101
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00 oraz 15.00- 19.00

 

Nie są prowadzone zapisy, należy zgłosić się osobiście we wskazanych terminach.


Nieodpłatna pomoc prawna, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r.                               o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  przysługuje osobie:

 1. której w okresie 12 miesięcy  poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnego świadczenia, lub
 2. która  posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r o Karcie Dużej Rodziny, lub
 3. która uzyskała zaświadczenie , o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana  poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach wojennych i okresu powojennego, lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyły 65. lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 8. która  jest w ciąży.


Uprawnienie należy poświadczyć przez przedłożenie odpowiednio:

 • decyzji  administracyjnej o udzieleniu pomocy z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia o udzieleniu świadczenia o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej - pkt. 1,
 • Kartę Dużej Rodziny - pkt 2,
 • zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – pkt 3,
 • ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa - pkt 4,
 • dokumentu tożsamości - pkt 5 i 6,
 • oświadczenia, ze zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w pkt. 7,
 • dokumentu potwierdzającego ciążę - pkt 8

 

 Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 3. pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

Osoby uprawnione mogą uzyskać pomoc prawną w zakresie: prawa pracy, przygotowania  do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych w tym pomocy w zakresie związanej z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i opiekuńczych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.


Więcej informacji http://www.um.warszawa.pl/nieodplatnapomocprawna