Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
Ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:

PRACOWNIK SOCJALNY

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku pracownika socjalnego będzie należało miedzy innymi:

 • prowadzenie pracy socjalnej;
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej;
 • przygotowywanie dokumentacji i wywiadów o pomoc społeczną zgodnie z potrzebami klienta;
 • planowanie innych form pomocy finansowej zgodnie z potrzebami klienta;
 • sprawozdawczość;
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom potrzebującym wsparcia;\
 • obsługa programu Pomost Std;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie zgodne z warunkami art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie minimum 6 miesięcy w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wymagania pożądane:

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ochrony zdrowia psychicznego, promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności pożytku publicznego, przepisów o ochronie danych osobowych;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • sumienność i samodzielność w działaniu;
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres;
 • odpowiedzialność;
 • komunikatywność i otwartość;
 • rzetelność i systematyczność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny - podpisane odręcznie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • podpisane pisemne oświadczenie potwierdzające obywatelstwo polskie ;
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
  korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. 2016, poz. 922”.

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

Miejsce pracy: Praca w budynku Ośrodka (I piętro) i poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Budynek z windą wewnętrzną umożliwiającą przemieszczania się wózkiem inwalidzkim między kondygnacjami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze. Siedziba Ośrodka monitorowana.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze poniżej 4 godzin dziennie, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczeniem się wewnątrz budynku oraz poza budynkiem. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Warunki zatrudnienia: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu lub przesłanie za pośrednictwem poczty do dnia 24 stycznia 2018 r.
(decyduje data wpływu do Sekretariatu Ośrodka ) na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
ul. Rozłogi 10, 01-310. Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „ pracownik socjalny”

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informujemy:
„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż administratorem danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (01-310 ), przy ul. Rozłogi 10. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.”