Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
ul. Rozłogi 10 , 01-381 Warszawa

ogłasza nabór na wolne stanowisko

KONSULTANT PSYCHOLOG

w projekcie „Odpowiedzialni Rodzice”

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku konsultanta psychologa należało będzie:

 • prowadzenie indywidualnych konsultacji specjalistycznych z uczestnikami projektu „Odpowiedzialni Rodzice”;
 • współpraca z zespołem rekrutacyjnym i diagnostycznym projektu „Odpowiedzialni Rodzice” i współtworzenie diagnoz sytuacji problemowej uczestników projektu;
 • współpraca z zespołem rekrutacyjnym i diagnostycznym projektu „Odpowiedzialni Rodzice” i współtworzenie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji uczestników projektu;
 • współpraca z realizatorami projektu, w tym w szczególności z zespołem projektowym i koordynatorem projektu w zakresie realizacji zadań projektowych;
 • prowadzenie zajęć grupowych z uczestnikami projektu „Odpowiedzialni Rodzice” (np. warsztatów z zakresu podnoszenia kompetencji wychowawczych i opiekuńczych);
 • dbałość o prawidłową realizację zadań zgodnie z założeniami projektu „Odpowiedzialni Rodzice”
 • prowadzenie sprawozdawczości z realizacji zajęć z uczestnikami projektu „Odpowiedzialni Rodzice”
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji z realizowanych zadań.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe (kierunek psychologia);
 • co najmniej trzyletni staż pracy i pięcioletnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
 • umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • ukończone szkolenie/studia w zakresie coachingu;
 • ukończony kurs metodą Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dokładność, rzetelność, sumienność, zaangażowanie;
 • dobra organizacja pracy;
 • odporność na stres;
 • odpowiedzialność;
 • wysoka kultura osobista;

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
  na stanowisku konsultanta psychologa  w okresie realizacji projektu  (od dnia 15.11.2018 r. do dnia 30 11.2019 r.)
 • praca odbywać się będzie w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w Warszawie i poza nim np. podczas zajęć na terenie  m.st. Warszawy). Budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Budynek z windą wewnętrzną umożliwiającą przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim między kondygnacjami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze. Siedziba Ośrodka monitorowana;
 • stanowisko pracy związane jest z bezpośrednim kontaktem z uczestnikami projektu „Odpowiedzialni Rodzice” oraz pracą przy komputerze i obsługą urządzeń biurowych.
 • Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym oraz niedosłyszącym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz  list motywacyjny;
 • podpisane pisemne oświadczenie potwierdzające obywatelstwo;
 •  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany min. 3 letni staż pracy i  kopie dokumentów potwierdzające 5 letnie doświadczenie zawodowe;
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;  
 • podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy                           ul. Rozłogi 10, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

.......................................................

Data i podpis kandydata do pracy”

 • podpisane oświadczenie dla potrzeb przyszłych rekrutacji (wyrażenie zgody jest dobrowolne):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozłogi 10, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy od dnia złożenia oferty nie dłużej niż 12 miesięcy.

.......................................................

Data i podpis kandydata do pracy”

 • podpisana klauzula informacyjna, której mowa w art. 13 RODO  dla kandydatów do pracy w Ośrodku (załączona do niniejszego ogłoszenia).

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej (ocena ofert przeprowadzona w oparciu o przesłane kwalifikacje kandydatów).

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i dokonanie wyboru pracownika
na jej podstawie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu Dyrektora lub przesłanie  za pośrednictwem poczty
do dnia  08 listopada  2018r. (decyduje data wpływu do Sekretariatu Ośrodka
) na  adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy ul. Rozłogi 10,
01-310 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Konsultant psycholog – Odpowiedzialni Rodzice”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na wyżej wymieniony adres w terminie do dnia 08 listopada 2018 r. do godz. 16.00.