Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
ul. Rozłogi 10 , 01-310 Warszawa
ogłasza nabór na wolne stanowisko
INSPEKTOR/STARSZY INSPEKTOR ds. REALIZACJI ŚWIADCZEŃ   (2 etaty)
w Zespole Realizacji Świadczeń i Analiz

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku inspektora/starszego inspektora będzie należała realizacja  świadczeń pomocy społecznej oraz obsługa bazy danych klientów OPS tj.:

 • Wprowadzanie danych dotyczących świadczeń pomocy społecznej do bazy danych systemu informatycznego;  
 • Weryfikowanie danych osobowych świadczeniobiorców pomocy społecznej znajdujących się w bazie danych systemu informatycznego;
 • Przygotowywanie i wydruk decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej oraz potwierdzanie prawa doświadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie zaakceptowanych planów pomocy przez Dyrektora oraz inne uprawnione osoby;
 • Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją świadczeń, w tym świadczeń przyznawanych obywatelom z Ukrainy przebywającym na terenie dzielnicy Bemowo w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie;
 • Sporządzanie zaświadczeń o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej w celu przedłożenia wskazanym podmiotom;
 • Sporządzanie metryk z postępowania w sprawie wydania zaświadczeń;
 • Sporządzanie okresowych zestawień z zakresu realizowanych świadczeń pomocy społecznej.

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530),
 • wykształcenie min. średnie
 • min. 4 letni staż pracy -na stanowisko Inspektor,
 • min. 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy biurowej, w samorządzie terytorialnym,

w jednostkach pomocy społecznej – na stanowisko Inspektor,

 • min. 5 letni staż pracy -na stanowisko Starszy Inspektor,
 • min. 4 lata doświadczenia zawodowego w pracy biurowej, w samorządzie terytorialnym, w jednostkach pomocy społecznej – na stanowisko Starszy Inspektor,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.
 • samodzielność i sumienność.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie  wyższe I stopnia administracja

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę na czas określony w wymiarze 1/1 etatu,  
 • praca odbywać się będzie w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w Warszawie i poza nim. Budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Budynek z windą wewnętrzną umożliwiającą przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim między kondygnacjami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze. Siedziba Ośrodka monitorowana;
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie i obsługą urządzeń biurowych;
 • na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym oraz niedosłyszącym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 • podpisane pisemne oświadczenie potwierdzające obywatelstwo;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530)
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających min 4 lata stażu pracy/5 lat stażu pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w przypadku ubiegania się o stanowisko Inspektora lub min. 4 letnie doświadczenie zawodowe w przypadku ubiegania się o stanowisko Starszego Inspektora,
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tego naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

.......................................................

Data i podpis kandydata do pracy”

 

 • podpisana klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 RODO dla kandydatów
  do pracy w Ośrodku (załączona do niniejszego ogłoszenia).

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
Etap I
. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej (ocena ofert przeprowadzona w oparciu o przesłane kwalifikacje kandydatów).
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i dokonanie wyboru pracownika
na jej podstawie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu Dyrektora lub przesłanie  za pośrednictwem poczty do dnia
10 czerwca 2022 r. (decyduje data wpływu do Sekretariatu Ośrodka
) na  adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310. Warszawa z dopiskiem na kopercie: „INSPEKTOR/STARSZY INSPEKTOR ds. realizacji świadczeń”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi. Dokumenty uważa się za dostarczone
w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 10 czerwca 2022 r. do godz. 16.00.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (PDF 460KB)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
ul. Rozłogi 10 , 01-310 Warszawa
informuje,
że w trakcie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Inspektor/Starszy Inspektor w Zespole Realizacji Świadczeń i Analiz
do zatrudnienia na w/w stanowiska zostały wyłonione następujące osoby:

 • Pani Agnieszka Longa – Zalasewo
 • Pani Ilona Rzewuska – Warszawa

Uzasadnienie
Kandydatki spełniły w najwyższym stopniu wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. stanowiska.