Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
ul.
Rozłogi 10 , 01-310 Warszawa
ogłasza nabór na wolne stanowisko:
Kierownika Ośrodka Wsparcia dla Seniorów  (1 etat)
w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Kierownika Ośrodka Wsparcia dla Seniorów należy:   

 • Kierowanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz;
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi OPS;
 • Inicjowanie nowatorskich rozwiązań i stałe dążenie do rozwoju placówki stosownie do potrzeb i zainteresowań uczestników;
 • Przygotowywanie planów merytorycznej działalności Ośrodka Wsparcia i sporządzanie sprawozdań we współpracy z pracownikami OWdS
 • Przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej w jednostce,
 • Zapewnianie i utrzymanie wymaganego zakresu i poziomu usług,
 • Opracowanie wymaganych przepisami prawa dokumentów dotyczących funkcjonowania OWdS,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym oraz pracownikom,
 • Administrowanie mieniem wchodzącym w skład i będącym na wyposażaniu oraz ponoszenie odpowiedzialności za to mienie,   
 • Koordynowanie spotkań i zajęć dla seniorów,
 • Dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ustawy o ochronie danych osobowych,
 • Zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących Seniorów,
 • Nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami. Współpraca z NGO, firmami i instytucjami, które mogłyby wspomagać działalność Ośrodka Wsparcia dla Seniorów,
 • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych zajęciach,
 • Koordynowanie działań dotyczących udzielania osobom starszym pomocy, wsparcia oraz poradnictwa,
 • Zarządzanie podległymi pracownikami zgodnie z przepisami przyjętymi w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy oraz wspieranie ich w rozwoju zawodowym.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe II stopnia,
 • posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1   ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66);
 • min. 5 lat stażu pracy,
 • min. 5 lat doświadczenia zawodowego w jednostkach pomocy społecznej,
 • min. 1 rok doświadczenia w kierowaniu zespołem,
 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu: pedagogiki, pedagogiki specjalnej, politologii, polityki społecznej, psychologii, socjologii, nauki o rodzinie, administracji publicznej, zarządzania,
 • doświadczenie w pracy z seniorami;
 • opracowanie modelu wsparcia środowiskowego osób starszych pn. „Koncepcja działalności Ośrodka Wsparcia dla Seniorów”.

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w wymiarze 1/1 etatu,  
 • praca odbywać się będzie w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo  w Warszawie i poza nim. Budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze.  
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie i obsługą urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 • podpisane pisemne oświadczenie potwierdzające obywatelstwo;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530)
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających min 5 letni staż pracy lub
  w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu
  zawierające okres zatrudnienia, 5 letnie doświadczenie zawodowe oraz 1 rok doświadczenia w kierowaniu zespołem;
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu  z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tego naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

.......................................................

Data i podpis kandydata do pracy”

 • podpisana klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 RODO dla kandydatów
  do pracy w Ośrodku (załączona do niniejszego ogłoszenia).

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
Etap I
. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej (ocena ofert przeprowadzona w oparciu o przesłane kwalifikacje kandydatów).
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami oraz omówienie przygotowanego modelu wsparcia środowiskowego osób starszych pn. „Koncepcja działalności Ośrodka Wsparcia dla Seniorów” dokonanie wyboru pracownika na ich podstawie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu Dyrektora lub przesłanie za pośrednictwem poczty do dnia
05 września  2022 r. (decyduje data wpływu do Sekretariatu Ośrodka
) na  adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy ul.
Rozłogi 10, 01-310. Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Kierownik Ośrodka Wsparcia dla Seniorów”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi. Dokumenty uważa się za dostarczone
w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 05 września  2022 r. do godz. 16.00.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (PDF 460KB)

Informacja o wynikach naboru (PDF 113KB)