Przedmiotem zamówienia jest:

Przeprowadzenie 5-godzinnego spotkania grupowego w formie warsztatowo – wykładowej z zakresu autoprezentacji
w okresie 01.VII.2019r. – 12.VII.2019r. dla około 15 uczestników projektu „Bemowski Klub Integracji Społecznej” w ramach Priorytetu IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 "Aktywizacja społeczno–zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Dokumenty do pobrania (zip)