Logotyp Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy

O nasOgłoszeniaRodzaje
pomocy
Wzory
dokumentów
Kontakt ikona Biuletynu Informacji Publicznej

Deklaracja Dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Data publikacji strony internetowej: 2021-11-02. Data ostatniej istotnej publikacji: 2021-11-02.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

  • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
  • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
  • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-11-02. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Tokarski, m.tokarski@opsbemowo.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 48-71-378. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/pl).

Dostępność architektoniczna
Tymczasowa siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Pełczyńskiego 26, Warszawa

Lokal zajmuje jeden poziom – parter budynku wielokondygnacyjnego.

Opis dostępności wejścia do budynku

Główne wejście do budynku znajduje się z lewej strony budynku. Oznaczone jest tablicą z nazwą Ośrodka zamieszczoną na elewacji. Wejście posiada drzwi dwuskrzydłowe o szerokości powyżej 90 cm oraz wiatrołap. Z wiatrołapu, na prawo znajduje się wejście do punktu obsługi klientów. Podłoga na poziomie terenu. Brak progu.

Brak miejsc z kontrolą dostępu.

Opis dostępności korytarzy, schodów, wind i toalet

Korytarze są szerokie, z możliwością wyminięcia się co najmniej dwóch osób. Wejścia do pokoi są oznaczone tabliczkami informacyjnymi z nazwą działu.

W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami

Przy budynku znajdują się ogólnodostępne parkingi z oznaczonym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych do obsługi klientów.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (OWIRON)
ul. Rozłogi 10, Warszawa

Budynek posiada trzy poziomy: 0, 1, 2.

Opis dostępności wejścia do budynku

Główne wejście do budynku znajduje się od ul. Siemiatyckiej na poziomie 0. Oznaczone jest:

  • tablicą z nazwą Ośrodka, zamieszczoną na elewacji,
  • tabliczką z nazwą Ośrodka napisaną pismem Braille’a, umieszczoną drzwiach na wysokości klamki.

Posiada drzwi dwuskrzydłowe o szerokości powyżej 90 cm oraz wiatrołap. Prowadzi do głównego holu w którym znajduje się punkt obsługi klientów. Różnice pomiędzy poziomem terenu a poziomem podłogi pokonuje się po schodach lub po pochylni.

Na poziomie -1 znajdują się trzy wejścia. Dwa z nich są dostępne dla osób poruszających się na wózkach (jedno od ul. Siemiatyckiej i jedno od ul. Rozłogi).

Brak miejsc z kontrolą dostępu

Opis dostępności korytarzy, schodów, wind i toalet

Korytarze są szerokie, z możliwością wyminięcia się co najmniej dwóch osób. Komunikacja pomiędzy wszystkimi poziomami odbywa się schodami. Ich stopnie są proste bez podcięć, z oznaczeniami kolorystycznymi krawędzi schodów. Wyposażone są w poręcze po obu stronach. Pomiędzy poziomami 1 i 2 możliwa komunikacja windą dostosowaną do potrzeb osób poruszających się na wózku. Wejścia do pokoi są oznaczone tabliczkami informacyjnymi.

W budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami

Przy głównym wejściu znajduje się ogólnodostępny parking z oznaczonym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych do obsługi klientów.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Lokal użytkowy
Bemowski Klub Integracji Społecznej (BKIS)
ul. Lazurowa 14, Warszawa

Opis dostępności wejścia do budynku

Wejście do budynku od strony ul. Lazurowej. Wyposażone jest w dwuskrzydłowe drzwi o szerokości powyżej 90 cm. Różnice pomiędzy poziomem terenu a poziomem podłogi pokonuje się po schodach lub pochylni dostosowanej do posuszania się wózkami.

Kontrola dostępu do lokalu za pomocą wideo-domofonu.

Opis dostępności korytarzy, schodów, wind i toalet

Korytarze są szerokie, z możliwością wyminięcie się co najmniej dwóch osób. Lokal posiada jeden poziom – brak schodów, progów i wind.

Toaleta przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Przy wejściu znajduje się ogólnodostępny parking z oznaczonym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych do obsługi klientów.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Lokal użytkowy
Miejsce Aktywności Lokalnej
Dom Sąsiedzki „Nad Stawem”
ul. Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 30B

Opis dostępności wejścia do budynku

Wejście do budynku od strony ul. Pełczyńskiego. Wyposażone jest w dwuskrzydłowe drzwi o szerokości poniżej 90 cm i wiatrołap. Różnice pomiędzy poziomem terenu a poziomem podłogi pokonuje się po schodach (5 stopni). Zainstalowana jest na nich rozkładana pochylnia dla wózków.

Opis dostępności korytarzy, schodów, wind i toalet

Lokal ma charakter otwartej przestrzeni (open space). Posiada jeden poziom – brak schodów i wind. Brak toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami

Przy wejściu znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe usytuowane wzdłuż ulicy z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych do obsługi klientów.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Lokal użytkowy
Ośrodek Wsparcia dla Seniorów
ul. Lazurowa 14, Warszawa

Opis dostępności wejścia do budynku

Wejście do budynku od strony ul. Lazurowej. Wyposażone jest w dwuskrzydłowe drzwi o szerokości powyżej 90 cm. Różnice pomiędzy poziomem terenu a poziomem podłogi pokonuje się po schodach lub pochylni dostosowanej do poruszania się wózkami.

Kontrola dostępu do Ośrodka Wsparcia za pomocą wideo-domofonu.
Kontrola dostępu do pomieszczeń służbowych

Opis dostępności korytarzy, schodów, wind i toalet

Korytarze są szerokie, z możliwością wyminięcie się co najmniej dwóch osób. Lokal posiada jeden poziom – brak schodów, progów i wind.

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami

Przy wejściu znajduje się ogólnodostępny parking z oznaczonym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych do obsługi klientów.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.