Logotyp Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy

O nasOgłoszeniaRodzaje
pomocy
Wzory
dokumentów
Kontakt ikona Biuletynu Informacji Publicznej

Ogłoszenia Dyrektora Ośrodka

Rekrutacje na stanowiska pracownicze
Kierowca – 0,5 etatu

Data publikacji: 31.01.2024
Zakończono przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Pełczyńskiego 26, 01-471 Warszawa
ogłasza nabór na wolne stanowisko: Kierowca

Zadania

 • transport uczestników OWiRON na trasie: dom-OWiRON, OWiRON-dom;
 • transport uczestników OWiRON podczas realizacji programów terapeutycznych w zakresie: wycieczek, imprez sportowych, spektakli teatralnych, wyjazdów do kina;
 • dbanie o bezpieczeństwo uczestników i estetykę pojazdu;
 • dbanie o stan techniczny pojazdu: przeglądy, konserwacja, drobne naprawy, mycie i czyszczenie wnętrza samochodu;
 • obsługa zaopatrzenia w zakresie transportu oraz realizacja zakupów;
 • wypełnianie karty drogowej, rozliczanie paliwa ze stanu kilometrażu licznikowego.

Wymagania konieczne

 • wykształcenie: minimum zasadnicze zawodowe,
 • min. 1 rok stażu pracy,
 • min. 1 rok doświadczenia zawodowego jako kierowca,
 • uprawnienia do przewozu osób,
 • karta elektroniczna do tachografu,
 • prawo jazdy kat. B, D – prowadzenie autobusu oraz ukończony kurs kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku D;
 • pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wymagania pożądane

 • wykształcenie: średnie

Warunki zatrudnienia na stanowisku

 • zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w wymiarze 0,5 etatu,
 • praca odbywać się będzie w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w Warszawie i poza nim. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana w OWiRON.
 • praca przy prowadzeniu pojazdu około 3 godziny dziennie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 • podpisane pisemne oświadczenie potwierdzające obywatelstwo;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282);
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopia dokumentów poświadczających uprawnienie do prowadzenia samochodów osobowych oraz autobusu;
 • kopie dokumentów potwierdzających min. 1 rok stażu pracy, 1 rok doświadczenia zawodowego;
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tego naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”
 • podpisana klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 RODO dla kandydatów do pracy w Ośrodku (załączona do niniejszego ogłoszenia).

Procedura postępowania rekrutacyjnego

 • Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej (ocena ofert przeprowadzona w oparciu o przesłane kwalifikacje kandydatów).
 • Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.


Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu Dyrektora lub przesłanie za pośrednictwem poczty do dnia 16.02.2024 r. (decyduje data wpływu do Sekretariatu Ośrodka) na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Pełczyńskiego 26, 01-471 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Kierowca OWiRON”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 16.02.2024 r. do godz. 15:00.

Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 RODO dla kandydatów do pracy w Ośrodku (PDF, 456KB)

Rekrutacje wolontariuszy

Jeśli masz trochę wolnego czasu i chcesz działać dla innych to zapoznaj się z naszymi ogłoszeniami dla kandydatów na wolontariuszy. Klikając w ogłoszenie Twoja przeglądarka przekieruje Cię do strony ochotnicy.waw.pl skąd będziesz możesz dokończyć swoje zgłoszenie. Możesz też zadzwonić do mnie bezpośrednio 512-698-711 lub skontaktować się przez stronę https://www.facebook.com/WolontariatBemowo

Ogłoszenie dla kandydatów na wolontariuszy. Wolontariat dotyczy pomocy osobom starszym. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” – odnośnik do strony ochotnicy.waw.pl Ogłoszenie dla kandydatów na wolontariuszy. Wolontariat dotyczy pomocy dzieciom i młodzieży w nauce. – odnośnik do strony ochotnicy.waw.pl Ogłoszenie dla kandydatów na wolontariuszy. Wolontariat dotyczy pomocy uchodźcom z Ukrainy. Program „Bemowo dla Ukrainy” – odnośnik do strony ochotnicy.waw.pl
Nabór na kandydatów na kuratora osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ogłasza stały nabór na kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych i opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Zadania

 • zarządzanie majątkiem podopiecznego,
 • sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym (składanie w imieniu podopiecznego oświadczeń woli, zawieranie umów, wypowiadanie umów itp.),
 • dbanie o odpowiednią opiekę lekarską,
 • pomoc w prowadzeniu spraw życiowych podopiecznego,
 • reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej i innymi instytucjami,
 • sporządzanie sprawozdań dla Sądu, nie rzadziej niż raz w roku.

Wymagania konieczne

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia i dobry stan zdrowia, umożliwiający pełnienie funkcji opiekuna,
 • zameldowanie i zamieszkanie na terenie Warszawy.

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego dotyczących sprawowania opieki/kurateli,
 • posiadanie doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 • znajomość instytucji pomocowych i wspierających działających na terenie Warszawy, w szczególności w dzielnicy Bemowo,
 • wysokie zaangażowanie w realizację powierzonych działań,
 • sprawność w załatwianiu spraw urzędowych,
 • samodzielność,
 • dyspozycyjność.

Warunki zatrudnienia na stanowisku

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego/kuratora decyduje sąd opiekuńczy. Ustanowienie opiekuna prawnego lub kuratora osoby ubezwłasnowolnionej następuje w drodze postanowienia sądu opiekuńczego i nie wiąże się z zatrudnieniem w OPS.

Sąd opiekuńczy może przyznać kuratorowi/opiekunowi za sprawowanie kurateli/opieki, na jego żądanie, stosowne wynagrodzenie. Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której kuratela/opieka została ustanowiona, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, w przypadku opiekuna prawnego wynagrodzenie jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, natomiast w przypadku kuratora wynagrodzenie pokrywa ten, kto żądał ustanowienia kuratora.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • CV, list motywacyjny i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji kuratora/opiekuna prawnego,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie ustanawiania oraz sprawowania opieki prawnej,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie/kwalifikacje – oryginały do wglądu.

Procedura postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja ma charakter ciągły.


Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu Dyrektora lub przesłanie za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ul. Pełczyńskiego 26, 01-471 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Kurator/Opiekun prawny”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi.

Zamówienia realizowane na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024 rok – wersja nr 1 (PDF, 44 KB)
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok – wersja nr 3 (PDF, 41 KB)


Brak aktualnie prowadzonych postępowań.

Zamówienia wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych
Zakup i dostawa materiałów biurowych na pokrycie bieżących potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy od kwietnia do grudnia roku 2024 – ponowienie

Data publikacji: 05.04.2024

Data publikacji: 11.04.2024

Data publikacji: 15.04.2024

Data publikacji: 22.04.2024

Zakup i dostawa środków czystości oraz art. gospodarczych dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Data publikacji: 14.03.2024

Data publikacji: 26.03.2024

Data publikacji: 27.03.2024

Archiwum zamówień realizowanych na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych

Archiwum przechowuje zakończone zamówienia zrealizowane na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, publikowane od 2020 roku.

Rok 2023
IOD.26.1.6.2023.SJ Przygotowywanie i dowożenie we wskazane miejsce obiadów klientom Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14 – ponowienie

Data publikacji: 11.12.2023

Data publikacji: 19.12.2023

Data publikacji: 28.12.2023

Data publikacji: 04.01.2024

Data publikacji: 15.01.2024

IOD.26.1.5.2023.SJ Przygotowywanie i dowożenie we wskazane miejsce gorących zestawów obiadowych klientom Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i działającego w jego strukturze OWiRON – ponowienie

Data publikacji: 05.12.2023

Data publikacji: 12.12.2023

Data publikacji: 19.12.2023

Data publikacji: 29.12.2023

IOD.26.1.4.2023.SJ Przygotowywanie i dowożenie we wskazane miejsce obiadów klientom Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14

Data publikacji: 23.11.2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji o  wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 PZP.

Termin składania ofert: 1 grudnia 2023 r. godz. 11:00

Strona, na której jest prowadzone postępowanie:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2345bbea-879a-11ee-b55a-a22b2d7f700e

Data publikacji: 1.12.2023

Data publikacji: 4.12.2023

Data publikacji: 13.12.2023

IOD.26.1.3.2023.SJ Przygotowywanie i dowożenie we wskazane miejsce gorących zestawów obiadowych klientom Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i działającego w jego strukturze OWiRON

Data publikacji: 14.11.2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji o  wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 PZP.

Termin składania ofert: 22 listopada 2023 r. godz. 11:00

Strona, na której jest prowadzone postępowanie:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f871c170-81f1-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Data publikacji: 22.11.2023

Data publikacji: 24.11.2023

Data publikacji: 30.11.2023

IOD.26.1.2.2023.SJ Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z wizualizacjami oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo przy ul. Oławskiej w W wie.

Data publikacji: 09.08.2023

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z wizualizacjami oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo przy ul. Oławskiej w W wie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 PZP.

Termin wizji lokalnej: 16 sierpnia 2023 r. godz. 10:00
Termin składania ofert: 31 sierpnia 2023 r. godz. 11:00

Dokumenty nie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego dostępne są na stronie, na której jest prowadzone postępowanie:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3df5b37c-2475-11ee-9aa3-96d3b4440790

Data publikacji: 11.08.2023

Data publikacji: 24.08.2023

Data publikacji: 31.08.2023

Data publikacji: 16.10.2023

IOD.26.1.1.2023.SJ Przygotowywanie i dowożenie we wskazane miejsce obiadów klientom Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14 w Warszawie

Data publikacji: 12.04.2023

Znak sprawy: IOD.26.1.1.2023.SJ
Identyfikator postępowania: ocds-148610-6354a7b8-d547-11ed-9355-06954b8c6cb9

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6354a7b8-d547-11ed-9355-06954b8c6cb9

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Okres realizacji zamówienia: 2 maja – 29 grudnia 2023 r.


Data publikacji: 20.04.2023


Data publikacji: 21.04.2023


Data publikacji: 04.05.2023

Rok 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok – wersja 1 (PDF, 37 KB)
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok – wersja 2 (PDF, 40 KB)


IOD.26.1.5.2022 Przygotowywanie i dowożenie we wskazane miejsce obiadów klientom Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14 w Warszawie

Data publikacji: 20.12.2022

Identyfikator postępowania: 771e8b54-d4ba-4410-83b6-62286fd9b47e

IOD.26.1.4.2022 Przygotowywanie i dowożenie we wskazane miejsce obiadów klientom Ośrodka Wsparcia dla Seniorów

Data publikacji: 01.12.2022

Identyfikator postępowania: 07e421ae-bc72-4ddc-b3ed-2b9bd4ce777c

IOD.26.1.3.2022 Przygotowywanie i dowożenie we wskazane miejsce gorących zestawów obiadowych klientom Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i działającego w jego strukturze OWiRON

Data publikacji: 29.11.2022

Identyfikator postępowania: eab40394-7bb4-4a25-b5dc-8f086680d301

IOD.26.1.2.2022 Roboty naprawcze w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Rozłogi 10 w Warszawie

Data publikacji: 20.07.2022

Identyfikator postępowania: d9940c5b-d952-478d-be30-8bd7597493a1
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2022/BZP 00268572/01

IOD.26.1.1.2022 Roboty naprawcze szkody zalaniowej w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Rozłogi 10 w Warszawie

Data publikacji: 28.06.2022

Identyfikator postępowania: 6bdfdbab-3543-4ed0-ae07-723c44769082
Numer ogłoszenia BZP: 2022/BZP 00226718/01

Rok 2021
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rozłogi” – ETAP II

Data publikacji: 31.08.2021

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rozłogi” –  ETAP II zlokalizowanym na działce ew. nr 68/14 w obrębie 6-12-05 przy ul. Lazurowej 14 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

ID postępowania: 6bca6a9-b8e0-405b-b2d9-4a148f2b881e

Rok 2020
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rozłogi” – ETAP I

Data publikacji: 04.09.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy, którego wartość ustalona na podst. art. 33 ustawy jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Termin składania ofert: do dnia 28 września 2020 r., godz. 10:00

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rozłogi” – ETAP I

Data publikacji: 29.07.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy, którego wartość ustalona na podst. art. 33 ustawy jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Termin składania ofert: do dnia 13 sierpnia 2020 r., godz. 10:00.

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rozłogi” – ETAP I

Data publikacji: 09.07.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w  trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy, którego wartość ustalona na podst. art. 33 ustawy jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Termin składania ofert: do dnia 24 lipca 2020 r., godz. 10:00.