Logotyp Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy

O nasOgłoszeniaRodzaje
pomocy
Wzory
dokumentów
Kontakt ikona Biuletynu Informacji Publicznej

O nas

Podstawy funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy działa w szczególności (zgodnie z §1 Statutu) na podstawie:

Statut Ośrodka został nadany Uchwałą Nr XXIX/918/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy, z późn. zm.
Tekst ujednolicony uchwały uwzględniający zmiany wprowadzone do dnia 14 października 2021 r.: Uchwała nr LV/1738/2021 z 14.10.2021 r.

Struktura organizacyjna
Dyrektor

Dyrektor odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

 • zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Ośrodka i kierowanie jego działalnością;
 • sporządzanie planów pracy Ośrodka, nadzór nad ich realizacją oraz sprawozdawczością;
 • pozyskiwanie funduszy na działalność Ośrodka;
 • dokonywanie czynności prawnych oraz zaciąganie zobowiązań w zakresie określonym w pełnomocnictwach;
 • współpraca z Zarządem Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, który sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka;
 • współpraca z Dyrektorem Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawa w zakresie zapewnienia spójności działań Ośrodka z polityką społeczną m.st. Warszawy;
 • koordynacja różnych form pomocy społecznej na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z działaniami Ośrodka;
 • współpraca z podmiotami, których zakres działalności jest zbieżny ze statutowymi celami działalności Ośrodka;
 • wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych m.st. Warszawy, zgodnie z upoważnieniami udzielonymi przez Prezydenta m.st. Warszawy oraz Radę m.st. Warszawy;
 • składanie Radzie m.st. Warszawy corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka wraz z opinią Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej;
 • promowanie różnych form pomocy oferowanych przez Ośrodek na rzecz mieszkańców.

Zastępca Dyrektora

Zastępca Dyrektora odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka stosownie do opisu stanowiska pracy zawierającego zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności oraz za właściwą organizację pracy, realizację zadań merytorycznych, a w szczególności za:

 • sprawowanie nadzoru nad podległymi mu bezpośrednio komórkami organizacyjnymi:
  • Działem Pomocy Środowiskowej,
  • Działem Przeciwdziałania Przemocy,
  • Zespołem Realizacji Świadczeń i Analiz;
 • współpracę z różnymi pomiotami w działaniach pomocowych podejmowanych na rzecz mieszkańców Dzielnicy;
 • pozyskiwanie w różnej formie funduszy na działalność Ośrodka;
 • zastępowanie Dyrektora w czasie jego urlopu, choroby lub innej nieobecności, w tym składania oświadczeń woli zgodnie z udzielonymi przez Dyrektora pełnomocnictwami;
 • wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z upoważnieniami udzielonymi przez Prezydenta m.st. Warszawy i Radę m.st. Warszawy;
 • nadzór nad załatwianiem spraw klientów Ośrodka;
 • pełnienie funkcji właściciela procesów czynności przetwarzania danych osobowych wskazanych w opisie stanowiska pracy.
Dział Pomocy Środowiskowej

Do podstawowych zadań Działu Pomocy Środowiskowej należy w szczególności:

 • udzielanie osobom i rodzinom informacji w sprawach pomocy społecznej oraz organizacji pracy Ośrodka,
 • rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,
 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz prowadzenie pracy socjalnej,
 • organizowanie i rozwijanie form pomocy społecznej dla mieszkańców Bemowa – współdziałanie w tym zakresie z instytucjami, organizacjami społecznymi i grupami samopomocowymi,
 • prowadzenie postępowań w zakresie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • monitoring sytuacji rodzin dotkniętych kryzysem przemocy, udział w grupach roboczych,
 • podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Zespół Pomocy Środowiskowej Nr 1

Do podstawowych zadań Zespołu Pomocy Środowiskowej nr 1 należy:

 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rejonie działania dla celów pomocy społecznej oraz innych, wynikających z przepisów obowiązującego prawa,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń z pomocy społecznej,
 • świadczenie podstawowej pracy socjalnej na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin
 • udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach o dostępnych formach pomocy
 • udzielanie wskazówek i pomocy dotyczącej rozwiązywania spraw życiowych – wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
 • wspieranie w uzyskaniu pomocy z instytucji państwowych, samorządowych i organizacji pozarządowych,
 • współdziałanie z pracownikami socjalnymi z innych Działów i Zespołów, specjalistami oraz instytucjami i organizacjami w zakresie pomocy na rzecz osób i rodzin (w tym realizacja programów i projektów),
 • monitorowanie sytuacji osób i rodzin, dla których prowadzone są procedury Niebieskie Karty przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz udział w grupach roboczych powołanych przez ten Zespół,
 • koordynowanie działań na rzecz osoby/rodziny w rejonie działania,
 • kierowanie osób/rodzin do Zespołu Pracy Socjalnej, asysty rodzinnej i innych form usługowych realizowanych w ramach działalności Ośrodka.
Zespół Pomocy Środowiskowej Nr 2

Do podstawowych zadań Zespołu Pomocy Środowiskowej nr 2 należy:

 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rejonie działania dla celów pomocy społecznej oraz innych, wynikających z przepisów obowiązującego prawa,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń z pomocy społecznej,
 • świadczenie podstawowej pracy socjalnej na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin
 • udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach o dostępnych formach pomocy
 • udzielanie wskazówek i pomocy dotyczącej rozwiązywania spraw życiowych – wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
 • wspieranie w uzyskaniu pomocy z instytucji państwowych, samorządowych i organizacji pozarządowych,
 • współdziałanie z pracownikami socjalnymi z innych Działów i Zespołów, specjalistami oraz instytucjami i organizacjami w zakresie pomocy na rzecz osób i rodzin (w tym realizacja programów i projektów),
 • monitorowanie sytuacji osób i rodzin, dla których prowadzone są procedury Niebieskie Karty przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz udział w grupach roboczych powołanych przez ten Zespół,
 • koordynowanie działań na rzecz osoby/rodziny w rejonie działania,
 • kierowanie osób/rodzin do Zespołu Pracy Socjalnej, asysty rodzinnej i innych form usługowych realizowanych w ramach działalności Ośrodka.
Zespół Pracy Socjalnej

Do podstawowych zadań Zespołu Pracy Socjalnej należy:

 • świadczenie pogłębionej pracy socjalnej na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w oparciu o pogłębioną diagnozę, plan pracy, ewaluację prowadzonych działań z wykorzystaniem narzędzi pracy socjalnej, w tym kontraktu socjalnego,
 • działania zmierzające do poprawy funkcjonowania osoby/rodziny,
 • udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach i dostępnych formach pomocy – udzielanie wskazówek i pomocy dotyczącej rozwiązywania trudności, wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów,
 • pomoc w korzystaniu ze wsparcia innych instytucji (państwowych, samorządowych i organizacji pozarządowych,
 • współdziałanie z pracownikami socjalnymi i specjalistami z innych działów i zespołów Ośrodka, instytucji i organizacji w zakresie pomocy na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia,
 • organizowanie społeczności lokalnej na rzecz określonych grup mieszkańców w oparciu o ich potrzeby,
 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych z osobami/rodzinami objętymi pogłębioną pracą socjalną,
Samodzielne Stanowisko Pierwszego Kontaktu

Do podstawowych zadań Samodzielnego Stanowiska Pierwszego Kontaktu należy:

 • prowadzenie Punktu Pierwszego Kontaktu, m.in. przyjmowanie osób zgłaszających się do Ośrodka, kierowanie ich do właściwego zespołu,
 • udzielanie informacji w sprawach pomocy społecznej, organizacji pracy Ośrodka, prawach i uprawnieniach oraz instytucjach właściwych do załatwienia sprawy osoby zgłaszającej się do Ośrodka,
 • udzielanie informacji, wskazówek i porad w zakresie rozwiązywania problemów społecznych,
 • przeprowadzanie wstępnych wywiadów z osobami zgłaszającymi się po raz pierwszy po pomoc,
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin,
 • przygotowywanie wstępnej dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczeń.
Dział Przeciwdziałania Przemocy

Do podstawowych zadań Działu Przeciwdziałania Przemocy należy:

 • bieżąca współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w zakresie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy, w tym monitorowanie realizacji Procedury Niebieskie Karty,
 • bieżąca współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy, w szczególności z policją, oświatą, ochroną zdrowia, Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz organami wymiaru sprawiedliwości,
 • zapewnienie obsługi technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i Grup Roboczych,
 • udzielanie poradnictwa specjalistycznego, pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom i rodzinom z problemem przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie interwencji w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie,
 • prowadzenie zajęć grupowych, w tym edukacyjnych, wsparcia, terapeutycznych, warsztatów rozwojowych dla osób z problemem przemocy w rodzinie,
 • udzielanie lub organizowanie doradztwa specjalistycznego, w tym różnych form szkoleniowych dla pracowników socjalnych i innych członków grup roboczych w zakresie diagnozy i rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie oraz koordynowania pracy grup roboczych,
 • podejmowanie działań profilaktycznych w obszarze przeciwdziałania przemocy.
Zespół Realizacji Świadczeń i Analiz

Do podstawowych zadań Zespołu Realizacji Świadczeń i Analiz należy:

 • obsługa bazy świadczeń dla klientów Ośrodka,
 • sporządzanie decyzji z zakresu pomocy społecznej i świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją świadczeń,
 • wydawanie talonów towarowych,
 • sprawianie pogrzebów,
 • dokonywanie zgłoszeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i sporządzanie dokumentacji rozliczeniowych z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionych klientów Ośrodka,
 • sporządzanie zaświadczeń o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej w celu przedłożenia innym instytucjom
 • zapewnienie klientom Ośrodka i uczniom posiłków finansowanych ze środków pomocy społecznej
 • opracowywanie zbiorczych analiz i sprawozdań statystycznych.
Główny Księgowy

Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności kierowanie i nadzór nad całokształtem spraw związanych z działalnością finansowo-księgową Ośrodka, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz kierowanie Zespołem Finansowo-Księgowym.

Zespół Finansowo-Księgowy

Do podstawowych zadań Zespołu Finansowo-Księgowego należy:

 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Ośrodka,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie obsługi kasowej,
 • opracowywanie projektów planów finansowych i zmian do budżetu,
 • kontrola przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, finansowej i statystycznej.
Samodzielne jednoosobowe stanowisko Inspektora Ochrony Danych

Do podstawowych obowiązków Inspektora Ochrony Danych należy wykonywanie zadań inspektora ochrony danych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) [Dz.Urz. UE z dnia 4 maja 2016 r. L 119/1].

Do zadań osoby pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych należą jednocześnie także inne obowiązki:

 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej 130 000 PLN netto oraz postępowań o niższej wartości wskazanych w określonych przez Dyrektora uregulowaniach wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 PLN netto,
 • sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych,
 • współuczestniczenie w opracowywaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych pod kątem zgodności z zasadami techniki prawodawczej,
 • współuczestniczenie w postępowaniach dotyczących rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
 • współuczestniczenie w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów objętych współfinansowaniem UE.
Dział Wsparcia Rodziny

Do podstawowych zadań Działu Wsparcia Rodziny należy prowadzenie działań na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dzieci oraz konsultacji w zakresie opiekuńczo-wychowawczym i w zakresie uzależnień.

Zespół ds. Usług Społecznych

Do podstawowych zadań Zespołu ds. Usług Społecznych należy:

 • sporządzanie specjalistycznej diagnozy funkcjonowania rodziny ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dzieci,
 • prowadzenie działań wspierających dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,
 • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, konsultacji specjalistycznych, mediacji, indywidualnej specjalistycznej pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi,
 • prowadzenie zajęć grupowych dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo, zwłaszcza rodzin wieloproblemowych (grup wsparcia, samopomocowych, edukacyjnych, rozwojowych, warsztatów, treningów, zajęć integracyjnych, klubowych),
 • podejmowanie interwencji w środowiskach rodzin z dziećmi,
 • kwalifikowanie rodzin do Zespołu Asysty Rodzinnej.
Zespół Asysty Rodzinnej

Do podstawowych zadań Zespołu Asysty Rodzinnej należy:

 • zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze wsparcia asystenta rodziny, zgodnie ze Standardem świadczenia asysty rodzinnej w m.st. Warszawa,
 • współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie opracowania i realizacji planu pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, zawierającego: diagnozę potrzeb, cele pracy, planowane działania, terminy realizacji oraz przewidywane efekty,
 • pomoc dla rodzin objętych asystą w uzyskaniu poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,
 • współdziałanie z pracownikami socjalnymi, specjalistami oraz instytucjami i organizacjami w zakresie pomocy na rzecz rodzin objętych asystą.
Zespół Pomocy Środowiskowej

Do zakresu podstawowych zadań Zespołu Pomocy Środowiskowej należy:

 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rejonie działania dla celów pomocy społecznej oraz innych, wynikających z przepisów obowiązującego prawa,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń z pomocy społecznej,
 • świadczenie podstawowej pracy socjalnej na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin
 • udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach o dostępnych formach pomocy
 • udzielanie wskazówek i pomocy dotyczącej rozwiązywania spraw życiowych – wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
 • wspieranie w uzyskaniu pomocy z instytucji państwowych, samorządowych i organizacji pozarządowych,
 • współdziałanie z pracownikami socjalnymi z innych Działów i Zespołów, specjalistami oraz instytucjami i organizacjami w zakresie pomocy na rzecz osób i rodzin (w tym realizacja programów i projektów),
 • monitorowanie sytuacji osób i rodzin, dla których prowadzone są procedury Niebieskie Karty przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz udział w grupach roboczych powołanych przez ten Zespół,
 • koordynowanie działań na rzecz osoby/rodziny w rejonie działania,
 • kierowanie osób/rodzin do Zespołu Pracy Socjalnej, asysty rodzinnej i innych form usługowych realizowanych w ramach działalności Ośrodka.
Dział Wsparcia Seniorów i Osób z Niepełnosprawnością

Podstawowym zadaniem Działu Wsparcia Seniorów i Osób z Niepełnosprawnością jest:

 • organizowanie, koordynowanie oraz nadzór nad realizacją działań o charakterze profilaktycznym, aktywizującym, interwencyjnym i wspierającym na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnością,
 • koordynacja procesu realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi w części dotyczącej zakresu działań Ośrodka.
Zespół ds. Usług Społecznych

Do podstawowych zadań Zespołu ds. Usług Społecznych należy:

 • prowadzenie poradnictwa na rzecz osób starszych, z niepełnosprawnością i ich rodzin oraz opiekunów
 • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, konsultacji specjalistycznych, mediacji, indywidualnej specjalistycznej pracy z osobami starszymi, z niepełnosprawnością i ich rodzinami oraz opiekunami,
 • prowadzenie zajęć grupowych dla osób starszych, z niepełnosprawnością i ich rodzin oraz opiekunów (grup wsparcia, samopomocowych, edukacyjnych, rozwojowych, warsztatów, treningów, zajęć integracyjnych, klubowych),
 • podejmowanie interwencji w środowisku osób starszych i z niepełnosprawnością,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi (instytucje i organizacje pozarządowe) w zakresie rozszerzania oferty pomocy na rzecz osób starszych, z niepełnosprawnością oraz ich rodzin i opiekunów.
Zespół Pomocy Środowiskowej

Do zakresu podstawowych zadań Zespołu Pomocy Środowiskowej należy:

 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rejonie działania dla celów pomocy społecznej oraz innych, wynikających z przepisów obowiązującego prawa,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń z pomocy społecznej,
 • świadczenie podstawowej pracy socjalnej na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin
 • udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach o dostępnych formach pomocy
 • udzielanie wskazówek i pomocy dotyczącej rozwiązywania spraw życiowych – wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
 • wspieranie w uzyskaniu pomocy z instytucji państwowych, samorządowych i organizacji pozarządowych,
 • współdziałanie z pracownikami socjalnymi z innych Działów i Zespołów, specjalistami oraz instytucjami i organizacjami w zakresie pomocy na rzecz osób i rodzin (w tym realizacja programów i projektów),
 • monitorowanie sytuacji osób i rodzin, dla których prowadzone są procedury Niebieskie Karty przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz udział w grupach roboczych powołanych przez ten Zespół,
 • koordynowanie działań na rzecz osoby/rodziny w rejonie działania,
 • kierowanie osób/rodzin do Zespołu Pracy Socjalnej, asysty rodzinnej i innych form usługowych realizowanych w ramach działalności Ośrodka.
Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych

Do podstawowych zadań Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych należy w szczególności: rehabilitacja społeczna, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprawa jakości życia oraz rewalidacja osób niepełnosprawnych poprzez:

 • zapewnienie chronionych warunków przebywania i niezbędnej opieki,
 • treningi funkcjonowania w codziennym życiu,
 • treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
 • treningi umiejętności spędzania wolnego czasu, w tym terapię zajęciową oraz ruchową,
 • rehabilitację leczniczą i wsparcie psychologiczne,
 • zajęcia edukacyjno-rewalidacyjne,
 • rozpoznanie, ocenę i analizę potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zakresie pomocy społecznej, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych i przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych.

Zasady i tryb działania Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych określa Dyrektor Ośrodka w formie odrębnych zarządzeń.

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów

Do podstawowych zadań Ośrodka Wsparcia dla Seniorów należy w szczególności:

 • zapewnienie osobom w wieku emerytalnym o zmniejszonej sprawności psychofizycznej spowodowanej wiekiem lub niepełnosprawnością całodziennego pobytu i pomocy w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb, organizacji czasu wolnego, aktywizacji, integracji, terapii, w pierwszej kolejności osobom samotnym, osamotnionym w rodzinie, o niskich dochodach, zagrożonych przemocą domową, mieszkających w trudnych warunkach mieszkaniowych, mających trudność w przygotowaniu ciepłego posiłk,
 • świadczenie różnych form pomocy (psychologicznej, socjalnej, terapeutycznej, medycznej, zabiegów rehabilitacyjnych i higienicznych) oraz usług społecznych w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia uczestnikom Ośrodka Wsparcia,
 • rozwijanie form pomocy i usług społecznych dla seniorów oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi
 • zapewnienie wyżywienia, w tym gorącego posiłku,
 • diagnozowanie i analizowanie potrzeb środowiska osób starszych,
 • opracowywanie i realizowanie programu działalności placówki w oparciu o rozpoznane potrzeby uczestników Ośrodka Wsparcia,
 • inicjowanie, opracowywanie i realizowanie programów i projektów społecznych skierowanych do środowiska osób starszych wynikających z rozpoznanych potrzeb,
 • prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych w celu zwiększenia samodzielności i zaradności życiowej uczestników Ośrodka Wsparcia oraz wzmocnienia ich kondycji psychofizycznej,
 • podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji i integracji społecznej osób starszych poprzez tworzenie sieci współpracy, partnerstw lokalnych,
 • informowanie uczestników Ośrodka Wsparcia, osób zainteresowanych i przedstawicieli środowiska lokalnego o dostępnych formach pomocy i zasadach ich przyznawania,
 • promowanie działań na rzecz seniorów, zmierzanie do poprawy społecznego wizerunku starości oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych.
Klub Integracji Społecznej

Do podstawowych zadań Klubu Integracji Społecznej należy:

 • ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego,
 • reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • specjalistyczna diagnoza funkcjonowania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,
 • prowadzenie indywidualnej specjalistycznej pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
 • prowadzenie zajęć grupowych (działań edukacyjno-pomocowych, zatrudnieniowych, wspierających),
 • organizowanie działań o charakterze terapeutycznym,
 • rozpoznanie, ocena i analiza/diagnoza potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie pomocy społecznej, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych i przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,
 • współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami a także z osobami prywatnymi i podmiotami gospodarczymi w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji społecznej i zawodowej uczestników.
Dział ds. Projektów

Do podstawowych zadań Działu ds. Projektów należy:

 • inicjowanie i koordynacja projektów realizowanych ze środków zewnętrznych, ich monitoring i ewaluacja,
 • bieżące analizowanie zasad i wytycznych wdrażania oraz realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 • opracowywanie wniosków o realizację projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym projektów współfinansowanych ze środków europejskich – w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby społeczne mieszkańców Bemowa,
 • inicjowanie oraz koordynacja projeków socjalnych dla określonych grup społecznych, w tym dotyczących organizacji społeczności lokalnej,
 • tworzenie sieci partnerstw poprzez współpracę z organizatorami społeczności lokalnej, organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz mieszkańców Bemowa,
 • planowanie działań wolontarystycznych oraz koordynacja wolontariatu,
 • prowadzenie sprawozdawczości z realizacji zadań dla potrzeb Ośrodka i instytucji zewnętrznych,
 • promocja różnych form działalności Ośrodka na rzecz mieszkańców Bemowa.
Dział Administracyjno-Gospodarczy

Do podstawowych zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy:

 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników Ośrodka oraz spraw personalnych stażystów, praktykantów i osób odbywających w Ośrodku karę ograniczenia wolności,
 • prowadzenie spraw z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie pracy i przepisami wykonawczymi,
 • prowadzenie spraw związanych z bazą lokalową i mieniem ruchomym Ośrodka w zakresie dotyczącym utrzymania Ośrodka, inwentaryzacji oraz ubezpieczenia bazy lokalowej i mienia,
 • obsługa procesu udzielania zamówień publicznych w zakresie planowania, ewidencjonowania i sprawozdawczości,
 • zaopatrywanie Ośrodka w niezbędne materiały biurowe i środki czystości,
 • zapewnienie prawidłowego działania oraz utrzymanie ciągłości funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej,
 • archiwizacja danych znajdujących się na serwerach Ośrodka,
 • obsługa i nadzór nad prawidłowym działaniem aplikacji i systemów dziedzinowych z zakresu kopii bezpieczeństwa oraz programów użytkowanych przez Ośrodek,
 • utrzymanie, aktualizacja i rozbudowa strony internetowej Ośrodka,
 • doraźna pomoc użytkownikom systemu informatycznego w zakresie obsługi aplikacji dziedzinowych oraz oprogramowania użytkowego,
 • zapewnienie wsparcia technicznego dla sprzętu informatycznego wykorzystywanego w Ośrodku,
 • inwentaryzacja i aktualizacja zasobów informatycznych Ośrodka,
 • nadzór nad bezpieczeństwem teleinformatycznym Ośrodka,
 • obsługa administracyjno-biurowa Dyrektora i Zastępcy Dyrektora,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Dyrektora i Zastępcy Dyrektora,
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą korespondencji przychodzącej i wychodzącej Ośrodka,
 • obsługa zakładowej składnicy akt,
 • obsługa elektronicznej skrzynki podawczej.
Sprawozdania roczne
Placówki OPS
Klub Integracji Społecznej

p.o. kierownika: Edyta Chomaniuk
Adres: ul. Lazurowa 14, 01-315 Warszawa
Tel.: 22 487-03-15
E-mail: kis@opsbemowo.waw.pl

Klub Integracji Społecznej, wpisany przez Wojewodę Mazowieckiego do rejestru klubów integracji społecznej pod nr 27 działalność rozpoczął w listopadzie 2017 roku.

Głównym celem funkcjonowania Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej jest reintegracja społeczna i zawodowa osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz ustawę z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym.

Uczestnikami Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej mogą być mieszkańcy Dzielnicy Bemowo, a w szczególności osoby wymienione w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym, tj.:

 • bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
 • uzależnieni od alkoholu,
 • uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających,
 • chorzy psychicznie,
 • długotrwale bezrobotni,
 • zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem,
 • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji,
 • osoby z niepełnosprawnościami.

Bemowski Klub Integracji Społecznej oferuje wsparcie w postaci:

 • pracy socjalnej,
 • wsparcia finansowego,
 • indywidualnych konsultacji z psychologiem, terapeutą, doradcą zawodowym,
 • zajęć aktywizujących (warsztaty umiejętności społecznych, aktywnego poszukiwania pracy),
 • grup wsparcia,
 • zajęć rekreacyjnych i kulturalnych oraz konstruktywnych form spędzania czasu wolnego,
 • wsparcia w podwyższeniu lub uzupełnieniu kwalifikacji zawodowych (szkolenia komputerowe, zawodowe, staże, prace społecznie użyteczne),
 • spotkań z pośrednikiem pracy,
 • i wiele innych...

Oferowane wsparcie jest bezpłatne.

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych (OWiRON)

Kierownik: Elżbieta Kluska
Adres: ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa
Tel.: 22 48-71-388
E-mail: owiron@opsbemowo.waw.pl

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych (OWIRON) jest dziennym ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla 70 dorosłych osób z niepełnosprawnościami, w szczególności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób chorujących psychicznie, które nie wymagają leczenia szpitalnego.

OWiRON jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 16:00. W skład zespołu wspierająco-aktywizującego OWiRON wchodzą: psycholodzy, pedagog specjalny, terapeuci, rehabilitanci, opiekunowie, pielęgniarki, lekarze konsultanci – ortopeda i neurolog.

Celem działalności OWiRON jest:

 • organizowanie oparcia społecznego dla osób z niepełnosprawnościami,
 • przeciwdziałanie izolacji społecznej poprzez utrzymywanie osób z niepełnosprawnościami w ich naturalnym środowisku,
 • podtrzymywanie i rozwijanie u osób z niepełnosprawnościami umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
 • kształtowanie właściwych postaw społecznych – integracja społeczna ze środowiskiem lokalnym.

OWiRON zapewnia usługi, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań uczestników, są to w szczególności:

 • treningi funkcjonowania w codziennym życiu, w tym m.in.: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny,
 • treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury, treningi komunikacyjne z wykorzystaniem alternatywnych sposobów porozumiewania się, inne treningi umiejętności społecznych, zajęcia grupowe o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym,
 • treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, internetem, muzyką, kulturą, udział w spotkaniach towarzyskich, imprezach okolicznościowych, integracyjnych, inne zajęcia ogólnorozwijające,
 • poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, m.in. rozmowy wspierające dla uczestników i ich rodzin,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych świadczona przez pracownika socjalnego,
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym konsultacje lekarza neurologa i ortopedy, usługi pielęgniarskie; uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia,
 • niezbędną opiekę i pielęgnację świadczoną przez opiekunów,
 • zabiegi fizykoterapeutyczne wg wskazań lekarskich, ćwiczenia ogólnokondycyjne i ogólnorozwojowe, ćwiczenia indywidualne specjalistyczne,
 • terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,
 • inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

Terapia zajęciowa prowadzona jest w pracowniach:

 • ceramiczno-plastycznej,
 • gospodarstwa domowego,
 • umiejętności społecznych,
 • umiejętności technicznych,
 • komputerowej,
 • edukacyjnej,
 • terapeutyczno-psychologicznej,
 • wielofunkcyjnej.

W Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych poza bieżącą działalnością organizowane są od wielu lat:

 • Festiwal teatralny MIMSTORY (maj)
 • Mazowiecka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych (czerwiec)
 • Mazowieckie Spotkania Integracyjne Eko-Piknik (wrzesień/październik)

Na terenie placówki działa zespół muzykoterapeutyczny „Jeden Rytm-Jeden Świat”.

Przy realizacji zadań OWIRON współpracuje z władzami administracji rządowej, władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i wyznaniowymi, rodzinami i opiekunami prawnymi uczestników, wolontariuszami, społecznością lokalną oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej, zdrowia i edukacji.

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów

Kierownik: Sylwia Prądzyńska
Adres: ul. Lazurowa 14, 01-315 Warszawa
Tel.: 22 48-70-300, 22 48-70-301, 22 48-70-302, 22 48-70-303, 22 48-70-304, 22 48-70-305
E-mail: s.pradzynska@opsbemowo.waw.pl

Ośrodek jest miejscem, w którzym seniorzy mogą wspólnie i bezpieczniecznie spędzić czas biorąc udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i pasje, poprawiających sprawność oraz umożliwiających nawiązywanie relacji społecznych.

W ramach Ośrodka funkcjonują:

 1. Dom Aktywnego Seniora czyli ośmiogodzinna opieka nad osobami starszymi, w systemie tygodniowym (od poniedziałku do piątku). Ze wsparcia może korzystać 40 seniorów. Oprócz przeróżnych zajęć rehabilitacyjnych, usprawniających, integrujących czy aktywizujących, można zjeść trzy posiłki dziennie: śniadanie, drugie śniadanie oraz dwudaniowy obiad. Dom świadczy pomoc socjalną, rehabilitacyjną i psychologiczną.

  Z usług Domu Aktywnego Seniora mogą korzystać emeryci lub renciści w wieku emerytalnym (powyżej 60 roku życia), mieszkańcy Dzielnicy Bemowo, w pierwszej kolejności osoby:

  • samotne lub osamotnione w rodzinie,
  • z niepełnosprawnością,
  • o niskich dochodach,
  • zagrożone przemocą domową,
  • mieszkające w trudnych warunkach mieszkaniowych,
  • mające trudność w przygotowaniu ciepłego posiłku.
 2. Kluby Seniora: „Sami Swoi” oraz „Lazurowy Zakątek”, których działalność programowa skierowana jest do mieszkańców Dzielnicy Bemowo w wieku 60+, samotnych, osamotnionych w rodzinie, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bądź już wykluczonych.

  Zadaniem Klubów Seniora jest:

  • organizowanie czasu wolnego,
  • umożliwienie osobom starszym atrakcyjnego spędzania wolnego czasu w atmosferze relaksu, tolerancji, akceptacji i wzajemnego szacunku,
  • rozbudzenie wzajemnej troski o siebie, tworzenie systemu wsparcia społecznego, kształtowanie poczucia wspólnoty, rozwijanie wolontariatu,
  • przeciwdziałanie marginalizacji i poczuciu osamotnienia, zapobieganie izolacji społecznej (poprawa funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym),
  • poprawa kondycji psychofizycznej seniorów poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach, warsztatach, spotkaniach,
  • podejmowanie działań w celu utrzymania seniorów w jak najdłuższej sprawności i samodzielności życiowej,
  • organizowanie zajęć, spotkań, imprez o charakterze edukacyjno-kulturalnym, turystyczno-rekreacyjnym, usprawniającym, integracyjno-aktywizującym dostosowanych do zainteresowań i potrzeb klubowiczów,
  • rozwijanie różnych zainteresowań (realizacja własnej ekspresji twórczej),
  • tworzenie warunków do integracji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej,
  • podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu realizacji wspólnych projektów i programów,
  • współpraca z innymi Klubami Seniora i organizacjami działającymi na rzecz seniorów.

  Działalność programowa Klubów Seniora tworzona i realizowana jest w oparciu o potrzeby seniorów (informacje uzyskane od klubowiczów na podstawie ankiet ewaluacyjnych) oraz wieloletnie doświadczenie animatorek.

  Uczestnictwo w spotkaniach klubowych jest bezpłatne!

 3. Akademia Seniora „Z Pasją”, w której uczestnicy rozwijają zainteresowania i zdolności w sekcjach tematycznych. Funkcjonuje raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych. Zajęcia w Akademii skierowane są do wszystkich mieszkańców Bemowa w wieku emerytalnym i są bezpłatne.
  Obecnie rozwijamy pasje malarskie, ale planujemy również utworzenie sekcji:
  • teatr / kabaret,
  • chór / zespół muzyczny,
  • taniec.
  Sekcje tematyczne będą powstawać w zależności od potrzeb seniorów.

W Ośrodku Wsparcia seniorzy mają do dyspozycji powierzchnią 486,19 m2. Urządzono na niej m.in.:

 • świetlicę,
 • salę komputerową,
 • salę do zajęć plastycznych i terapii zajęciowej,
 • salę do zajęć ruchowych wraz z zapleczem,
 • pokój rozmów i wypoczynku,
 • jadalnię wraz z zapleczem kuchennym,
 • pomieszczenia biurowo–socjalne, higieniczno–sanitarne oraz
 • teren rekreacyjny – taras w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (ok. 180 m2).

Pomieszczenia Ośrodka Wsparcia (za wyjątkiem zaplecza kuchennego) oraz wyposażenie i dobór materiałów wykończeniowych są dostosowane w całości do korzystania przez osoby o ograniczonych możliwościach ruchowych.

Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy OPS Bemowo znacząco wzmocniło infrastrukturę dedykowaną seniorom na Bemowie. W Ośrodku realizowane są projekty i programy aktywizujące i integrujące środowisko osób starszych na terenie Bemowa, w tym również aktywności wspierające rozwój działań samopomocowych.

Placówka świadczy usługi w zakresie nowoczesnej (aktywnej) pomocy społecznej skierowanej do osób starszych zagrożonych wykluczeniem lub już wykluczonych cywilizacyjnie, społecznie i psychologicznie. Przywraca im fundamentalne potrzeby psychologiczne: bezpieczeństwo, przynależność, poczucie sensu swego istnienia.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży – Zespół Pierwszego Kontaktu

Koordynator merytoryczny: Milena Goncerz
Adres: ul. Rozłogi 10, lok. 121, 01-310 Warszawa
Tel.: 22 48-71-307, 885-524-356
Infolinia i zgłoszenia dzieci i młodzieży do wsparcia: 576-661-777 (Ezra)

Zespół Pierwszego Kontaktu przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy został uruchomiony w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest na terenie trzech dzielnic Warszawy: Bemowa, Wawra i Żoliborza.

Liderem Projektu jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Partnerami projektu są:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie”

Realizatorem działań psychoterapeutycznych jest Ezra sp. z o.o.

W naszej placówce niesiemy pomoc dziecku i jego rodzinie w zakresie zdrowia psychicznego. Dajemy możliwość szybkiej interwencji w momencie wystąpienia kryzysu psychicznego. Ułatwiamy dostęp do usług psychologicznych i medycznych oraz włączamy do pracy na rzecz zdrowienia sieć wsparcia społecznego dziecka i rodziny. Proponujemy całościowy model opieki psychologiczno-psychiatrycznej zmniejszający ryzyko konieczności hospitalizacji całodobowej, skrócenie czasu leczenia oraz zmniejszenie kosztów emocjonalnych ponoszonych przez rodzinę i dziecko. Jednoczymy działania wielu placówek i specjalistów na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom. Zapewniamy miejsce, które daje poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia.

Zajmujemy się diagnozą oraz monitorowaniem procesu zdrowienia dziecka i rodziny,

Wsparcie dedykowane jest osobom do 21 roku życia, które w momencie zgłoszenia do projektu nie ukończyły 18 lat.

Materiały promocyjne

Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL)

OPS Bemowo prowadzi dwa Miejsca Aktywności Lokalnej: Dom Sąsiedzki „Nad Stawem” oraz MALtana.

Koordynator: Przemysław Skwarski
Animatorzy: Robert Korczyński, Anna Małyska, Monika Piątkowska
Tel.: 512-698-711, 22 48-71-348
e-mail: mal@opsbemowo.waw.pl

Dom Sąsiedzki „Nad Stawem”
Adres: ul. Pełczyńskiego 30B, 01-471 Warszawa (osiedle Górce Stare)

Znak Dom Sąsiedzki nad Stawem

To nowe Miejsce Aktywności Lokalnej na mapie Bemowa uruchomione przez OPS Bemowo, którego cała przestrzeń oddana jest na aktywność lokalną mieszkańców. W tym miejscu można realizować swoje hobby, dzielić się zainteresowaniami i zarażać nimi innych.

W przestrzeni MAL jest miejsce na rozwój osobisty, zajęcia kulturalne i społeczne. To w tym miejscu można spotkać się z w gronie sąsiedzkim, porozmawiać o problemach swojego osiedla i wypracować wspólnie plan naprawczy. To też miejsce gdzie można spotkać się z pracownikiem OPS Bemowo (jeśli z różnych przyczyn nie możesz zrobić tego w domu) i porozmawiać o ważnych dla Ciebie sprawach.

Dom Sąsiedzki to miejsce otwarte dla wszystkich i otwarte na różnorodność. Cenimy chęć dzielenia się zasobami niematerialnymi, takimi jak wiedza, talent, uśmiech i gotowość bycia z ludźmi i dla ludzi oraz materialnymi, np.: kawa lub własnoręcznie upieczone ciasto. To miejsce gdzie organizuje się społeczność lokalna, która chce mieć wpływ na swoje miejsce zamieszkania na czystość i bezpieczeństwo na Osiedlu.

Dom Sąsiedzki „Nad Stawem” znajduje się w bloku przy ul. Pełczyńskiego 30B (obszar Osiedla Górce Stare). Jest to lokal użytkowy z niezależnym wejściem, o powierzchni 140 m2, składający się z dużej przestrzeni, tzw. open space, kameralnej sali warsztatowej oraz zaplecza kuchennego i sanitarnego. Lokal jest wyposażony w podjazd dla wózków inwalidzkich. Zgodnie z ideą organizowania społeczności lokalnej udział mieszkańców we współtworzeniu tego miejsca jest kluczowy dla jego istnienia.

Sposób korzystania z przestrzeni MAL został zawarty w Zasadach Funkcjonowania MAL Dom Sąsiedzki „Nad Stawem” ul. Pełczyńskiego 30B.

Aktualności o działalności Domu Sąsiedzkiego „Nad Stawem” znajdziesz na Facebooku: http://fb.com/DomSasiedzkiNadStawem.

MALtana
Adres: ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa (osiedle Jelonki Południowe)

Znak Maltana

Na przełomie czerwca i lipca 2021 OPS Bemowo pozyskał z miejskich środków fundusze na wybudowanie altany ogrodowej. Ponieważ altana spełnia rolę Miejsca Aktywności Lokalnej została jej nadana nazwa łącząca skrót MAL i rzeczownik „altana” i tak powstała nazwa „MALtana”.

MALtana to miejsce otwarte i bezpłatne w szczególności dla mieszkańców Osiedla Jelonki Południowe, ale korzystać z jej zasobów może każdy, kto będzie tyko chciał wspólnie działać, tworzyć i spędzić aktywnie czas. To tutaj w okresie letnio-wiosennym można się spotkać ze znajomymi i wspólnie dzielić się swoimi zainteresowaniami, pasjami.

MALtana jest wyposażona w energię elektryczną, a nadajnik Internetu zamieszczony w budynku Ośrodka pozwala uzyskać dostęp do Internetu poprzez bezprzewodowe łącze Wi-Fi.

Działania w ramach MALtany prowadzą pasjonaci, możesz wziąć w nich udział, kiedy masz na to czas i chęć. Miejsce możesz też wykorzystać do własnych celów, np:

 • poszerzać swoje pasje, inspirować się, uczyć nowych rzeczy,
 • pobyć z ludźmi o podobnych zainteresowaniach,
 • ciekawie spędzić rodzinny czas,
 • realizować swoje pomysły.

W tym miejscu organizujemy różne wydarzenia plenerowe o charakterze kulturalnym i społecznym. MALtana to też przestrzeń dla wolontariuszy, którzy współpracują z Ośrodkiem pomagając uczniom w odrabianiu lekcji.

Miejsca Odrabiania Lekcji (MOL)

Koordynator: Przemysław Skwarski
Tel.: 512-698-711
e-mail: wolontariat@opsbemowo.waw.pl

Twoje dziecko nie musi być jak MOL książkowy i wkuwać na pamięć regułek. Warto się uczyć tak, aby poradzić sobie w życiu. Jeśli Twoje dziecko ma trudności w nauce, nie potrafi systematycznie odrabiać lekcji, potrzebuje wsparcia w wytłumaczenia niektórych przedmiotów, to u nas ma szanse skorzystać z pomocy. Miejsce Odrabiania Lekcji to przestrzeń, w której uczeń może się spotkać z wolontariuszem i przy wspólnym zaangażowaniu nadrobić zaległości edukacyjne.

MOL to pomieszczenie nr 229 znajdujące się na II piętrze w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Rozłogi 10. MOL wyposażone jest w tablicę multimedialną z oprogramowaniem umożliwiającym naukę, dwa stanowiska komputerowe oraz zestaw podręczników. W trakcie przerwy od nauki można wspólnie z wolontariuszem zagrać w grę planszową. Regularnie uzupełniamy naszą biblioteczkę, która okazuje się pomocna w trakcie odrabiania lekcji.

Jeśli posiadasz jakieś podręczniki, gry karciane lub planszowe z których już nie korzystasz, a chcesz się nimi podzielić to możesz dostarczyć je do MOL. Z pewnością wielu uczniów z nich skorzysta.

Aby uzyskać pomoc wolontariusza należy zgłosić się do pracownika socjalnego przypisanego do ulicy przy której zamieszkuje uczeń. Można też skontaktować się bezpośrednio z koordynatorem wolontariatu.

Miejsce Odrabiania Lekcji to też lokalizacja udostępniona dla wolontariuszy. W tym miejscu wolontariusz ma możliwość zdobyć cenne doświadczenie w pracy z młodzieżą. To tutaj organizujemy spotkania wolontariuszy, którzy działają na terenie Bemowa. W trakcie tych spotkań rozmawiamy o realizowanych działaniach wolontariackich, wymieniamy się doświadczeniami. Dzielimy się radościami z sukcesów i radzimy co robić w sytuacjach trudnych.

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem to sprawdź nasze aktualne ogłoszenia w pozycji Rekrutacje wolontariuszy: http://opsbemowo.waw.pl/ogloszenia

Nadzór i koordynacja działań Ośrodka

Bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje:
Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Powstańców Śląskich 70, Warszawa
www.bemowo.waw.pl

Nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie realizacji zadań zleconych pełni:
Wojewoda Mazowiecki
pl. Bankowy 3/5, Warszawa
www.mazowieckie.pl

Koordynację zadań Ośrodka z zakresu pomocy społecznej w m.st.  Warszawa wykonuje: Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych
ul. Leona Kruczkowskiego 2, Warszawa
www.um.warszawa.pl

Wyróżnienia dla Ośrodka Pomocy Społecznej i jego pracowników
Miejsce przyjazne wolontariuszom

W 2022 roku OPS Bemowo otrzymał tytuł „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom”. Certyfikat przyznawany jest przez Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i potwierdzeniem dobrej współpracy OPS Bemowo z wolontariuszami, opartej na profesjonalizmie i obopólnej satysfakcji.

II nagroda w konkursie „Koordynator wolontariatu” edycja 2021

Nasz kolega Przemek Skwarski został laureatem konkursu „Koordynator wolontariatu” edycja 2021 organizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy”.

Indywidualna II nagroda Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Nagrodę w 2021 roku otrzymała nasza koleżanka, Justyna Lipka za projekt „W stronę porozumienia”. Nagrody zostały wręczone przez Panią Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlenę Maląg w Pałacu Prezydenckim.

Indywidualne wyróżnienia od Marszałka Województwa Mazowieckiego

Nasza koleżanka, Milena Goncerz w imieniu Zespołu realizującego Projekt „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz” w 2023 roku otrzymała wyróżnienie za zaangażowanie w działania podejmowane w trosce o najbardziej potrzebujących mieszkańców Mazowsza w podziękowaniu za oddaną pracę i pełną szacunku wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.

Nasza koleżanka, Katarzyna Hałuszczak, Kierownik Działu Przeciwdziałania Przemocy, w 2022 roku otrzymała dyplom, za zaangażowanie w działania podejmowane w trosce o najbardziej potrzebujących mieszkańców Mazowsza oraz oddaną pracę i pełną szacunku wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, a mianowicie zbudowanie oferty edukacyjno-wsparciowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, realizowanej w tutejszym Ośrodku w ramach Programu „Budowanie Mocy ‐ Stop przemocy na Bemowie”.

Nasza Koleżanka Agnieszka Awksentiuk w 2019 roku została doceniona za oddaną pracę i pełną szacunku wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, a przede wszystkim za bycie „najlepszym koordynatorem projektów współfinansowanych ze środków europejskich, ogromną kreatywność i cierpliwość do nas – współpracowników”.

Wyróżnienie „Zawsze Pomocni”

To wyróżnienie OPS Bemowo otrzymało dwukrotnie.

W dniu 7 listopada 2018 roku uhonorowano nim nasze koleżanki z Działu Pomocy Specjalistycznej za szczególne zaangażowanie w działania na rzecz wsparcia dziecka i rodziny na Mazowszu. Rok wcześniej, 15 listopada 2017 roku wyróżnienie to otrzymał zespół pracowników Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych za działania na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Wyróżnienie przyznawane jest przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Certyfikat „Miejsce Przyjazne Seniorom” – edycje: 2017, 2019 – 2021 oraz 2021 – 2023 dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo

Miło nam poinformować, że nasz Ośrodek trzykrotnie (2017, 2019 – 2021, 2021 – 2023) został wyróżniony certyfikatem jako Miejsce Przyjazne Seniorom.

Głównym celem akcji jest wyróżnienie, promowanie instytucji, organizacji i wydarzeń realizowanych na terenie m.st. Warszawy otwartych na potrzeby osób starszych, miejsc bez barier architektonicznych, oferujących atrakcyjne produkty, usługi i zniżki, miejsc w których seniorzy czują się swobodnie, są uprzejmie traktowani, obsługiwani, a jakość świadczonych usług wychodzi poza standardową komunikację. Laureaci to przede wszystkim miejsca, gdzie senior jest traktowany godnie, z należytym dla jego wieku szacunkiem oraz wyrozumiałością.

Certyfikaty przyznawane są od 2015 roku przez Warszawską Radę Seniorów, Dzielnicowe Rady Seniorów oraz Miasto Stołeczne Warszawa.

Bardzo się cieszymy i dziękujemy za wyróżnienie oraz serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom!

Publikacje i wywiady
RODO

Administrator wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) Pana Sławomira Janickiego, z którym można się skontaktować mailowo pod adresem e-mail: iod@opsbemowo.waw.pl lub telefonicznie pod numerem +48 22 48-71-377.

Klauzule informacyjne

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Data publikacji strony internetowej: 2021-11-02. Data ostatniej istotnej publikacji: 2021-11-02.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

 • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-11-02. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Tokarski, m.tokarski@opsbemowo.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 48-71-378. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/pl).

Dostępność architektoniczna
Tymczasowa siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Pełczyńskiego 26, Warszawa

Lokal zajmuje jeden poziom – parter budynku wielokondygnacyjnego.

Opis dostępności wejścia do budynku

Główne wejście do budynku znajduje się z lewej strony budynku. Oznaczone jest tablicą z nazwą Ośrodka zamieszczoną na elewacji. Wejście posiada drzwi dwuskrzydłowe o szerokości powyżej 90 cm oraz wiatrołap. Z wiatrołapu, na prawo znajduje się wejście do punktu obsługi klientów. Podłoga na poziomie terenu. Brak progu.

Brak miejsc z kontrolą dostępu.

Opis dostępności korytarzy, schodów, wind i toalet

Korytarze są szerokie, z możliwością wyminięcia się co najmniej dwóch osób. Wejścia do pokoi są oznaczone tabliczkami informacyjnymi z nazwą działu.

W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami

Przy budynku znajdują się ogólnodostępne parkingi z oznaczonym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych do obsługi klientów.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (OWIRON)
ul. Rozłogi 10, Warszawa

Budynek posiada trzy poziomy: 0, 1, 2.

Opis dostępności wejścia do budynku

Główne wejście do budynku znajduje się od ul. Siemiatyckiej na poziomie 0. Oznaczone jest:

 • tablicą z nazwą Ośrodka, zamieszczoną na elewacji,
 • tabliczką z nazwą Ośrodka napisaną pismem Braille’a, umieszczoną drzwiach na wysokości klamki.

Posiada drzwi dwuskrzydłowe o szerokości powyżej 90 cm oraz wiatrołap. Prowadzi do głównego holu w którym znajduje się punkt obsługi klientów. Różnice pomiędzy poziomem terenu a poziomem podłogi pokonuje się po schodach lub po pochylni.

Na poziomie -1 znajdują się trzy wejścia. Dwa z nich są dostępne dla osób poruszających się na wózkach (jedno od ul. Siemiatyckiej i jedno od ul. Rozłogi).

Brak miejsc z kontrolą dostępu

Opis dostępności korytarzy, schodów, wind i toalet

Korytarze są szerokie, z możliwością wyminięcia się co najmniej dwóch osób. Komunikacja pomiędzy wszystkimi poziomami odbywa się schodami. Ich stopnie są proste bez podcięć, z oznaczeniami kolorystycznymi krawędzi schodów. Wyposażone są w poręcze po obu stronach. Pomiędzy poziomami 1 i 2 możliwa komunikacja windą dostosowaną do potrzeb osób poruszających się na wózku. Wejścia do pokoi są oznaczone tabliczkami informacyjnymi.

W budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami

Przy głównym wejściu znajduje się ogólnodostępny parking z oznaczonym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych do obsługi klientów.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Lokal użytkowy
Bemowski Klub Integracji Społecznej (BKIS)
ul. Lazurowa 14, Warszawa

Opis dostępności wejścia do budynku

Wejście do budynku od strony ul. Lazurowej. Wyposażone jest w dwuskrzydłowe drzwi o szerokości powyżej 90 cm. Różnice pomiędzy poziomem terenu a poziomem podłogi pokonuje się po schodach lub pochylni dostosowanej do posuszania się wózkami.

Kontrola dostępu do lokalu za pomocą wideo-domofonu.

Opis dostępności korytarzy, schodów, wind i toalet

Korytarze są szerokie, z możliwością wyminięcie się co najmniej dwóch osób. Lokal posiada jeden poziom – brak schodów, progów i wind.

Toaleta przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Przy wejściu znajduje się ogólnodostępny parking z oznaczonym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych do obsługi klientów.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Lokal użytkowy
Miejsce Aktywności Lokalnej
Dom Sąsiedzki „Nad Stawem”
ul. Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 30B

Opis dostępności wejścia do budynku

Wejście do budynku od strony ul. Pełczyńskiego. Wyposażone jest w dwuskrzydłowe drzwi o szerokości poniżej 90 cm i wiatrołap. Różnice pomiędzy poziomem terenu a poziomem podłogi pokonuje się po schodach (5 stopni). Zainstalowana jest na nich rozkładana pochylnia dla wózków.

Opis dostępności korytarzy, schodów, wind i toalet

Lokal ma charakter otwartej przestrzeni (open space). Posiada jeden poziom – brak schodów i wind. Brak toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami

Przy wejściu znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe usytuowane wzdłuż ulicy z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych do obsługi klientów.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Lokal użytkowy
Ośrodek Wsparcia dla Seniorów
ul. Lazurowa 14, Warszawa

Opis dostępności wejścia do budynku

Wejście do budynku od strony ul. Lazurowej. Wyposażone jest w dwuskrzydłowe drzwi o szerokości powyżej 90 cm. Różnice pomiędzy poziomem terenu a poziomem podłogi pokonuje się po schodach lub pochylni dostosowanej do poruszania się wózkami.

Kontrola dostępu do Ośrodka Wsparcia za pomocą wideo-domofonu.
Kontrola dostępu do pomieszczeń służbowych

Opis dostępności korytarzy, schodów, wind i toalet

Korytarze są szerokie, z możliwością wyminięcie się co najmniej dwóch osób. Lokal posiada jeden poziom – brak schodów, progów i wind.

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami

Przy wejściu znajduje się ogólnodostępny parking z oznaczonym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych do obsługi klientów.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.