Przedmiotem zamówienia jest:

Zatrudnienie prowadzących warsztaty „Bez klapsa” w projekcie „Odpowiedzialni Rodzice” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 "Aktywizacja społeczno–zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

Dokumenty do pobrania (zip)

Informacja o wyborze oferty (pdf)