„OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY
zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (o wartości poniżej równowartości 30.000 EURO) na:

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych materiałów, map geodezyjnych do celów projektowych, warunków technicznych, uzgodnień, decyzji i ekspertyz wraz z pozwoleniem na budowę oraz innymi decyzjami lub zgłoszeniami, jeżeli jest wymagane przepisami prawa tak, aby realizowane na ich podstawie roboty budowlane umożliwiły dostosowanie obiektu przy ul. Lazurowej 14 w Warszawie do potrzeb dziennego ośrodka wsparcia dla seniorów oraz klubu integracji społecznej.

Termin składania ofert: 23 listopada 2018 r.