Ośrodek Pomocy Społecznej udziela następujących świadczeń o charakterze niepieniężnym:

 • praca socjalna,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • pomoc rzeczowa,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • mieszkanie chronione,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 • placówki wsparcia,
 • udział w projektach i programach realizowanych w OPS (w tym projektach realizowanych ze środków UE).

Praca socjalna

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku.

Praca socjalna prowadzona jest:

 • z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;
 • ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

Od 01 marca 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo realizuje projekt pt. „Od nowa – nowa jakość na Bemowie”, w ramach którego wprowadzono nowy model organizacyjny, polegający na wydzieleniu pogłębionej pracy socjalnej od postępowań administracyjnych.

Celem wprowadzenia powyższej zmiany jest podniesienie skuteczności działań pomocowych realizowanych na rzecz osób i rodzin.

 • Usługa pogłębionej pracy socjalnej jest prowadzona przez pracowników socjalnych Zespołu Pracy Socjalnej Działu Pomocy Środowiskowej.

Ważne! Do usługi pogłębionej pracy socjalnej może być zakwalifikowany każdy bez względu na posiadany dochód i wyrażający zgodę na podjęcie współpracy w ramach tej usługi.

Podstawą współpracy jest nawiązanie i budowanie relacji z osobą lub rodziną.

Usługa ta jest realizowana w następujących etapach:

 • diagnoza sytuacji
 • wyznaczanie celów
 • opracowanie planu pracy
 • realizacja działań w oparciu o plan
 • ocena realizacji działań

Usługa ma na celu skuteczną pomoc w poprawie funkcjonowania osoby/rodziny. Pracownik socjalny świadczący tą usługę: wspiera, towarzyszy, motywuje, ukierunkowuje.

Ważne! Podstawowa praca socjalna jest nadal świadczona przez pracowników socjalnych Zespołu Pomocy Środowiskowej nr 1 i Zespołu Pomocy Środowiskowej nr 2 Działu Pomocy Środowiskowej (więcej informacji na temat pomocy w ramach zadań pracowników socjalnych tych zespołów.

Poradnictwo specjalistyczne

Mieszkańcy dzielnicy Bemowo mogą nieodpłatnie, niezależnie od dochodu skorzystać w Ośrodku Pomocy Społecznej z szerokiej oferty pomocy specjalistycznej świadczonej przez psychologów, pedagogów, asystentów rodziny, konsultantów ds. poradnictwa specjalistycznego, terapeutów.

Poradnictwo specjalistyczne ukierunkowane jest na wzmacnianie i rozwijanie umiejętności społecznych u osób i rodzin w celu umożliwienia im przezwyciężania napotkanych trudności, realizacji ról społecznych, usamodzielnienia się oraz poprawy funkcjonowania i podniesienia jakości życia.

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Ważne! Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.

Ważne! Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży znajdujące się w sytuacji kryzysowej, w szczególności spowodowanej doznawaną przemocą mogą ubiegać się o schronienie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Pobyt we wskazanej placówce możliwy jest wyłącznie po wydaniu przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie skierowania na podstawie zgromadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej dokumentacji.

Na terenie Warszawy funkcjonuje Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej (https://woik.waw.pl), którego zadaniem jest szeroko pojęta interwencja skierowana wobec osób i rodzin znajdujących się w stanie kryzysu, jak również specjalistyczna pomoc osobom, których dotyczy problem przemocy w rodzinie.

Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Osoby, które nie posiadają dochodu oraz nie mają możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia mogą ubiegać się w Ośrodku Pomocy Społecznej o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zasady udzielenia wskazanej formy pomocy reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).

Ważne! Aby ubiegać się o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba zainteresowana musi spełnić wszystkie warunki:

 • posiadać obywatelstwo polskie lub w przypadku cudzoziemców uzyskać w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia  2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 r. poz. 35);
 • dochód nie może przekroczyć kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty 701,00 zł miesięcznie, natomiast osoby w rodzinie kwoty 528,00 zł miesięcznie;
 • w chwili złożenia wniosku osoba zainteresowana nie jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów.

Składka na ubezpieczenie społeczne

Ośrodek Pomocy Społecznej może opłacić składkę na ubezpieczenia społeczne za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem. Składki opłacane są od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.

Ważne! Konieczność sprawowania bezpośredniej opieki stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.

Sprawienie pogrzebu
Świadczenie w formie sprawienia pogrzebu jest zadaniem własnym gminy i ma charakter obowiązkowy. Wskazana forma pomocy skierowana jest przede wszystkim do osób bezdomnych oraz nieposiadających rodziny i bliskich. Sprawienie pogrzebu jest także możliwe w przypadku osób, których rodzina nie poczuwa się do zapewnienia pochówku.

Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Ważne! Jeżeli rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej może zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej z wnioskiem o sprawienie pogrzebu. Wówczas konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną oraz zaświadczeń o braku uprawnień zmarłego, jak również członków jego rodziny do zasiłku pogrzebowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu poniesionych wydatków ma możliwość ubiegania się o zwrot z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

Pomoc rzeczowa
Pomoc rzeczowa jest realizowana w trybie i na zasadach wynikających z ustawy o pomocy społecznej, obejmuje w szczególności zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania dla osoby lub rodziny, która jest tego pozbawiona (art. 48 ustawy o pomocy społecznej).

 • Pomoc rzeczowa w formie żywnościowej, odzieży i obuwia oraz środków czystości i higieny realizowana jest przez tut. Ośrodek we współpracy z magazynem PKPS przy ul. Rozłogi 13 w Warszawie.
 • Pomoc rzeczowa w formie żywności przysługuje rodzinom, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego, tj. kwoty 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub kwoty 1161,60 zł na osobę w rodzinie.

Ważne! Aby uzyskać pomoc rzeczową należy zgłosić się do magazynu ze skierowaniem wydanym przez rejonowego pracownika socjalnego tut. Ośrodka, który wystawi je po wcześniejszym rozeznaniu sytuacji osoby bądź rodziny. Skierowania wydawane są czasowo i w uzasadnionych przypadkach przedłużane.

Udzielenie schronienia

Pomoc w formie udzielenia schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. Szczegółowa procedura kierowania do placówek osób będących w kryzysie bezdomności znajduje się w Zarządzeniu nr 38/2019 Prezydenta Miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia „Procedury dotyczącej zasad i trybu postępowania w sprawach przyznania tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych”.

Więcej informacji:

Pomoc w formie posiłków

Doraźna lub okresowa pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy pomoc w formie posiłku realizuje poprzez zakup gorącego, dwudaniowego obiadu dla:

 • uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – posiłki opłacane przez Ośrodek wydawane są w stołówkach szkolnych,
 • dorosłych - obiady z dowozem do miejsca zamieszkania osób przez 7 dni w tygodniu.

Pomoc rzeczowa w formie gorącego posiłku może być przyznana bezpłatnie osobie, której dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego tj. kwoty 1051,50 zł, a w przypadku dzieci i młodzieży w szkole, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego tj. kwoty 1056,00 zł na osobę w rodzinie.

Przyznanie pomocy rzeczowej w formie gorącego posiłku następuje w drodze decyzji administracyjnej, po wcześniejszym złożeniu wniosku oraz po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie.

Pomoc rzeczowa w czasie epidemii Covid-19

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo dzięki współpracy z Centrum Usług Społecznych ma również możliwość objęcia mieszkańców dzielnicy Bemowo pomocą rzeczową w postaci paczek żywnościowych dla osób przebywających w kwarantannie domowej, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby do tut. Ośrodka – paczki dowożone są do miejsca zamieszkania osób bądź rodzin przez służby ratownictwa pożarnego.

Ważne! Wskazana forma pomocy przeznaczona jest dla najbardziej potrzebujących i samotnych osób, które nie mogą liczyć na wsparcie rodziny.

Na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych pod adresem http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/cus mieszkańcy m.st. Warszawy mogą znaleźć dodatkowe informacje na temat form pomocy w zakresie wspierania systemu żywienia oraz dostarczania leków dla osób potrzebujących pomocy, w tym osób objętych kwarantanną.

Datatkowe wsparcie dla mieszkańców Warszawy w czasie epidemii pod adresem: http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/cus/aktualnosci/dodatkowe-wsparcie-dla-mieszka-c-w-na-czas-epidemii

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, mogą ubiegać się o pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Wskazane formy wsparcia przewidziane są również dla osób, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 • Usługi opiekuńcze mają na celu pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznawane są osobom z długotrwałymi i głębokimi zaburzeniami psychicznymi, wykazującymi znaczne deficyty w zakresie funkcjonowania społecznego, pozbawionym wsparcia w swoim naturalnym środowisku, którym głębokość i rodzaj przejawianych zaburzeń uniemożliwia korzystanie z dostępnych ośrodków wsparcia.

Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekuna i wysokość odpłatności.

Ważne! Wymiar i zakres usług ustalany jest indywidualnie.

Wysokość odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji bytowej i dochodowej danej osoby. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej może na wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego zwolnić w całości lub w części z odpłatności za usługi opiekuńcze.

Mieszkanie chronione

Osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie
z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 r. poz. 35) może być przyznane wsparcie w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Mieszkanie chronione może być prowadzone przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego.

Ważne! Ośrodek Pomocy Społecznej nie prowadzi mieszkania chronionego, a jedynie na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego oraz skompletowanej dokumentacji wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu do mieszkania chronionego prowadzonego przez Miasto Stołeczne Warszawa lub organizację pozarządową.

Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Dom pomocy społecznej to placówka, która świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Ważne! Aby ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej osoba zainteresowana lub jej opiekun prawny musi złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej stosowny wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym konieczność umieszczenia w DPS.

Pracownik socjalny po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przekazuje skompletowaną dokumentację do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, które wydaje decyzję o skierowaniu do DPS.

W przypadku kierowania do DPS osoby ubezwłasnowolnionej konieczne jest przedstawienie następujących dokumentów:

 • postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora,
 • postanowienia sądu zezwalającego opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w DPS.

Ważne! Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Zobowiązani do opłaty za pobyt osoby w DPS są w kolejności:

 1. osoba zainteresowana – mieszkaniec DPS,
 2. małżonek, zstępni (dorosłe dzieci) przed wstępnymi (rodzice),
 3. gmina, z której osoba została skierowana do DPS.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

 • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 oraz art. 61 ustawy o pomocy społecznej

Szczegółowe informacje dotyczące kierowania do domów pomocy społecznej znajdują się w zarządzeniu nr 1366/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 27 listopada 2020 r. sprawie ustalenia „Procedury dotyczącej zasad i trybu postępowania w sprawie kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej m.st. Warszawy oraz ustalania odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej” zarządzeniu nr 1366/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 27 listopada 2020 r. sprawie ustalenia „Procedury dotyczącej zasad i trybu postępowania w sprawie kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej m.st. Warszawy oraz ustalania odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej”

Załącznik do Zarządzenia nr 1366/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 27.11.2020 r. Procedura dotycząca zasad i trybu postępowania w sprawie kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej m.st. Warszawy oraz ustalania odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

Ważne! Kierowaniem do Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych zajmują się placówki podstawowej opieki zdrowotnej lub szpitale.

Ośrodki wsparcia

W ramach zadań pomocy społecznej gmina (m.st. Warszawa) lub jednostka pomocy społecznej w tym Ośrodek Pomocy Społecznej, może prowadzić ośrodki wsparcia dla poszczególnych grup osób wymagających systematycznego, kompleksowego wsparcia z powodu przeżywanych trudności życiowych w różnych obszarach funkcjonowania. Ośrodki wsparcia mogą być prowadzone w formie stacjonarnej (pobyt całodobowy) i niestacjonarnej (pobyt dzienny). Ośrodki wsparcia zapewniają pobyt, różnorodne zajęcia i specjalistyczne usługi społeczne umożliwiające przezwyciężenie trudnej sytuacji lub utrzymanie optymalnego poziomu funkcjonowania. Korzystanie z oferty ośrodków wsparcia jest określone czasowo. Jeżeli trudność uzasadniająca korzystanie ma charakter stały np. podeszły wiek lub niepełnosprawność korzystanie z usług ośrodka wsparcia może mieć charakter długotrwały, jednakże sytuacja życiowa osoby korzystającej jest okresowo aktualizowana.

Ośrodkami wsparcia mogą być:

 • ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • dzienne domy pomocy,
 • domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
 • kluby samopomocy.

Ważne! Kierowanie do ośrodków wsparcia odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz skompletowaniu dokumentacji.

Odpłatność miesięczna za pobyt i usługi świadczone w ośrodkach wsparcia przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 300% odpowiedniego kryterium dochodowego (w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 701,00 zł, w przypadku osoby w rodzinie – 528,00 zł).

Korzystanie z usług świadczonych w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, niebędących usługami całodobowymi oraz korzystanie z usług klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest nieodpłatne.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo prowadzi:

 • Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych (OWiRON) przy ul. Rozłogi 10.

Udział w projektach i programach realizowanych w OPS (w tym projektach realizowanych ze środków UE)

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje różnorodne projekty i programy społeczne. Powstają one w wyniku zdiagnozowania określonego problemu lub potrzeby społecznej i adresowane są do wybranej grupy osób. Składają się zazwyczaj z pracy socjalnej z rodziną, indywidualnego poradnictwa specjalistycznego, grupowych form edukacji i wsparcia (warsztaty, treningi, szkolenia itp.) oraz oferty integracyjnej.

W celu realizacji projektów o charakterze długofalowym adresowanych do wybranych grup odbiorców mogą być tworzone wyodrębnione komórki organizacyjne. W Ośrodku Pomocy Społecznej powołany został np. Klub Integracji Społecznej, który jest miejscem realizacji projektu finansowanego ze środków UE. Jego oferta adresowana jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Więcej informacji na temat aktualnie realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej programach i projektach w zakładce .