Każda osoba lub rodzina posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP, znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się w Ośrodku Pomocy Społecznej o przyznanie pomocy finansowej na zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych. Szczegółowe zasady udzielania pomocy reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.).

Głównym kryterium uprawniającym do skorzystania z tej formy pomocy jest kryterium dochodowe, które dla osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe wynosi 701,00 zł miesięcznie, natomiast dla rodziny 528,00 zł na osobę miesięcznie.

Ponadto musi jednocześnie współistnieć jedna z poniższych przesłanek:

 • Sieroctwo
 • Bezdomność
 • Bezrobocie
 • Niepełnosprawność
 • Długotrwała lub ciężka choroba
 • Przemoc w rodzinie, w tym potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
 • Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność
 • Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • Trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, udzielane w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej
 • Trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • Alkoholizm lub narkomania
 • Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa
 • Klęska żywiołowa lub ekologiczna

W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc finansową mogą otrzymać również osoby, których dochód przekracza to kryterium. Rodzaj, forma oraz ewentualna odpłatność za świadczenia będą uzależnione od sytuacji życiowej i materialnej osoby lub rodziny.

Ważne! Rodzaj, forma i rozmiar świadczeń uzależnione są od okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, własnych zasobów, uprawnień i możliwości osób ubiegających się o pomoc, a także od możliwości ośrodka pomocy społecznej.

Za dochód przyjmuje się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o przyznanie pomocy lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszonych o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne
 • alimenty świadczone na rzecz innych osób.

Aby ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy składa w Ośrodku Pomocy Społecznej wniosek o udzielenie pomocy. Dopuszczalnymi formami złożenia wniosku są: osobiście w siedzibie OPS, telefonicznie (w tym przypadku pracownik socjalny w trakcie rozmowy sporządza protokół przyjęcia ustnego wniosku zgłoszonego telefonicznie, który następnie odczytuje osobie zainteresowanej), za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej (przesłany na adres e-mail OPS lub pracownika socjalnego rejonowego).

Każda decyzja o przyznaniu lub odmowie świadczenia wymaga przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. W okresie ogłoszonego na terytorium Polski stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19 rozeznanie sytuacji możliwe jest podczas rozmowy telefonicznej.

Ważne! Odmowa przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, jak również odmowa złożenia oświadczenia o dochodach i o stanie majątkowym jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

Zachęcamy do indywidualnego kontaktu z wybranym pracownikiem socjalnym.

Formy pomocy finansowej udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Osoba oczekująca na wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności może ubiegać o zasiłek stały. Wniosek o wskazane świadczenie wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy złożyć w Ośrodku, wówczas w czasie oczekiwania, z urzędu przyznawany jest zasiłek okresowy.

Ważne! Maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi 645,00 zł, natomiast minimalna 30,00 zł.

Ważne! Jeżeli osoba uprawniona do zasiłku stałego nie jest ubezpieczona z innych tytułów wówczas może wnioskować o równoczesne opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasiłek okresowy przyznawany jest w szczególności ze względu na:

 • długotrwałą chorobę;
 • niepełnosprawność;
 • bezrobocie;
 • możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Wysokość zasiłku okresowego ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
 • w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Ważne! Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Zasiłek celowy może zostać przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej, w szczególności na:

 • pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego oraz w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Ważne! W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

 • specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;
 • zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd

Dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej sąd ustanawia opiekuna prawnego, który zobowiązany jest do ochrony jej interesów osobistych i majątkowych. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wynagrodzenie za sprawowanie takiej opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

 • Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.