Logotyp Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Widzisz? Reaguj!
Bemowska Kampania przeciwdziałania przemocy
logo

O Kampanii

Przemoc

Pomoc

Baza instytucji

Kontakt

Do góry

O Kampanii

Kampania ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców na temat zjawiska przemocy, w tym w zakresie różnorodnych form przemocy. Ponadto ma na celu wzbudzenie motywacji do prezentowania zachowań pożądanych oraz osobistej odpowiedzialności za reakcję wobec przejawów przemocy, a w szerszym kontekście za kształtowanie relacji społecznych w bliższym i dalszym otoczeniu.

Cele szczegółowe:

Realizatorami Kampanii są:

Kluczowe działania w ramach Kampanii zostały zrealizowane w okresie wrzesień – grudzień 2019 r.:

W latach 2020 – 2021 działania w ramach Kampanii były kontynuowane. Szczególny nacisk kładziony jest na upowszechnianie przekazu Kampanii, w tym informacji na temat przemocy.

Co roku jesienią organizowany jest Bieg Przeciw Przemocy pod hasłem „Widzisz? Reaguj!”

Okładka publikacji Vademekum profesjonalisty - Informator dla służb realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w Dzielnicy Bemowo
(PDF, 2 534 KB)

Przemoc

O przemocy

Definicja przemocy

(art. 2 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)
„przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.


Rodzaje przemocy

Przemoc fizyczna
szarpanie, kopanie, popychanie, duszenie, przytrzymywanie, szczypanie, policzkowanie, bicie, rzucanie przedmiotami w drugą osobę, klapsy, wykręcanie rąk, ciągnięcie za włosy, przypalanie, fizyczne zmuszanie do jedzenia, pozostawianie w niebezpiecznym miejscu

Przemoc psychiczna
wyśmiewanie, krytykowanie, poniżanie, wyzywanie, stosowanie gróźb, zawstydzanie, obwinianie, szantażowanie, izolowanie, ograniczanie kontaktów, wmawianie choroby psychicznej, wciąganie dziecka w konflikty dorosłych

Przemoc ekonomiczna
zabieranie pieniędzy, zmuszanie do pożyczek, niełożenie na utrzymanie, uniemożliwianie podjęcia pracy, niszczenie przedmiotów, ograniczanie dostępu do pomieszczeń niezbędnych do zaspokojenia potrzeb (kuchnia, łazienka)

Przemoc seksualna
wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych praktyk seksualnych, zmuszanie do seksu z osobami trzecimi, wyśmiewanie wyglądu, ciała, krytyka zachowań seksualnych, zmuszanie do oglądania treści pornograficznych

Zaniedbanie
niezapewnianie odpowiednich warunków do życia/rozwoju osoby zależnej (dziecko, osoba starsza, niepełnosprawna), brak bezpiecznego schronienia, opieki, pożywienia, opieki medycznej, dostępu do nauki, ograniczanie kontaktów społecznych


Jeżeli ktoś:

 • Wykorzystuje swoją przewagę
  (fizyczną, ekonomiczną, psychiczną)
 • Osiąga swoje cele
  (np. chce, aby dziecko było posłuszne, aby inne osoby dostosowały się do niego)
 • Narusza czyjeś prawa i dobra osobiste
  (np. prawo do wolności, nietykalności, szacunku itp.)
 • Sprawia, że druga osoba cierpi
  (ma obrażenia, boi się, czuję się „do niczego”)
strzałka

PRAWDOPODOBNIE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE!


Kryteria przemocy – czyli kiedy mówimy o przemocy w rodzinie

Intencjonalność – działania sprawcy nie są przypadkowe. Intencjonalność nie musi oznaczać celowego krzywdzenia ofiary i zadawania jej bólu. Sprawca przemocy dąży do uzyskania pełnej kontroli, władzy nad osobą doznającą przemocy, do jej bezwzględnego posłuszeństwa. Jest przekonany, że tylko on wie co jest dobre dla pozostałych członków rodziny, a w związku z tym wyłącznie on ma prawo podejmować decyzje, ustalać zasady życia w rodzinie – pozostali muszą się podporządkować (nie będzie zatem przemocą przypadkowe, niezamierzone sprawienie przykrości, wypadku lub uszczerbku na zdrowiu).

Dysproporcja siły – nie chodzi tu jedynie o różnicę sił fizycznych, ale także przewagę związaną z pozycją społeczną, odpornością psychiczną, statusem materialnym itp. W wyniku kolejnych aktów przemocy różnica sił coraz bardziej się pogłębia, osoba krzywdzona staje się coraz bardziej bezradna, sprawca – coraz bardziej silny i bezkarny (zatem wymiana ciosów lub obraźliwa wymiana słowna pomiędzy osobami o podobnym możliwościach fizycznych i psychicznych nie jest przemocą a agresją, która może wyrażać konflikt)

Naruszanie godności i praw – sprawca przemocy narusza godność osoby doznającej przemocy, poniża ją, ośmiesza, pozbawia stopniowo wszelkich praw (np. do nietykalności cielesnej, do decydowania o sobie, do kontaktów z rodziną, do godziwych warunków życia, itp.) Powodowanie cierpienia i szkód – ofiary przemocy doznają zarówno szkód fizycznych jak i psychicznych. W wyniku wieloletniej przemocy mogą dojść do przekonania, że zasługują na takie traktowanie.

Pamiętajmy! Nie każde zachowania agresywne lub przykre jest przemocą! Abyśmy mogli stwierdzić wystąpienie przemocy w rodzinie musimy potwierdzić, że wystąpiły wszystkie cztery charakterystyczne dla niej elementy: nierównowaga sił, intencjonalność, naruszenie praw i godności oraz cierpienie i krzywda osoby doznającej przemocy.


Cykl przemocy

Analiza związków, w których dochodzi do przemocy ujawnia, że w pierwszych latach rozwijania się przemocy występuje często specyficzny cykl przemocy, składający się z trzech powtarzających się faz: faza narastającego napięcia, faza rozładowania napięcia, faza miesiąca miodowego.

Cykle takie mogą trwać przez wiele lat, przy czym zwykle skracają się fazy „miodowego miesiąca”, wydłużają i bardziej dramatycznie przebiegają fazy narastania napięcia i gwałtownej przemocy. To co kiedyś było w fazie „miodowego miesiąca” przyjemnością, przekształca się w unikanie przykrości, bólu i cierpienia. Po pewnym czasie faza miodowego miesiąca zanika całkowicie i pozostają tylko dwie fazy.

 1. Faza narastania napięcia

  Tę pierwszą fazę cyklu przemocy charakteryzuje wyczuwalny wzrost napięcia w związku oraz pojawienie się co raz więcej sytuacji konfliktowych. Partner staje się drażliwy, każdy drobiazg wyprowadza go z równowagi, jest ciągle spięty i poirytowany. Każdy szczegół staje się pretekstem do wszczęcia awantury. W tej fazie partner może pić więcej alkoholu, przyjmować narkotyki lub inne substancje odurzające. Kobieta stara się opanować sytuację i oddalić zagrożenie. Zaczyna przepraszać partnera za swoje zachowanie, uspokajać go, wywiązywać się z wielką starannością ze swoich obowiązków i zachcianek partnera. Stara się usprawiedliwiać partnera, szuka wytłumaczenia, dlaczego partner jest taki nerwowy: miał zły dzień, to przez alkohol, miał ciężki dzień w pracy. Zdarza się, że u niektórych kobiet w tej fazie pojawiają się dolegliwości psychosomatyczne np. ból żołądka, głowy, bezsenność, ból w klatce piersiowej, utrata apetytu. Inne stają się apatyczne, przygnębione lub odwrotnie bardzo nerwowe, spięte, niespokojne. Jest to wynik narastania napięcia, które po pewnym czasie staje się nie do zniesienia.

  Czasem zdarza się, że kobiety wywołują same w pewnym momencie kłótnie po to, żeby „mieć to wszystko już za sobą”.

  UWAGA!

  Osoba doznająca przemocy w rodzinie nie ponosi odpowiedzialności za to, że partner stosuje przemoc. Odpowiedzialność za swoje zachowanie ponosi jedynie osoba, która się go dopuszcza.

 2. Faza ostrej przemocy

  W tej fazie napięcie, które narastało w partnerze znajduje upust. Zachowanie sprawcy staje się nieprzewidywalne, gwałtowne, często wpada w szał. Dochodzi do eksplozji zachowań agresywnych, zarówno fizycznych jak i psychicznych.

  Kobieta ponownie stara się zrobić wszystko, żeby uspokoić partnera i ochronić siebie. Jednak bez względu na to, co robi, nie przynosi to oczekiwanego efektu. Po zakończeniu wybuchu przemocy partnerka często jest w szoku. Odczuwa wstyd i przerażenie, jak również złość i bezradność, jest oszołomiona.

 3. Faza miodowego miesiąca

  W momencie, kiedy sprawca wyładował już swoje emocje i zdaje sobie co zrobił, staje się inną osobą. Zaczyna przepraszać partnerkę za swoje zachowanie, szczerze żałuje, obiecuję że TO już nigdy się nie powtórzy, że nie wie zupełnie co się z nim stało, starając się znaleźć zewnętrzne wytłumaczenia dla swojego zachowania.

  W tej fazie sprawca przemocy zaczyna okazywać skruchę, ciepło i miłość. Przynosi kwiaty, prezenty, zachowuje się tak, jakby przemoc nigdy nie miała miejsca. Dba o ofiarę, spędza z nią czas, okazuje zainteresowanie. Dzięki takiemu zachowaniu partnera kobieta zaczyna wierzyć, że jej ukochany się zmienił i akt przemocy był tylko wyjątkowym incydentem, który więcej się nie powtórzy. Życie we dwoje jest znowu piękne i pełne nadziei. Jeśli wcześniej kobieta weszła na drogę prawną (złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, sprawa rozwodowa itp.) w tej fazie może się wycofać z tych działań, wierząc, że sytuacja wróciła do normy i przemoc już nie powróci.

  UWAGA!

  Faza miodowego miesiąca mija i niebawem cykl rozpoczyna się od nowa – pojawia się faza narastania napięcia, która przechodzi w kolejne fazy.

  Ta faza cyklu przemocy ma niezwykle silny wpływ na pozostawanie osoby jej doznającej w krzywdzącym związku. To tutaj powstają złudne nadzieje, że sprawca zmieni się. Łatwo pod wpływem tego co dzieje się w tej fazie, zapomnieć o koszmarze pozostałych dwóch etapów.


Czynniki ryzyka wystąpienia przemocy w rodzinie


Artykuły o przemocy


Osoba doznająca przemocy

Nadal bardzo powszechne jest postrzeganie osób doznających przemocy jako takich, które w pewien sposób wyrażały zgodę, czy nawet dążyły do przemocy. Nierzadko osoba doświadczająca przemocy widziana jest jako zniewolona, bezczynna, bezsilna. Samo słowo ofiara, choć oddaje dobrze kontekst sytuacyjny i naturę przemocy ma charakter stygmatyzujący. Postrzeganie ofiar przemocy domowej odzwierciedlają również stereotypy funkcjonujące w polskim społeczeństwie, np. „niektóre kobiety lubią być bite”, „jak się kobiety nie bij, to jej wątroba gnije”, „zasłużyła sobie na przemoc, bo prowokowała”. Są to stwierdzenia szczególnie deprecjonujące i obarczające niezasłużoną winą najczęściej wynikające z braku wiedzy osoby, która je wypowiada. Nikt bowiem nie zasługuje na przemoc, zniewagi i&nsbp;bicie. Z istoty przemocy, jej postępującego charakteru wynika zachowanie sprawcy.

Za stosowanie przemocy zawsze odpowiedzialność ponosi sprawca!

Dla dorosłych osób doznających przemocy charakterystyczne są:

Powyższe zachowania i postawy mogą prowadzić do występowania zaburzeń lękowych (lęk przed podejmowaniem odpowiedzialnych zadań, napady lęku i paniki, ponowne nawracające przeżywanie doświadczeń związanych z przemocą) i zaburzeń depresyjnych (smutek, przygnębienie, bezsenność lub nadmierna senność).

Osoba doznająca przemocy bardzo często zachowuje się w sposób niezrozumiały, ale jak najbardziej typowy dla jej sytuacji:

Z badania przeprowadzonego w 2018 roku przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy wynika, że osobami doznającymi przemocy domowej, podobnie jak w większości kraju, najczęściej są kobiety.

Z raportu poświęconego diagnozie zjawiska przemocy wynika, że w 2017 roku kobiety stanowiły 87% ogólnej liczby ujawnionych ofiar przemocy, głównie były to osoby w wieku 31 – 50 lat.

Istnieje kilka koncepcji psychologicznych wyjaśniających zjawisko przemocy i zachowanie ofiar.


Psychologiczne mechanizmy przemocy

Syndrom wyuczonej bezradności – to bezsilność, która pojawia się w wyniku nabytych doświadczeń. Zwykle osoba doznająca przemocy początkowo poszukuje pomocy dla siebie. Często jednak okazuje się, że działania mające ją ochronić, nie skutkują i nie przynoszą oczekiwanych przez nią efektów. Osoba długotrwale doznająca przemocy zaczyna odczuwać brak kontroli nad swoim życiem i wierzyć, że nie ma wyjścia z obecnej sytuacji. W związku z tym zaprzestaje podejmowania jakichkolwiek działań, ponieważ jest przekonana, że cokolwiek zrobi i tak nie przyniesie to pożądanego rezultatu. Syndrom wyuczonej bezradności jest tym większy im dłużej osoba doznająca przemocy pozostaje w&nbs;sytuacji, na którą nie ma wpływu oraz im więcej ma rozczarowań związanych z poszukiwaniem wsparcia.

Zjawisko prania mózgu – mechanizm polegający na systematycznym i celowym wpływaniu na czyjeś poglądy, przekonania, potrzeby, uczucia w taki sposób, aby osoba poddana wpływowi manipulacyjnemu działała zgodnie z oczekiwaniami sprawcy. Sprawca regularnie krytykuje ofiarę, wmawia jej bezradność, niskie umiejętności, okazuje lekceważenie. Powoduje to u ofiary zupełną zmianę obrazu siebie: uważa się za głupią i niezdolną, co sprawia, że nie podejmuje nowych, czy trudniejszych działań. Jej życie koncentruje się na dostosowaniu do żądań sprawcy. Przeżywa stały lęk i poczucie winy, ma osłabioną zdolność psychiczną i fizyczną do stawiania oporu, bezkrytycznie przyjmuje obraz rzeczywistości, jaki kreuje sprawca. Metody stosowane w „praniu mózgu” to: izolacja, poniżanie i degradacja, monopolizacja uwagi, doprowadzenie do wyczerpania, wywoływanie lęku i depresji, naprzemienność kary i nagrody.

Mechanizm „psychologicznej pułapki” – osoba doznająca przemocy jest przekonana, że nie może zrezygnować ze związku, w który zainwestowała tak dużo zapału, energii i czasu. Trwa w relacji, która przynosi jej cierpienie, ciągle żyje nadzieją, że będzie lepiej jeśli się postara. Im więcej wkłada pracy i energii w ratowanie związku, tym trudniej jej z niego zrezygnować. Ciągle żyje nadzieją, że będzie lepiej. Dlatego też inwestuje w ten związek. Obwiniając siebie za całe zło, wierzy, że jeśli bardziej się postara, to będzie lepiej. Ma poczucie, że zależy to właśnie od niej. Im więcej się stara i wkłada w to działanie więcej energii, tym trudniej jej zrezygnować.

Proces wiktymizacji – powtarzające się akty przemocy, brak pomocy i umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji sprawiają, że osoba doznająca przemocy nabiera przekonania, że zasługuje na takie traktowanie. W konsekwencji dochodzi do zmiany tożsamości osoby krzywdzonej, która wchodzi w rolę ofiary, przestaje się bronić, obwinia się i przestaje oczekiwać poprawy swojej sytuacji, traci nadzieję i poczucie godności. Zdarza się, że dzieląc się swoimi problemami osoba doznająca przemocy spotyka się z bagatelizowaniem, niedowierzaniem i obwinianiem ze strony otoczenia. Takie zachowania nazywamy „wtórną wiktymizacją”.

Syndrom sztokholmski – mechanizm, który przejawia się tym, że ofiara pomimo krzywd doznawanych od sprawcy żywi do niego ciepłe uczucia, popiera go i chroni przed konsekwencjami. Osoba doznająca przemocy odczuwa „patologiczną wdzięczność” za drobne przywileje, „miodowe miesiące”, chwile spokoju, namiastkę uczucia ze strony sprawcy. Do czynników rozwoju syndromu sztokholmskiego należą: realne zagrożenie życia lub zdrowia osoby doznającej przemocy, izolacja od otoczenia, całkowita zależność od sprawcy, zachowanie sprawcy nacechowane pewnego rodzaju uprzejmością lub opiekuńczością.

Zespół stresu pourazowego (PTSD) – występuje u ofiar traumatycznych wydarzeń, np. wojen, klęsk żywiołowych, wypadków drogowych, gwałtów, przemocy. Dotyczą sytuacji, w których człowiek jest narażony na utratę zdrowia i życia. Nasilenie PTSD zależy od intensywności i czasu trwania traumy. Objawy PTSD są intensywniejsze u osób, które przeżyły traumę w wyniku aktywności człowieka (gwałt, przemoc domowa), niż u ofiar zjawisk naturalnych (powódź, huragan). Objawami PTSD są m.in. zaburzenia snu, drażliwość, wybuchy gniewu, złości, czujność, natarczywe wspomnienia, koszmary senne.


Jeżeli doznajesz przemocy

Jeżeli doznajesz przemocy ze strony osób najbliższych nie ponosisz za to odpowiedzialności. Za stosowanie przemocy zawsze odpowiedzialny jest wyłącznie sprawca. Nie jesteś jednak osobą skazaną na doznawanie przemocy.

ZGŁOŚ SIĘ PO POMOC!

W rozdziale Baza instytucji znajdziesz miejsca, gdzie możesz uzyskać pomoc i wsparcie w związku z doznawaną przemocą.


Osoba stosująca przemoc

Kim jest?

Badania prowadzone wśród osób, które stosują przemoc wobec najbliższych jednoznacznie pokazują, że nie ma jednolitego portretu (jednego typu) sprawcy przemocy w rodzinie. Udało się jednak wyodrębnić u sprawców przemocy pewne cechy wspólne, które posiadają oni w stopniu większym niż osoby, które nie krzywdzą członków swojej rodziny.

Jaki sposób myślenia o sobie, postrzegania rzeczywistości sprzyja zachowaniom przemocowym?

Osoby stosujące przemoc charakteryzuje określony system przekonań na temat mężczyzn, kobiet, rolach w związku, rodzinie, relacji pomiędzy płciami i ludźmi w ogóle, który wspiera patriarchalny model rodziny i określony sposób wychowania dzieci. Postrzeganie świata jako pola do walki, na której za każdym razem, żeby mógł ktoś wygrać, ktoś inny musi przegrać. W związku z powyższym konsekwencją jest dzielenie świata na męski i żeński, silniejszy i słabszy, ważniejszy i nieistotny. Przekonanie o wyjątkowości swojej roli w zderzeniu z codziennym doświadczeniem i różnorodnymi trudnościami może generować poczucie niższej wartości i bycia do niczego, poczucie izolacji i braku wsparcia społecznego.

Jak się zachowuje osoba stosująca przemoc?

Głównym sposobem bycia w świecie są manipulacje. Osoba stosująca przemoc manipuluje obwiniając za swoje zachowanie innych, minimalizując to, co zrobiła lub zaprzeczając stosowaniu przemocy. Poprzez manipulacje i inne zachowania przemocowe dąży do dominacji oraz sprawowania władzy i kontroli. Ponieważ postrzega relacje z innymi ludźmi jako hierarchiczne i dzieli świat na męski – wyższy oraz kobiecy – niższy, stara się podporządkować i uprzedmiotowić partnerkę. Konflikty rozwiązuje poprzez narzucenie swojej woli i używanie siły, także dlatego, że nie dostrzega wartości związanych z kompromisem i współdziałaniem.

Opozycja: wygrany – przegrany sprawia, że kompromis postrzega jako porażkę. W kontaktach z innymi ludźmi podsyca spory, a odpowiedzią na czyjeś zachowania często staje się agresja i stosowanie przemocy. Takiemu zachowaniu może także sprzyjać niski poziom kompetencji społecznych. Osoba stosująca przemoc ma małą zdolność rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych, jest odcięta od uczuć, obawia się porzucenia i ma poczucie winy, które stanowi dla niej element usprawiedliwiający. W relacjach z osobami bliskimi jest zaborcza i obawia się porzucenia, które tłumaczy zazdrością. Odczuwa niski poziom empatii wobec osób zależnych od siebie: finansowo, zdrowotnie, emocjonalnie.

Wśród osób stosujących przemoc spotyka się także borykających się z problemami społeczno-ekonomicznymi: brakiem pracy, złymi warunkami mieszkaniowymi, trudnościami finansowymi. Niezadowolenie z sytuacji zawodowej czy materialnej może prowadzić do przenoszenia odczuwanej złości na inne osoby. Część osób stosujących przemoc nadużywa alkoholu lub innych środków psychoaktywnych i wymaga wsparcia także w tym obszarze funkcjonowania. Doznawanie przemocy w dzieciństwie lub bycie świadkiem zachowań przemocowych także może prowadzić do stosowania przemocy w dorosłym życiu.

Dlaczego ktoś używa przemocy?

Zazwyczaj osoba stosuje konkretne zachowania przemocowe w jakimś celu. Zwykle chce osiągnąć pewne korzyści. Korzyść płynąca z zachowania przemocowego w postaci szybkiego osiągania celów, poczucia siły i kontroli, często długotrwającej bezkarności, przewyższa koszty w postaci utraty zaufania, oddalenia w relacji z osobami dorosłymi oraz dziećmi, izolacji społecznej czy towarzyszącego poczucia winy. Dopiero konsekwencje w postaci tzw.: „kosztów twardych”: separacji, rozwodu, wyroku sądowego, dozoru kuratora, udziału w zajęciach korekcyjno-edukacyjnych, sprawiają, że osoba stosująca przemoc zaczyna zauważać szkody, jakie przynosi jej stosowanie przemocy.

Jeśli chcesz dokonać jakieś zmiany!

 1. Zweryfikuj swoje zachowanie i zastanów się nad tym, czy nie reagujesz nieadekwatnie do sytuacji w codziennych sytuacjach życiowych.
 2. Znajdź miejsce, w którym uzyskasz dostęp do informacji i niezbędne wsparcie.
  W rozdziale Baza Instytucji umieszczone są adresy instytucji, zajmują się pracą z osobami stosującymi przemoc na terenie Warszawy, w tym Bemowa.
 3. Zgłoś się do punktu, którego oferta najbardziej odpowiada twoim potrzebom.

Świadek przemocy

Rola świadka nie jest łatwa… Możesz nie mieć pewności, czy masz do czynienia z przemocą, a także obawiać się, czy Twoja reakcja nie zostanie uznana za „wtrącanie się” w sprawy rodzinne i czy Twoja interwencja nie pogorszy sytuacji.

Świadek przemocy to osoba bardzo ważna. Osoba doznająca przemocy często boi się zgłosić na policję z uwagi na to, że doznała krzywdy w domu gdzie przebywała sama z osobą stosującą wobec niej przemoc i obawia się braku osoby mogącej potwierdzić jej słowa.

Osoba pokrzywdzona może obawiać się osoby, od której doznała tej przemocy, może bać się o swoje dzieci. Może nie mieć wiary we własne możliwości lub też wstydzi się mówić o swojej sytuacji i prosić o pomoc. Być może nie wie o Twoim istnieniu. Pamiętaj, że możesz być jedyną osobą, która zauważyła, że ktoś wymaga pomocy i odegrać zasadniczą rolę w przerwaniu cyklu przemocy.

Świadek przemocy – Kto to?

Być może słyszysz lub widzisz, że jedna z osób będących ze sobą w związku krzyczy na partnera, bije go, niszczy przedmioty będące w domu, słyszysz płacz dziecka spowodowany tym, że jest ono krzywdzone. Być może usłyszałeś historię swojej znajomej, przyjaciółki, kogoś z rodziny, w której opowiadała Tobie o doznawanej przemocy. Znaczy to, że jesteś świadkiem przemocy w rodzinie.

W przypadku powzięcia informacji o przemocy powinieneś zawiadomić o tym policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziała przemocy w rodzinie. Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie osoby będące świadkami użycia przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. (art. 12.2. ust.)

Ustawodawca nakłada szczególne obowiązki na świadków przemocy, szczególnie na osoby, które pełniąc swoje obowiązki służbowe lub zawodowe powzięły podejrzenie o występowaniu przemocy w rodzinie. Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o jej popełnieniu, niezwłocznie zawiadamiają o tym policję lub prokuratora. (Art.12.1. ust.)

W rozdzialne Baza instytucji znajdziesz miejsca, gdzie możesz uzyskać pomoc i wsparcie, w tym dane adresowe instytucji, które udzielają wsparcia w obszarze przeciwdziałania przemocy.

PAMIETAJ! – Fakty i mity dotyczące stosowania przemocy

MIT: Przemoc w rodzinie to prywatna sprawa, nikt nie powinien wtrącać się w prywatne sprawy rodziny („brudy pierze się we własnym domu”; „zły to ptak co własne gniazdo kala”; „nie mów nikomu co się dzieje w domu”).
FAKT: Niekontrolowana agresja może prowadzić do eskalacji przemocy. Żadnej sytuacji, w której może dojść do utraty zdrowia lub życia, nie można traktować jako kwestii prywatnej.

MIT: Przemoc dotyczy tylko rodzin z marginesu społecznego.
FAKT: O przemocy mówi się, że jest zjawiskiem demokratycznym. Dotyka wszystkich niezależnie od wykształcenia, statusu społecznego czy majątkowego. Mitem jest, że występuje wyłącznie w tzw. rodzinach trudnych.

MIT: Nie donosi się Policji na rodzinę/znajomych/sąsiadów.
FAKT: Przemoc domowa nie jest tylko sprawą rodzinną, ale przestępstwem ściganym z urzędu. Policja jest powołana do ochrony bezpieczeństwa osób, zapobiegania popełnianiu przestępstw i ścigania sprawców przestępstw.

MIT: Gdyby ofiara naprawdę cierpiała, odeszłaby od sprawcy.
FAKT: Strach, zależność finansowa, brak innych możliwości zamieszkania, obawa przed „pozbawieniem dzieci ojca”, brak pracy – to tylko niektóre z czynników powstrzymujących przed odejściem od sprawcy.

MIT: Jeśli ktoś jest bity, to znaczy, że na to zasłużył.
FAKT: Nikt nie zasługuje na bicie! Zupa była za słona, kobieta źle zajmowała się dziećmi, była nie dość troskliwa dla męża, zbyt dużo czasu spędzała poza domem – to tylko preteksty!

Bycie świadkiem przemocy powoduje, że powinieneś zawiadomić o tym policję bądź inną służbę realizującą zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy i odpowiedzialną za pomoc ofierze. Tu praktycznie twoja rola się kończy.


Podmioty uprawnione do wszczęcia Procedury NK

 1. Pomoc społeczna
 2. Policja
 3. Ochrona zdrowia
 4. Oświata
 5. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Procedura „Niebieskie Karty” przekazywana jest do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego jednym z głównych zadań jest zatrzymanie przemocy i udzielenie odpowiedniej pomocy rodzinie, m.in. poprzez Stworzenie indywidualnego planu pomocy, np.:

Więcej o roli świadka przeczytacie Państwo w artykule Piotra Antoniaka „Rola świadka w zatrzymaniu przemocy w rodzinie” – https://www.niebieskalinia.pl/aktualnosci/aktualnosci/rola-swiadka-w-zatrzymaniu-przemocy-w-rodzinie.

Pomoc

„Niebieskie Karty”

Historia

W 1998 roku, Komendant Główny Policji (dzięki współpracy Komendy Stołecznej Policji i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) wydał zarządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania interwencji domowej wobec przemocy w rodzinie pod nazwą „Niebieskie Karty” wprowadzając tym samym w życie „Niebieskie Karty”. Narzędziem tym posługiwali się funkcjonariusze Policji w przypadkach podejrzenia przemocy w rodzinie.

W 2004 roku, po nowelizacji ustawy o pomocy społecznej Procedurę „Niebieskie Karty” zaczęły obowiązkowo realizować również jednostki organizacyjne pomocy społecznej, a mianowicie pracownicy socjalni, którzy w ramach ochrony ofiar i udzielenia odpowiedniego wsparcia, podejmowali pierwsze, niesformalizowane działania interdyscyplinarne z funkcjonariuszami Policji.

Aktualnie

W 2010 roku znowelizowano ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która nałożyła na pięć służb obowiązek realizacji od 2011 roku procedury „Niebieskie Karty”. Istotą takiego rozwiązania było stworzenie interdyscyplinarnego modelu pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wprowadzenie nowego sposobu postępowania instytucji i służb w przypadkach podejrzewania przemocy w rodzinie polegało na nawiązywaniu współpracy i podejmowaniu wspólnych interdyscyplinarnych działań, zgodnie z założeniem, że przemoc w rodzinie jest nie tylko zagadnieniem prawno-karnym, lecz także społecznym, zdrowotnym, psychologicznym i socjalnym.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli:

w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Wszczęciem procedury „Niebieskie Karty” jest wypełnienie przez uprawnioną osobę (przedstawiciela jednej z pięciu wymienionych wyżej służb) formularza „Niebieska Karta A” w przypadku podejrzewania stosowania przemocy wobec członków rodziny, w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Szczegółowe zasady prowadzenia „Niebieskich Kart” określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Tekst rozporządzenia – strona Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP):
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20112091245


Zespół Interdyscyplinarny

Na terenie Warszawy działa 18 Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Specjaliści tworzący Zespół Interdyscyplinarny służą wsparciem i pomocą osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy, a także osobom stosującym przemoc, w podejmowaniu działań ukierunkowanych na skuteczne rozwiązanie problemu.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy wg stanu na dzień 1 września 2019 roku liczy 20 członków – przedstawicieli pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urzędu m.st. Warszawy, Sądu, Prokuratury, organizacji pozarządowych.

Dane kontaktowe do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy znajdują się w zakładce Kontakt.

Zespół zajmuje się realizacją Procedury „Niebieskie Karty”. Schemat postępowania w Procedurze „Niebieskie Karty” na terenie Dzielnicy Bemowo przedstawia poniższy wykres.


Przepisy prawne związane z procedurą „Niebieskie Karty”


Artykuły o procedurze „Niebieskie Karty”

Więcej o procedurze „Niebieskie Karty” można przeczytać w informatorze przygotowanym przez Renatę Durdę, kierowniczkę Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w pliku PDF Co warto wiedzieć o procedurze?


(link do źródła zewnętrznego)

Zdjęcie autorstwa SHVETS production z Pexels

Baza instytucji

Oferta programowa dla osób doznających przemocy

Pomoc społeczna

Podmiot nazwa, adres, tel. kontaktowy Formy pomocy
Ośrodek Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa
tel.: 22 487-13-00
e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl
Sekretariat Zespołu Interdyscyplinarnego:
tel.: 22 487-13-42
Konsultanci, tel.: 22 487-13-13, 22 487-13-41
 • Poradnictwo psychologiczne i specjalistyczne w obszarze przeciwdziałania przemocy;
 • Poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne w zakresie spraw wychowawczych
 • Warsztat rozwoju osobistego dla kobiet „Strefa Budowania Mocy”
 • Grupa edukacyjno-wspierająca dla młodych dorosłych
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych
 • Praca socjalna, asysta rodzinna
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Kaden-Bandrowskiego 1,
01-494 Warszawa,
tel.: 22 325-40-46;
e-mail: u.jablonska@um.warszawa.pl
 • Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy
 • Konsultacje psychologiczne
 • Porady prawne

Ośrodki interwencji kryzysowej

Podmiot nazwa, adres, tel. kontaktowy Formy pomocy
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Dział Interwencji Kryzysowej

ul. 6-go Sierpnia 1/5
02-843 Warszawa
tel. 22 855-44-32, 514 202 619
e-mail: sekretariat@woik.waw.pl
 • Interwencja kryzysowa (ambulatoryjna, telefoniczna, środowiskowa)
 • Poradnictwo psychologiczne i socjalne
 • Konsultacje prawne i psychiatryczne
 • Organizowanie grup wsparcia i warsztatów
 • Udzielanie krótkotrwałego schronienia w hostelu osobom doświadczającym przemocy i znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Hostel czynny całodobowo (60 miejsc)
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Poradnia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Belgijska 4
02-511 Warszawa
tel. 22 845-12-12, 667-833-400
e-mail: poradnia-przemocdomowa@woik.waw.pl
 • Pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna, prawna i psychiatryczna dla osób dorosłych doznających przemocy
 • Konsultacje i terapie dla par/rodzin zagrożonych przemocą
 • Grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie
 • Grupy terapeutyczne
 • Terapia indywidualna krótko i długoterminowa, terapia grupowa, terapia dla par/małżeństw
 • Grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie
 • Program pomocy psychologicznej dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 • Organizowanie i&nsp;prowadzenie warsztatów tematycznych

Poradnie

Podmiot nazwa, adres, tel. kontaktowy Formy pomocy
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna dla Dzielnicy Bemowo
ul. Pełczyńskiego 28E, 01-471 Warszawa
tel.: 22 664-13-42, 22 664-08-49
e-mail: info@spr.bemowo.waw.pl
Sekretariat jest czynny:
poniedziałek – piątek: 9:00 – 16:00
 • Psychoedukacja, psychoterapia rodzin
 • Konsultacje par i rodzin
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych
 • Warsztaty dla rodziców w konflikcie okołorozwodowym
 • Warsztaty rozwojowe dla par
 • Mediacje rodzinne
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna dla Dzielnicy Bielany
al. Zjednoczenia 11, 01-829 Warszawa
tel.: 22 864-73-06
Sekretariat jest czynny:
poniedziałek – piątek: 9:00 – 16:00
 • Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne (dla dzieci, młodzieży i dorosłych) i prawne, w tym także terapia indywidualna, mediacje rodzinne, terapia małżeńska, partnerska.
  Należy na bieżąco śledzić stronę www.sprbielany.waw.pl oraz dzwonić celem uzyskania aktualnych informacji o organizacji pracy Poradni.

Ośrodek wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Podmiot nazwa, adres, tel. kontaktowy Formy pomocy
Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej
ul. Nowogrodzka 7 lok. 14, 00-513 Warszawa
Placówka realizująca:
Ośrodek Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży
ul. Chlubna 9A-9D, 03-051 Warszawa
Telefony do Ośrodka Wsparcia
604-930-292, 604-930-298

Do placówki kieruje Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (WCPR) po skompletowaniu dokumentów przez Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS).

Telefon w sprawie kierowania przez WCPR: Pani A. Skrzypek, tel. 22 599-71-94.

 • Praca socjalna, pomoc pedagogiczna, psychologiczna dla dorosłych i dzieci
 • Całodobowa opieka nad podopiecznymi
 • Grupa psychoedukacyjno-profilaktyczna, grupa rozwoju umiejętności psychospołecznych
 • Grupa mama plus dziecko, grupa rozwojowa dla dzieci
 • Poradnictwo prawne, doradztwo zawodowe, trening budżetowy i zarządzania czasem
 • Poradnictwo specjalistów z różnych dziedzin, poradnictwo eksperckie

Specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie prowadzony przez organizacje pozarządowe

Podmiot nazwa, adres, tel. kontaktowy Formy pomocy
Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa
Miejsce realizacji zadania:
Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
ul. Widok 24, 00-023 Warszawa,
tel. do zapisów 22 824-25-01
Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii”
tel.: 22 668-70-00 czynna od poniedziałku do piątku: 8:00 – 20:00, soboty: 8:00 – 12:00
 • Pomoc prawna, psychologiczna dla pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin
 • Grupa wsparcia dla osób, które doznają lub doznawały przemocy w rodzinie
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych, rozwoju osobistego
 • Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci
 • Grupy edukacyjne, terapeutyczne
 • Asysta w Sądzie
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa
tel.: 22 499-37-33, e-mail: info@niebieskalinia.org
 • Indywidualne specjalistyczne konsultacje psychologiczne, dla osób doznających przemocy
 • Konsultacje prawne dla osób doznających przemocy
 • Grupa pomocy psychologicznej dla dorosłych osób doznających przemocy
 • Grupy pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży
 • Warsztaty umiejętności psychospołecznych, rozwijające umiejętności potrzebne do wychodzenia z sytuacji przemocy
 • Konsultacje dla par i rodzin
 • Maratony terapeutyczne
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
Miejsce realizacji zadania:
Centrum Pomocy Dzieciom
ul. Przybyszewskiego 20/24, 01-849 Warszawa
tel.: 22 826-88-62
e-mail: cpd@fdds.pl
 • Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne, psychiatryczne, porady prawne
 • Prowadzenie terapii indywidualnej dla dzieci ofiar przestępstw oraz dla ich rodziców i opiekunów
 • Interwencja w sytuacjach kryzysowych w przypadkach podejrzenia przestępstw wobec dzieci (przemocy fizycznej, psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, cyberprzemocy)
 • Prowadzenie grup wsparcia, socjoterapeutycznych i psycho-edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i opiekunów, indywidualne lub grupowe przygotowanie do udziału w procedurach karnych
 • Grupy edukacyjne, szkolenia i warsztaty dla rodziców i opiekunów o problemie krzywdzenia dzieci
Fundacja Mederi
al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa
Miejsce realizacji zadania:
Fundacja Mederi filia ul. Złota 7/20, 00-019 Warszawa
tel.: 22 111-00-36, 505-576-189
e-mail: kontakt@fundacjamederi.pl
 • Pierwszy kontakt, wstępna diagnoza i wsparcie
 • Indywidualne konsultacje diagnostyczne i specjalistyczne
 • Terapie dla dzieci i dorosłych
 • Konsultacje i interwencje prawne
 • Grupy rozwojowe dla dzieci doświadczających lub będących świadkami przemocy oraz ich rodziców
Komitet Ochrony Praw Dziecka
ul. Oleandrów 6, III piętro, 00-629 Warszawa
tel.: 22 626-94-19
e-mail: kopd@kopd.pl
 • Poradnictwo prawne
 • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 • Mediacje w sprawach rodzinnych, rozwodowych, separacyjnych oraz opiekuńczych
 • Diagnoza psychologiczna dzieci ofiar i małoletnich świadków przemocy w związku z podejrzeniem nadużycia seksualnego wobec dziecka
 • Program wsparcia dla rodzin zagrożonych przemocą (profilaktyka, przeciwdziałanie i ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez działania psychologiczne, edukacyjne, terapeutyczne skierowane do rodzin i dzieci doświadczających przemocy lub zagrożonych przemocą)
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców „Wychowanie bez przemocy”
Stowarzyszenie OPTA
ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa
tel.: 22 622-52-52, 22 424-09-89, 797-924-700
email: biuro@opta.org.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 17:00
 • Terapia indywidualna i grupowa dla dorosłych i dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym
 • Konsultacje i wsparcie specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy
 • Pomoc interwencyjna „adwokata socjalnego”
 • Psychologiczne konsultacje diagnostyczne dla rodziców i opiekunów
 • Porady prawne, w tym również indywidualne konsultacje wspólne z prawnikiem i psychologiem
 • Wsparcie psychologiczne dla rodziców i opiekunów w zakresie problemów rodzicielskich i wychowawczych
 • Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy
 • Zajęcia podnoszące umiejętności radzenia sobie za stresem i napięciem
 • Warsztaty psychoedukacyjne
Fundacja IKA im. Iki Szpakowskiej
ul. Zgoda 13, lok. 157, 00-012 Warszawa
Miejsce realizacji zadania:
ul. Chmielna 15 lok. 102, 00-021 Warszawa
tel./fax.: 22 826-41-51, 509-653-447, 601-287-322
email: fundacjaika@fundacjaika.pl
 • Konsultacje psychologiczne-indywidualnie dla dorosłych i dzieci
 • Konsultacje pedagogiczne i prawne
 • Spotkania rodzicielskie
 • Grupa wsparcia dla osób dorosłych doświadczających przemocy
 • Interwencje kryzysowe
 • Wsparcie coachingowe
Powiślańska Fundacja Społeczna
ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
tel.: 22 625-77-82
Miejsce realizacji zadania:
Poradnia Rodzinna
ul. Dobra 5 lok. 15/16, 00-384 Warszawa
tel.: 22 627-07-25, email: poradnia@pfs.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 11:00 – 19:00
 • Porady i konsultacje diagnostyczne, psychologiczne, pedagogiczne, wychowawcze, prawne
 • Psychoterapia rodzinna, indywidualna i grupowa dla dzieci, młodzieży i rodzin
 • Grupowe zajęcia edukacyjne, socjoterapeutyczne, rozwojowe
 • Pomoc terapeuty środowiskowego
Towarzystwo Pomocy Młodzieży
ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa
tel.: 508-350-320
e-mail: zapisy@tpm.org.pl
 • Pomoc psychologiczna indywidualna i rodzinna (konsultacje, interwencje kryzysowe, wsparcie, psychoedukacja, psychoterapia krótko- i długoterminowa tylko dla młodzieży i młodych dorosłych do 26. r.ż.)
 • Konsultacje prawne
 • Indywidualne spotkania z lekarzem psychiatrą (wyłącznie dla osób z zaburzeniami psychicznymi)
 • Grupa rozwoju osobistego, wsparcia terapeutycznego, rozwoju umiejętności społecznych i życiowych
 • Pomoc specjalistyczna dla osób i rodzin doznających różnych form przemocy, w tym: pomoc psychologiczna indywidualna i rodzinna, konsultacje prawne, warsztaty dla młodzieży, grupa psychoedukacyjna dla młodzieży
Fundacja Projekt Starsi
tel.: 537-375-505
 • Pomoc interwencyjna (udzielenie wsparcia, porad, informacji lub umówienie na spotkanie z psychologiem lub/i prawnikiem)
 • Konsultacje indywidualne psychologiczne i prawne
 • Grupa wsparcia ukierunkowana na wsparcie i edukację dotyczącą zjawiska przemocy, jej skutków psychologicznych, społecznych i prawnych wobec osób starszych
Stowarzyszenie Aslan
ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa
tel.: 22 636-49-04
e-mail: stowarzyszenie@aslan.org.pl
 • Konsultacje diagnostyczne i specjalistyczne
 • Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży
 • Konsultacje rodzinne, prawne
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży, młodych dorosłych i ich rodziców
 • Warsztaty dla rodziców
Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej
ul. Wiśniowa 42, lok. 39, 02-520 Warszawa
tel.: 22 646-22-56, 508-797-177
 • Działania informacyjno–konsultacyjne
 • Indywidualne konsultacje psychologiczne
 • Grupa dla kobiet doznających przemocy w rodzinie
 • Grupa dla matek doświadczających „przemocy” w relacjach z dziećmi (dorastającymi/dorosłymi)
 • Warsztaty dla kobiet po doświadczeniach „przemocy”
 • Grupa dla samotnych kobiet/matek, które nie radzą sobie po rozstaniu ze sprawcą przemocy
Fundacja „Pomocownia”
ul. Staszica 7/9, 01-188 Warszawa
www.pomocowniadlarodzin.pl
 • Poradnictwo i konsultacje psychologiczne
 • Grupy wsparcia, warsztaty oraz wykłady dla rodzin i osób w kryzysie okołorozwodowym

Opracowanie: Zespół Interdyscyplinarny dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy na podstawie Zestawienia BPiPS, Warszawa 2022 r.


Oferta programowa dla dzieci doznających przemocy

Podmiot nazwa, adres, tel. kontaktowy Formy pomocy
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 20
ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa
tel.: 22 666-17-74, 22 664-49-51
mail: ppp20@edu.um.warszawa.pl
Poradnia czynna: poniedziałek – piątek: 8:00 – 20:00, soboty: 9:00 – 13:00
 • Specjalistyczna diagnoza pedagogiczna i psychologiczna dziecka
 • Psychoedukacja
 • Trening umiejętności
 • Skuteczna pomoc psychologiczno–pedagogiczna, pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie
 • Szeroka oferta specjalistycznych zajęć postdiagnostycznych
 • Interwencja kryzysowa, pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Pełczyńskiego 28E, 01-471 Warszawa
tel.: 22 664-13-42, 22 664-08-49, 509-953-508
e-mail: info@spr.bemowo.waw.pl
Sekretariat jest czynny:
poniedziałek – piątek: 9:00 – 16:00
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych
 • Warsztaty dla rodziców w konflikcie okołorozwodowym
 • Warsztaty rozwojowe
 • Mediacje
 • Psychoedukacja, psychoterapia
 • Terapia rodzinna
 • Konsultacje indywidualne
Ośrodek Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa
tel.: 22 487-13-00
e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl
 • Praca socjalna
 • Poradnictwo specjalistyczne w obszarze przeciwdziałania przemocy
 • Poradnictwo pedagogiczne/psychologiczne w zakresie spraw wychowawczych, konsultacje dla rodziców, w tym dla rodziców w sytuacji rozstania
 • Asysta rodzinna
 • Tematyczne warsztaty i treningi (Trening umiejętności społecznych, Warsztaty „Szkoła dla rodziców”, Warsztaty dla rodziców w sytuacji rozstania)
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Biuro Fundacji:
ul. Mazowiecka 12/25, 00-048 Warszawa
tel.: 22 616-02-68
e-mail: biuro@fdds.pl
Miejsce realizacji zadania:
Centrum Pomocy Dzieciom
ul. Przybyszewskiego 20/24, 01-882 Warszawa
tel.: 22 826-88-62
e-mail: cpdwarszawa@fdds.pl
Sekretariat jest czynny:
poniedziałek – piątek: 8:00 – 18:00
Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci: 800 100 100
 • Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne, porady prawne, prowadzenie terapii indywidualnej dla dzieci pokrzywdzonych oraz dla ich rodziców i opiekunów, pomoc medyczna
 • Pomoc dzieciom przede wszystkim z doświadczeniem przemocy i wykorzystania seksualnego
 • Psychoterapia dla dzieci i ich opiekunów
 • Interwencje w sytuacjach kryzysowych w przypadkach podejrzenia przestępstw wobec dzieci
 • Pomoc telefoniczna i online psychologiczna, terapeutyczna i prawna dla rodziców i nauczycieli
 • grupy socjoterapeutyczne dla dzieci, wsparcia dla nastolatków, psychoedukacyjna dla rodziców, wsparcia dla matek dzieci pokrzywdzonych przestępstwami
Fundacja Mederi
al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa
Miejsce realizacji zadania:
filia ul. Złota 7/20
tel.: 22 111-00-36, 505-576-189
poniedziałek – piątek w godz. 9:00 – 15:00
 • Konsultacje diagnostyczne i specjalistyczne dla dzieci, które przeżyły ciężką traumę, padły ofiarą przemocy, zwłaszcza seksualnej, nadużyć, zaniedbania oraz rodziców lub opiekunów dzieci, doświadczających przemocy
 • Indywidualne konsultacje i interwencje prawne
 • Grupa rozwojowa dla dzieci doświadczających lub będących świadkami przemocy oraz rodziców dzieci doświadczających lub będących świadkami przemocy
 • Tematyczne warsztaty, grupy terapeutyczno–edukacyjne
 • Terapia dzieci i dorosłych
Fundacja IKA im. Iki Szpakowskiej
ul. Zgoda 13, lok. 157, 00-012 Warszawa
Miejsce realizacji zadania:
ul. Chmielna 15, lok. 102, 00-021 Warszawa
tel.: 601-287-322, 509-653-447
 • Konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, wychowawcze
 • Wsparcie psychologiczne
 • Pomoc psychologiczna dla dzieci i rodzin
 • Porady prawne
 • Interwencje kryzysowe, wsparcie couching’owe
 • Programy dla osób w kryzysie okołorozwodowym
Stowarzyszenie Aslan
ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa
tel.: 22 636-49-04
e-mail: stowarzyszenie@aslan.org.pl
 • Konsultacje specjalistyczne dla rodziców, młodych dorosłych, młodzieży, dzieci
 • Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży
 • Konsultacje rodzinne
 • Konsultacje prawne
 • Warsztaty edukacyjno-wsparciowe dla rodziców
Komitet Ochrony Praw Dziecka
ul. Oleandrów 6, III piętro, 00-926 Warszawa
tel.: 22 626-94-19
email: kopd@kopd.pl
 • Diagnoza psychologiczna dzieci ofiar i małoletnich świadków przemocy w związku z podejrzeniem nadużycia seksualnego wobec dziecka
 • Program wsparcia dla rodzin zagrożonych przemocą (profilaktyka, przeciwdziałanie i ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez działania psychologiczne, edukacyjne, terapeutyczne skierowane do rodzin i dzieci doświadczających przemocy lub zagrożonych przemocą)
 • Tematyczne szkolenia i warsztaty (warsztaty umiejętności wychowawczych)
 • Mediacje w sprawach rodzinnych, rozwodowych, separacyjnych i opiekuńczych, poradnictwo prawne
Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej
ul. Nowogrodzka 7, lok. 14, 00-513 Warszawa
Placówka realizująca:
Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM”
ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa
tel.: 22 616-10-36
 • Pomoc specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy, pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna, lekarska dla ofiar przemocy
 • Program pomocy ambulatoryjnej, głównie w zakresie poradnictwa psychologicznego dla dorosłych i dzieci z rodzin, w których dochodzi do przemocy, a także pomoc prawną i konsultacje z coachem
 • Zajęcia grupowe radzenia sobie z przemocą oraz psycho-edukacyjne dotyczące problematyki przemocy i uzależnień
Powiślańska Fundacja Społeczna
ul. Dobra 3, lok. 12, 00-384 Warszawa
Miejsce realizacji zadania:
Poradnia Rodzinna
ul. Dobra 5, lok.15/16, 00-384 Warszawa
tel.: 22 627-07-25, email: poradnia@pfs.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00
 • Porady i konsultacje dla rodzin, dorosłych, dzieci osób doświadczających przemocy oraz osób będących jej świadkami
 • Psychoterapia rodzinna, indywidualna i grupowa dla dzieci, młodzieży i rodzin
 • Interwencja kryzysowa
Towarzystwo Pomocy Młodzieży
ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa
tel.: 22 508-350-320
e-mail: zapisy@tpm.org.pl
godziny otwarcia biura
poniedziałek – piątek, 10:00 – 15:00
 • Pomoc prawna, psychologiczna indywidualna i rodzinna (konsultacje, interwencje kryzysowe, wsparcie, psychoedukacja, psychoterapia krótko- i długoterminowa tylko dla młodzieży i młodych dorosłych)
 • Grupa rozwoju osobistego, wsparcia terapeutycznego, rozwoju umiejętności społecznych i życiowych, zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty psychoedukacyjne
 • Pomoc specjalistyczna dla osób i rodzin doznających różnych form przemocy w tym: pomoc psychologiczna indywidualna i rodzinna, konsultacje prawne, warsztaty dla młodzieży, grupa psychoedukacyjna dla młodzieży
Stowarzyszenie OPTA
ul. Marszałkowska 85, lok. 34, 00-683 Warszawa
tel.: 22 ;622-52-52, 22 424-09-89, 797-924-700, 797-850-874
e-mail: biuro@opta.org.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 17:00
 • Terapia indywidualna i p;grupowa dla dorosłych i dla dzieci
 • Terapia rodzinna i terapia dla par
 • Konsultacje i wsparcie specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy
 • Psychologiczne konsultacje diagnostyczne dla rodziców i opiekunów
 • Wsparcie psychologiczne dla rodziców i opiekunów w zakresie problemów rodzicielskich i wychowawczych
 • Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy
 • Mediacje rodzinne, porady prawne
 • Programy w ramach przeciwdziałania przemocy domowej (Q zmiane 3, Wystarczający dobry rodzic, Kryzys czyli Szansa)
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Miejsce realizacji zadania:
ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa
Zapisy:
tel.: 22 499-37-33 w godz. 9:00 – 15:00
e-mail: info@niebieskalinia.org
 • Grupy pomocy psychologicznej dla: osób dorosłych, dzieci i młodzieży
 • Warsztaty umiejętności psychospołecznych, rozwijające umiejętności potrzebne do wychodzenia z sytuacji przemocy, maratony terapeutyczne

Opracowanie: Zespół Interdyscyplinarny dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy na podstawie Zestawienia BPiPS, Warszawa 2022 r.


Oferta programowa dla sprawców przemocy

Podmiot nazwa, adres, tel. kontaktowy Formy pomocy
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa
tel.: 22 487-13-00
e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl
Sekretariat Zespołu Interdyscyplinarnego:
tel.: 22 487-13-42
Konsultanci: 22 487-13-13, 487-13-41
 • Poradnictwo specjalistyczne w obszarze przeciwdziałania przemocy
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Grupa edukacyjna dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 • Warsztaty – „Szkoła dla rodziców”
 • Warsztaty dla rodziców w konflikcie okołorozwodowym
Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspólna”
ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa
tel.: 22 644-95-15
 • Konsultacje i poradnictwo w formie indywidualnej, rodzinnej, małżeńskiej i grupowej dla dorosłych, których problemy związane są ze stosowaniem przemocy
 • Zwiększenie wiedzy oraz umiejętności samokontroli i konstruktywnego współżycia w najbliższym otoczeniu zawierający:
  • zwiększenie motywacji uczestników programu do zmiany swoich zachowań i powstrzymania się przed stosowaniem przemocy,
  • zwiększenie umiejętności zarządzania emocjami i regulowania napięcia,
  • wzmocnienie zachowań asertywnych jako przeciwwaga do zachowań agresywnych i manipulujących,
  • uzyskanie większego wglądu we własne odczuwanie i postępowanie u uczestników programu,
  • zmniejszenie poziomu złości, lęku, impulsywności u uczestników programu,
  • wypracowanie konstruktywnych strategii radzenia sobie z trudnymi emocjami i impulsami,
  • zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa funkcjonowania rodzin
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa
Zapisy telefonicznie lub osobiście – rekrutacja trwa przez cały rok
tel.: 22 499-37-33
pon. – pt. 9:00 – 15:00
e-mail: info@niebieskalinia.org

Program pomocy psychologicznej dla osób stosujących przemoc, podejrzanych o stosowanie przemocy oraz przejawiających skłonności do zachowań agresywnych.

 • Indywidualna pomoc psychologiczna w formie konsultacji
 • Grupa korekcyjno – edukacyjna wraz z warsztatami psychoedukacyjnymi
 • Warsztaty z zakresu komunikacji, asertywności, umiejętności wychowawczych, wyrażania uczuć i potrzeb
 • Grupa pomocy psychologicznej (zaawansowana) wraz z cyklem treningów umiejętności psychospołecznych
 • Indywidualne konsultacje psychologiczne (kwalifikujących do grup i specjalistycznych)
 • Trening rozwoju umiejętności interpersonalnych
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Leszno 17, 01-199 Warszawa
Zapisy telefoniczne lub osobiste:
poniedziałek – piątek 8:00 – 20:00
tel.: 22 620-35-24
 • Poradnia oferuje kompleksową pomoc:
  • osobom z problemem alkoholowym,
  • członkom rodzin osób uzależnionych od alkoholu,
  • osobom dorosłym, które wychowywały się w domu z problemem alkoholowym i obecnie mają trudności w sferze emocjonalnej, przeżywają problemy w relacjach z innymi ludźmi, mają poczucie inności i niedostosowania, chcą lepiej zrozumieć siebie i swoje zachowania (DDA),
  • osobom, które są impulsywne, zachowują się agresywnie wobec innych, mają trudność z opanowaniem złości i chcą zmienić swoje funkcjonowanie w tym zakresie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Realizator:
Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Reduta”
ul. Synów Pułku 6, 01-354 Warszawa
Zapisy telefoniczne lub osobiste
poniedziałek piątek, 18:00 – 22:00
tel.: 22 665-08-00
e—mail: stowarzyszenie_reduta@wp.pl
 • Grupa wsparcia dla sprawców przemocy w ramach realizacji projektu „Labirynt przeMOCY”
 • Grupy wsparcia dla osób uzależnionych w ramach realizacji projektu „Together – znaczy razem”
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Miejsce realizacji:
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy
ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa
Zapisy telefoniczne lub osobiste:
tel.: 22 845-12-12, 667-833-400
 • Konsultacje i poradnictwo psychologiczne
 • Program psychoedukacyjny będzie realizowany w podejściu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR) oraz modelu komunikacji „Porozumienie bez przemocy”
 • Warsztaty tematyczne – umiejętności wychowawcze, asertywność, trening zastępowania agresji, poszerzenie tematyki komunikacji bez przemocy, stres-czynniki i strategie radzenia sobie ze stresem
Komitet Ochrony Praw Dziecka
ul. Oleandrów 6, III piętro, 00-629 Warszawa
tel.: 22 626-94-19
e-mail: kopd@kopd.pl
 • Poradnictwo prawne
 • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 • Mediacje w sprawach rodzinnych, rozwodowych, separacyjnych oraz opiekuńczych
 • Warsztaty dla rodziców „Wychowanie bez przemocy”
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna dla Dzielnicy Bielany
al. Zjednoczenia 11, 01-829 Warszawa
tel.: 22 864-73-06
Sekretariat jest czynny:
poniedziałek – piątek: 9:00 – 16:00
 • Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne (dla dzieci, młodzieży i dorosłych) i prawne w tym także: terapia indywidualna, mediacje rodzinne, terapia małżeńska, partnerska
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna dla Dzielnicy Bemowo
ul. Pełczyńskiego 28E, 01-471 Warszawa
tel.: 22 664-13-42, 22 664-08-49
e-mail: info@spr.bemowo.waw.pl
Sekretariat jest czynny:
poniedziałek – piątek: 9:00 – 16:00
 • Psychoedukacja, psychoterapia rodzin
 • Konsultacje par i rodzin
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych
 • Warsztaty dla rodziców w konflikcie okołorozwodowym
 • Warsztaty rozwojowe dla par
 • Mediacje rodzinne

Opracowanie: Zespół Interdyscyplinarny dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy na podstawie Zestawienia BPiPS, Warszawa 2022 r.


Oferta pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie, realizowana na terenie m.st. Warszawy – załącznik do NK „B”

Nazwa instytucji / organizacji / adres Telefon / Adres mailowy Uwagi
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa
tel.: 22 48-71-300
e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl
poniedziałek – piątek
w godz.: 8:00 – 16:00
Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
ul. Żytnia 36, 01-198 Warszawa
tel.: 47 723-94-50, fax: 47 723-64-14
e-mail: oficer.prasowy.krp4@ksp.policja.gov.pl
Kontakt całodobowy
Wydział Prewencji KP Warszawa Bemowo
ul. Pirenejska 3A, 01-493 Warszawa
tel.: 47 723-25-60, fax: 47 723-76-21
e-mail: oficer.prasowy.krp4@ksp.policja.gov.pl
Kontakt całodobowy
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Dzielnicowy Zespół Bemowo

ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa
tel.: 22 533-78-85
e-mail: bemowo.KRPA@um.warszawa.pl
poniedziałek: 17:30 – 19:00
wtorek: 13:30 – 15:00
środa: 16:30 – 18:00
czwartek: 16:15 – 17:45
piątek: 8:00 – 9:30
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

ul. J. Kaden-Bandrowskiego 1, 01-494 Warszawa
tel.: 22 325-40-46
e-mail: u.jablonska@um.warszawa.pl
Koordynator PIK
poniedziałek: 13:00 – 17:00
wtorek: 15:00 – 19:00
środa: 10:00 – 14:00
czwartek: 15:00 – 19:00
piątek: 9:00 – 13:00
Prokuratura Rejonowa
Warszawa Wola

ul. Ciołka 14, 01-443 Warszawa
tel.: 22 42-02-600
Prokuratorzy przyjmują:
poniedziałek – piątek 9:00 – 15:00
Prokurator Rejonowy lub Zastępca PR przyjmują:
poniedziałek 14:00 – 17:00
wtorek i czwartek 10:00 – 14:00
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Bemowo-Włochy
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. gen. M.C. Coopera 5, 01-315 Warszawa
Centrala
tel.: 22 163-70-00
Poradnia
tel.: 22 163-70-46
e-mail: coopera@zozbemowo.pl
Zapisy:
poniedziałek – piątek: 8:00 – 20:00
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia
ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa
tel.: 22 499-37-33
info@niebieskalinia.org
Obsługa biura: Ewa Podgórska
Godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 9:00 – 15:00
Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „REDUTA”
ul. Synów Pułku 6, 01-354 Warszawa
tel.: 792-506-070, 662-058-157
tel.: 22 665-08-00 w godz.: 18:00 – 22:00
e-mail: stowarzyszenie_reduta@wp.pl
Punkt pierwszego kontaktu i Telefon Zaufania:
wtorek i środa w godz.: 16:00 – 18:00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa
tel.: 22 666-17-74
fax: 22 664-49-51
e-mail: ppp20@edu.um.warszawa.pl
strona internetowa: www.ppp20.pl
poniedziałek – piątek 8:00 – 20:00
sobota 9:00 – 13:00
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Pełczyńskiego 28E, 01-471 Warszawa
tel.: 22 664-13-42, 22 664-08-49
e-mail: info@spr.bemowo.waw.pl
Zapisy:
poniedziałek – piątek 9:00 – 16:00

Opracowanie: Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Kontakt

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa

Sekretariat Zespołu Interdyscyplinarnego
tel.: 22 487-13-42
e-mail: zesp.interdyscyplinarny@opsbemowo.waw.pl

Konsultanci:
tel.: 22 487-13-13, 22 487-13-41, 22 487-13-51