Logotyp Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

O Zespole Interdyscyplinarnym

Procedura
„Niebieskie Karty”

Vademecum
profesjonalisty

Instytucje i organizacje
udzielające wsparcia

Skład
Zespołu Interdyscyplinarnego

Kontakt

Do góry

O Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Od końca 2011 r. na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej (ZI), powołany Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1657/2011 z dnia 25 października 2011 r., w którym określony jest skład osobowy Zespołu (dostępny poniżej) oraz rodzaj instytucji, które reprezentują poszczególni członkowie.

Siedziba ZI mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa, tel.: 22 487-13-42.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną dla ZI.

Głównym zadaniem ZI, w myśl ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz specjalistów działających na rzecz zapobiegania i zwalczania zjawiska przemocy domowej na terenie Dzielnicy Bemowo. Powyższe działania realizowane są poprzez:

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy realizuje swoje zadania w oparciu o:

Procedura „Niebieskie Karty”

Procedura ma charakter interwencyjno-pomocowy. Uruchamia się ją w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy domowej poprzez wypełnienie „Niebieskiej Karty – A”, w której wpisuje się m.in. dane osób wskazanych jako doznające przemocy, osób wskazanych jako podejrzane o jej stosowanie, a także świadków. Ponadto wyszczególnia się formy przemocy oraz jej skutki, a także opis zaistniałej sytuacji. Osoba pokrzywdzona lub jej opiekun otrzymuje „Niebieską Kartę – B”, zawierającą informację o przysługujących prawach i instytucjach udzielających pomocy.

Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia Procedury „Niebieskie Karty” są:

Procedura „Niebieskie Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy. Nadrzędnym celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i uruchomienie zmiany zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie. Instytucja, która wszczyna procedurę w ciągu 7 dni przesyła wypełnioną „Niebieską Kartę A” do ZI. W indywidualnych przypadkach, działając na rzecz pomocy konkretnej rodzinie ZI powołuje Grupę Roboczą, tj. zespół specjalistów, którzy bezpośrednio współpracują z rodziną. W skład grupy roboczej wchodzi zazwyczaj pracownik socjalny, dzielnicowy, a także pedagog/wychowawca, kurator sądowy oraz inne podmioty i specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy domowej. Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną opracowują plan pomocy oraz monitorują jego realizację.

Czynności wykonywane przez Zespół/Grupę Roboczą w ramach procedury

WAŻNE!

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskie Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.

Instytucje uprawnione do pomocy w ramach procedury „Niebieska Karta”

 1. Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV, ul. Żytnia 36, 01-198 Warszawa
  Komisariat Policji Warszawa Bemowo, ul. Raginisa 4, 01-317 Warszawa
  dzielnicowi: ul. Pirenejska 3a, 01-493 Warszawa
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa,
 3. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy – Dzielnicowy Zespół Bemowo, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa
 4. Placówki oświatowe na terenie Dzielnicy (w przypadku, gdy przemocy doświadcza dziecko w wieku szkolnym lub przedszkolnym)
 5. Placówki ochrony zdrowia (w przypadku gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy medycznej może oczekiwać zarówno założenia „Niebieskiej Karty” jak również bezpłatnego wydania zaświadczenia o stanie zdrowia (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r.), bez konieczności wykonywania obdukcji

Formularze „Niebieskich kart”

Zdjęcie autorstwa SHVETS production z Pexels

Instytucje i organizacje udzielające wsparcia na terenie Dzielnicy Bemowo

Image by 14995841 from Pixabay

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Przedstawiciele jednostek pomocy społecznej

 1. Izabela Zwierz – Przewodnicząca ZI
 2. Ewa Bachanek – Znamierowska – Zastępca Przewodniczącej ZI
 3. Agnieszka Celska – członek ZI
 4. Urszula Popławska-Sitarek – członek ZI
 5. Katarzyna Hałuszczak – członek ZI
 6. Olga Popiołek – członek ZI

Przedstawiciel Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

 1. Ewa Wyrwich-Hejduk – członek ZI
 2. Ilona Stelmach – członek ZI
 3. Mariusz Szafran – członek ZI

Przedstawiciel Policji

 1. Jakub Słobodzin – członek ZI

Przedstawiciel ochrony zdrowia

 1. Agnieszka Wawrzyniak – członek ZI

Przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Bemowo

 1. Paweł Parafiniuk – członek ZI

Przedstawiciele oświaty

 1. Anna Łukasik – członek ZI
 2. Beata Kaczyńska – członek ZI

Przedstawiciel organizacji pozarządowych

 1. Paula Klemińska – członek ZI

Kurator sądowy

 1. Jakub Gładysiak – członek ZI
 2. Sylwia Nagórka – członek ZI
 3. Aleksandra Podmiotko – członek ZI

Prokurator

 1. Kamil Kruszewski – członek ZI

Przedstawiciel Żandarmerii Wojskowej

 1. Daniel Pilipczuk – członek ZI

Vademecum profesjonalisty
Informator dla służb realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w Dzielnicy Bemowo

Publikacja została opracowana przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i wydana przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Wstęp

Oddajemy w Państwa ręce VADEMECUM PROFESJONALISTY, informator dla służb realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w Dzielnicy Bemowo, mający na celu przybliżenie tematyki związanej z rozpoznawaniem zjawiska przemocy w rodzinie oraz opisujący system interwencji i pomocy w sytuacjach przemocy w rodzinie w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty”.

Znajdziecie tu Państwo informacje o tym, w jaki sposób diagnozujemy zjawisko przemocy, jakie są charakterystyczne cechy osób doznających i stosujących przemoc, w tym jaka jest sytuacja dziecka w rodzinie dotkniętej przemocą oraz jakie są typowe symptomy dziecka krzywdzonego. Znajdziecie tu Państwo również informacje, jak przeprowadzić pierwszą rozmowę z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie, a także w jaki sposób przebiega realizacja procedury „Niebieskie Karty” w Naszej Dzielnicy.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom przygotowaliśmy także bazę placówek świadczących pomoc osobom uwikłanym w przemoc. Pragniemy, aby uzyskali Państwo jak największą wiedzę na temat zjawiska przemocy oraz interwencji w ramach procedury „Niebieskie Karty” i w oparciu o uzyskaną wiedzę mogli zapewnić niezbędną pomoc Waszym podopiecznym.

***

Niniejsza publikacja wydana została w ramach Bemowskiej Kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy ”Widzisz? Reaguj! Jeśli nie Ty, to Kto?„, realizowanej przez Urząd Dzielnicy Bemowo oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Wierzymy, że promowane w ramach Kampanii hasło „Widzisz? Reaguj!” będzie przyświecać nam wszystkim nie tylko podczas wykonywania obowiązków służbowych, ale także w codziennych sytuacjach.

Realizatorzy Kampanii
Widzisz? Reaguj! Jeśli nie Ty, to kto?

Ciąg dalszy tekstu w publikacji poniżej.

Strona internetowa Bemowskiej Kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy. Widzisz? Reaguj!: http://opsbemowo.waw.pl/widzisz_reaguj

Okładka publikacji Vademekum profesjonalisty - Informator dla służb realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w Dzielnicy Bemowo
(PDF, 2 534 KB)

Ważne informacje i publikacje

 1. Oferta pomocy Miasta Stołecznego Warszawy: https://wsparcie.um.warszawa.pl/gdzie-znalezc-pomoc-2
 2. Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie – PL (PDF, 421 KB)
 3. Charter of rights of a person affected by domestic violence – ENG (PDF, 1 317 KB)
 4. Хaptия пpab лицa, пoctpaдabшeгo ot дomaшнeгo нacилия – RUS (PDF, 1 325 KB)
 5. Karta Informacyjna dla osoby stosującej przemoc w rodzinie (PDF, 365 KB)
 6. Informator dla profesjonalistów. Wybrane interpretacje przepisów prawa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (PDF, 2 534 KB)

Kontakt

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa

Sekretariat Zespołu Interdyscyplinarnego
tel.: 22 487-13-42
e-mail: zesp.interdyscyplinarny@opsbemowo.waw.pl

Konsultanci:
tel.: 22 487-13-13, 22 487-13-41, 22 487-13-43