Logotyp Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy

O nasOgłoszeniaRodzaje
pomocy
Wzory
dokumentów
Kontakt ikona Biuletynu Informacji Publicznej

Rodzaje pomocy

Ogólne zasady udzielania pomocy

OPS Bemowo realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej. Oferuje profesjonalną pomoc i wsparcie udzielając świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej. Realizuje również projekty finansowane ze środków krajowych i Unii Europejskiej.

Aby ubiegać się o pomoc osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy składa w OPS Bemowo Wniosek o udzielenie pomocy. Wniosek można złożyć:

 • osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo – Punkt Pierwszego Kontaktu, ul. Pełczyńskiego 26,
 • telefonicznie: 22 48-71-301 lub 22 48-71-302
  (w tym przypadku pracownik socjalny w trakcie rozmowy sporządza protokół przyjęcia ustnego wniosku zgłoszonego telefonicznie, który następnie odczytuje osobie zainteresowanej),
 • za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo, ul. Pełczyńskiego 26, 01-471 Warszawa
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@opsbemowo.waw.pl lub adres pracownika socjalnego rejonowego.

Wparcie udzielane jest z powodu:

 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie (w tym potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi),
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietność,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, udzielane cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium RP w celu połączenia się z rodziną w związku z nadaniem członkowi rodziny statusu uchodźcy lub w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • uzależnienia od alkoholu lub narkotyków,
 • zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowych,
 • klęsk żywiołowych lub ekologicznych.

Możliwość korzystania z niektórych form pomocy wymaga spełnienia tzw. kryterium dochodowego. Obecnie wynosi ono:

 • 776,00 zł dla osoby samotnie prowadzące gospodarstwo domowe,
 • 600,00 zł dla osoby w rodzinie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc finansową mogą otrzymać również osoby, których dochód przekracza wyżej wymienione kryterium. Rodzaj, forma oraz ewentualna odpłatność za świadczenia (w przypadku świadczeń niepieniężnych) będą uzależnione od sytuacji życiowej i materialnej osoby lub rodziny.

Ważne! Rodzaj, forma i wysokość świadczeń uzależnione są od okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, własnych zasobów, uprawnień i możliwości osób ubiegających się o pomoc, a także od możliwości ośrodka pomocy społecznej.

Za dochód przyjmuje się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o przyznanie pomocy (np. wynagrodzenie, renta, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy) pomniejszony:

 • o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu,
 • o składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne,
 • o alimenty świadczone na rzecz innych osób.

Jeżeli osoba wnioskująca o pomoc utraciła źródło dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, dochód liczy się za miesiąc, w którym wniosek został złożony.

Każda decyzja o przyznaniu lub odmowie świadczenia wymaga przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Ważne! Odmowa przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, jak również odmowa złożenia oświadczenia o dochodach i o stanie majątkowym może stanowić podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

Świadczenia pieniężne
Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, która osiągnęła wiek emerytalny (w przypadku kobiet – 60 lat, a w przypadku mężczyzn – 65 lat) i nie nabyła uprawnień do świadczeń (np. z ZUS, KRUS) lub całkowicie niezdolnej do pracy:
  • z powodu orzeczonego znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
  • posiadania I lub II grupy inwalidzkiej
  jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (776,00 zł),
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, która osiągnęła wiek emerytalny (w przypadku kobiet – 60 lat, a w przypadku mężczyzn – 65 lat) lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (600,00 zł).

O zasiłek stały może ubiegać się również osoba, która dopiero złożyła Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (jeżeli spełnia wymienione wyżej kryteria dochodowe). Na czas oczekiwania na decyzję Zespołu przyznawany jest z urzędu zasiłek okresowy.

Ważne! Maksymalna wysokość zasiłku stałego w przypadku osoby samotnie gospodarującej wynosi 719,00 zł, natomiast w przypadku osoby w rodzinie: 600,00 zł. Minimalna kwota zasiłku to 30,00 zł.

Ważne! Jeżeli osoba uprawniona do zasiłku stałego nie jest ubezpieczona z innych tytułów wówczas może wnioskować o równoczesne opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przyznawany jest w szczególności ze względu na:

 • długotrwałą chorobę,
 • niepełnosprawność,
 • bezrobocie,
 • możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (np.: ZUS, KRUS, Urząd Pracy).

Wysokość zasiłku okresowego ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (776,00 zł) a jej dochodem, z tym że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (600,00 zł),
 • w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Ważne! Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustalany jest na podstawie okoliczności sprawy.

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

Zasiłek celowy może zostać przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów:

 • żywności,
 • leków i leczenia,
 • ogrzewania, w tym opału,
 • odzieży,
 • niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
 • drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,
 • pogrzebu.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, która poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego oraz w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Ważne! W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

 • specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi,
 • zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.
Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd

Dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej sąd ustanawia opiekuna prawnego. Zobowiązany jest on do ochrony jej interesów osobistych i majątkowych. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wynagrodzenie za sprawowanie takiej opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

Stypendia i zasiłki szkolne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych w m.st. Warszawie od 1.09.2020 r. jest realizowana przez Ośrodki Pomocy Społecznej, zgodnie z miejscem zamieszkania rodziny.

Stypendium szkolne

Wparcie udzielane jest uczniowi, który znajduje się w trudnej sytuacji spowodowanej:

 • niskim dochodem na osobę w rodzinie,
 • wielodzietnością rodziny,
 • ciężką lub długotrwałą chorobą członka rodziny,
 • niepełnosprawnością,
 • bezrobociem członka rodziny,
 • niepełnością rodziny,
 • alkoholizmem lub narkomanią,
 • brakiem umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez członków rodziny,
 • zdarzeniem losowym.

Ważne: Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota 600,00 zł.

Stypendium szkolne może być przyznane na zakup:

 • podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego,
 • komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów,
 • biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej,
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

Wysokość stypendium szkolnego wynosi miesięcznie od 99,20 zł do 248,00 zł. Powyższe świadczenie, mimo iż zostało określone kwotowo, ma charakter pomocy niepieniężnej. Wypłaty świadczenia dokonuje się na podstawie faktur lub rachunków, potwierdzających poniesienie w danym roku szkolnym wydatków edukacyjnych.

Ważne: Wnioski mogą składać: uczniowie pełnoletni, rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia, dyrektor szkoły lub placówki rewalidacyjno – wychowawczej.

Ważne: Termin składania wniosków o stypendium szkolne od 1 września do 15 września danego roku kalendarzowego.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego wynosi jednorazowo do 620,00 zł i jest świadczeniem pieniężnym.

Ważne: Wnioski o zasiłek szkolny przyjmowane są przez cały rok w dzielnicy zamieszkania ucznia.

Ważne: O pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego mogą się ubiegać także obywatele Ukrainy, stosownie do art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Druki do pobrania poniżej:

Świadczenia niepieniężne
Praca socjalna

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku.

Praca socjalna prowadzona jest:

 • z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,
 • ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

W okresie od 1 marca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo realizował projekt pt. „Od nowa – nowa jakość na Bemowie”, w ramach którego wprowadzono nowy model organizacyjny, polegający na wydzieleniu pogłębionej pracy socjalnej od postępowań administracyjnych. Podnieśliśmy tym skuteczność naszych działań, realizowanych na rzecz osób i rodzin. Usługa pogłębionej pracy socjalnej jest prowadzona przez pracowników socjalnych Zespołu Pracy Socjalnej w Dziale Pomocy Środowiskowej. Postępowania administracyjne prowadzone są przez pracowników socjlanych Zespołu Pomocy Środowiskowej I oraz Zespołu Pomocy Środowiskowej II w Dziale Pomocy Środowiskowej.

Ważne! Do usługi pogłębionej pracy socjalnej może być zakwalifikowany każdy, kto wyraża zgodę na współpracę, bez względu na posiadany dochód.

Podstawą współpracy jest nawiązanie i budowanie relacji z osobą lub rodziną. Usługa ta jest realizowana w następujących etapach:

 • diagnoza sytuacji,
 • wyznaczanie celów,
 • opracowanie planu pracy,
 • realizacja działań w oparciu o plan,
 • ocena realizacji działań.

Usługa ma na celu skuteczną pomoc w poprawie funkcjonowania osoby/rodziny. Pracownik socjalny świadczący tą usługę: wspiera, towarzyszy, motywuje, ukierunkowuje.

Ważne! Podstawowa praca socjalna jest nadal świadczona przez pracowników socjalnych Zespołu Pomocy Środowiskowej nr 1 i Zespołu Pomocy Środowiskowej nr 2 Działu Pomocy Środowiskowej.

Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne to oferta indywidualnych konsultacji lub spotkań grupowych dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo, pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Wspieramy w przezwyciężaniu trudności o charakterze psychologicznym, pedagogicznym, rodzinnymzawodowym.

Wsparcia udzielają specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi, terapeuci, asystenci rodziny). Dla osób z niepełnosprawnością udzielane jest poradnictwo medycznerehabilitacyjne.

Celem wsparcia jest wzmocnienie i rozwój umiejętności społecznych, umożliwiających przezwyciężanie trudności, realizację ról społecznych, usamodzielnienie się oraz poprawę funkcjonowania i podniesienie jakości życia.

Wsparcie jest nieodpłatne. Można z niego korzystać niezależnie od dochodu. Niektóre formy wsparcia wymagają wcześniejszej konsultacji z pracownikiem socjalnym.

Aby skorzystać z poradnictwa specjalistycznego należy zgłosić się do naszego Punktu Pierwszego Kontaktu przy ul. Pełczyńskiego 26 lub skontaktować się telefonicznie: 22 487-13-301, 22 487-13-302 albo za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@opsbemowo.waw.pl

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Ważne! Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej, specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego oraz schronienia do 3 miesięcy.

Ważne! Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży znajdujące się w sytuacji kryzysowej, w szczególności spowodowanej doznawaną przemocą mogą ubiegać się o schronienie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Pobyt we wskazanej placówce możliwy jest wyłącznie po wydaniu przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie skierowania na podstawie zgromadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej dokumentacji.

Na terenie Warszawy funkcjonuje Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej (adres strony internetowej: https://woik.waw.pl), do którego też można się zgłosić w sytuacji kryzysu, również z problem przemocy w rodzinie.

Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Osoby, które nie posiadają dochodu oraz nie mają możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia mogą ubiegać się o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zasady udzielenia wskazanej formy pomocy reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).

Ważne! Aby ubiegać się o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoba zainteresowana musi spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:

 • posiadać obywatelstwo polskie lub w przypadku cudzoziemców uzyskać w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu połączenia się z rodziną w związku nadaniem członkowi rodziny statusu uchodźcy lub udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35), czyli przebywa na terenie Polski w celu połączenia się z rodziną,
 • dochód nie może przekroczyć kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty 776,00 zł miesięcznie, natomiast osoby w rodzinie kwoty 600,00 zł miesięcznie,
 • w chwili złożenia wniosku osoba zainteresowana nie może być zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów.
Składka na ubezpieczenie społeczne

Ośrodek Pomocy Społecznej może opłacić składkę na ubezpieczenia społeczne za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem. Składki opłacane są od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.

Ważne! Konieczność sprawowania bezpośredniej opieki stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.

Sprawienie pogrzebu

Świadczenie w formie sprawienia pogrzebu jest zadaniem własnym gminy i ma charakter obowiązkowy. Wskazana forma pomocy skierowana jest przede wszystkim do osób bezdomnych oraz nieposiadających rodziny i bliskich. Sprawienie pogrzebu jest także możliwe w przypadku osób, których rodzina nie poczuwa się do zapewnienia pochówku.

Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Ważne! Jeżeli rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej może zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej z wnioskiem o sprawienie pogrzebu. Wówczas konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną oraz zaświadczeń o braku uprawnień zmarłego, jak również członków jego rodziny do zasiłku pogrzebowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu poniesionych wydatków ma możliwość ubiegania się o zwrot z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

Pomoc rzeczowa

Pomoc rzeczowa jest realizowana w trybie i na zasadach wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Obejmuje w szczególności zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania dla osoby lub rodziny, która jest tego pozbawiona (art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej).

 • Pomoc rzeczowa w formie żywnościowej, odzieży i obuwia oraz środków czystości i higieny realizowana jest przez OPS Bemowo we współpracy z magazynem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (PKPS) przy ul. Rozłogi 13 w Warszawie.
 • Pomoc rzeczowa w formie żywności przysługuje rodzinom, których dochód nie przekracza 235%  kryterium dochodowego, tj. kwoty 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub kwoty 1 410,00 zł na osobę w rodzinie.

Ważne! Aby uzyskać pomoc rzeczową należy zgłosić się do magazynu ze skierowaniem wydanym przez rejonowego pracownika socjalnego, który wystawi je po wcześniejszym rozeznaniu sytuacji osoby bądź rodziny. Skierowania wydawane są czasowo i w uzasadnionych przypadkach przedłużane.

Udzielenie schronienia

Pomoc w formie udzielenia schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. Szczegółowa procedura kierowania do placówek osób będących w kryzysie bezdomności znajduje się w Zarządzeniu nr 38/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia „Procedury dotyczącej zasad i trybu postępowania w sprawach przyznania tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych”.

Więcej informacji:
https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/3D333020-8640-44DC-9E1F-F975BDA4271A/1403342/0038_1601.docx
https://bip.warszawa.pl/UMBIP/Handlers/GetBlob.aspx?id=1403343&fName=0038_1601zal.docx

Pomoc w formie posiłków

Doraźna lub okresowa pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.

OPS Bemowo realizuje pomoc w formie posiłku poprzez zakup gorącego, dwudaniowego obiadu dla:

 • uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – posiłki opłacane przez OPS Bemowo wydawane są w stołówkach szkolnych,
 • dorosłych – obiady z dowozem do miejsca zamieszkania osób przez 7 dni w tygodniu.

Pomoc rzeczowa w formie gorącego posiłku może być przyznana bezpłatnie osobie, której dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego tj. kwoty 1 552,00 zł, a w przypadku dzieci i młodzieży w szkole, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego tj. kwoty 1 200,00 zł na osobę w rodzinie.

Przyznanie pomocy rzeczowej w formie gorącego posiłku następuje w drodze decyzji administracyjnej, po wcześniejszym złożeniu wniosku oraz po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, mogą ubiegać się o pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Z tej formy wsparcia mogą korzystać również osoby, które wymagają pomocy innych, a rodzina, w tym niezamieszkujący wspólnie małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 • Usługi opiekuńcze mają na celu pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznawane są osobom z długotrwałymi i głębokimi zaburzeniami psychicznymi, wykazującymi znaczne deficyty w zakresie funkcjonowania społecznego, pozbawionym wsparcia w swoim naturalnym środowisku, którym głębokość i rodzaj przejawianych zaburzeń uniemożliwia korzystanie z dostępnych ośrodków wsparcia.

Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekuna i wysokość odpłatności.

Ważne! Wymiar i zakres usług ustalany jest indywidualnie.

Wysokość odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji bytowej i dochodowej danej osoby. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor OPS Bemowo może na wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego zwolnić w całości lub w części z odpłatności za usługi opiekuńcze.

Mieszkanie chronione

Osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35) może być przyznane wsparcie w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Mieszkanie chronione może być prowadzone przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego.

Ważne! OPS Bemowo nie prowadzi mieszkania chronionego, a jedynie na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego oraz skompletowanej dokumentacji wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu do mieszkania chronionego prowadzonego przez Miasto Stołeczne Warszawa lub organizację pozarządową.

Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Dom pomocy społecznej to placówka, która świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Ważne! Aby ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej osoba zainteresowana lub jej opiekun prawny musi złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej stosowny wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym konieczność umieszczenia w DPS.

Pracownik socjalny po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przekazuje skompletowaną dokumentację do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, które wydaje decyzję o skierowaniu do DPS.

W przypadku kierowania do DPS osoby ubezwłasnowolnionej konieczne jest przedstawienie następujących dokumentów:

 • postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora,
 • postanowienia sądu zezwalającego opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w DPS.

Ważne! Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Zobowiązani do opłaty za pobyt osoby w DPS są w kolejności:

 1. osoba zainteresowana – mieszkaniec DPS,
 2. małżonek, zstępni (dorosłe dzieci), przed wstępnymi (rodzice),
 3. gmina, z której osoba została skierowana do DPS.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

 • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 oraz art. 61 ustawy o pomocy społecznej.

Szczegółowe informacje dotyczące kierowania do domów pomocy społecznej znajdują się w zarządzeniu nr 1366/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 27 listopada 2020 r. sprawie ustalenia „Procedury dotyczącej zasad i trybu postępowania w sprawie kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej m.st. Warszawy oraz ustalania odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej” https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/3BF696C4-4729-4AA6-9448-D67C2334B03F/1572204/1366_2711.docx

Załącznik do Zarządzenia nr 1366/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 27 listopada 2020 r. Procedura dotycząca zasad i trybu postępowania w sprawie kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej m.st. Warszawy oraz ustalania odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej https://bip.warszawa.pl/UMBIP/Handlers/GetBlob.aspx?id=1572206&fName=1366_2711zal.docx

Ważne! Kierowaniem do Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych zajmują się placówki podstawowej opieki zdrowotnej lub szpitale.

Ośrodki wsparcia

W ramach zadań pomocy społecznej gmina (m.st. Warszawa) lub jednostka pomocy społecznej w tym Ośrodek Pomocy Społecznej, może prowadzić ośrodki wsparcia dla poszczególnych grup osób wymagających systematycznego, kompleksowego wsparcia z powodu przeżywanych trudności życiowych w różnych obszarach funkcjonowania. Ośrodki wsparcia mogą być prowadzone w formie stacjonarnej (pobyt całodobowy) i niestacjonarnej (pobyt dzienny). Zapewniają pobyt, różnorodne zajęcia i specjalistyczne usługi społeczne umożliwiające przezwyciężenie trudnej sytuacji lub utrzymanie optymalnego poziomu funkcjonowania. Korzystanie z oferty ośrodków wsparcia jest określone czasowo. Jeżeli trudność uzasadniająca korzystanie ma charakter stały np. podeszły wiek lub niepełnosprawność korzystanie z usług ośrodka wsparcia może mieć charakter długotrwały, jednakże sytuacja życiowa osoby korzystającej jest okresowo aktualizowana.

Ośrodkami wsparcia mogą być:

 • ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • dzienne domy pomocy,
 • domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
 • kluby samopomocy.

Ważne! Kierowanie do ośrodków wsparcia odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz skompletowaniu dokumentacji.

Odpłatność miesięczna za pobyt i usługi świadczone w ośrodkach wsparcia przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 300% odpowiedniego kryterium dochodowego (w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 2 328,00 zł, w przypadku osoby w rodzinie – 1 800,00 zł).

Korzystanie z usług świadczonych w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, niebędących usługami całodobowymi oraz korzystanie z usług klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest nieodpłatne.

OPS Bemowo prowadzi

 • Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych (OWiRON) przy ul. Rozłogi 10,
 • Ośrodek Wsparcia dla Seniorów (OWdS) przy ul. Lazurowej 14.
Udział w projektach i programach realizowanych w OPS (w tym projektach realizowanych ze środków UE)

OPS Bemowo realizuje różnorodne projekty i programy społeczne. Powstają one w  odpowiedzi na potrzeby społeczne i adresowane są do wybranej grupy osób. Składają się zazwyczaj z pracy socjalnej z rodziną, indywidualnego poradnictwa specjalistycznego, grupowych form edukacji i wsparcia (warsztaty, treningi, szkolenia itp.) oraz oferty integracyjnej.

W celu realizacji projektów o charakterze długofalowym adresowanych do wybranych grup odbiorców mogą być tworzone wyodrębnione komórki organizacyjne. W OPS Bemowo powołany został np. Bemowski Klub Integracji Społecznej (BKIS). Jego oferta adresowana jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Warszawska pomoc osłonowa

Od 1 stycznia 2022 r. mieszkańcy Warszawy, prowadzący jednoosobowe gospodarstwo domowe, których dochód nie przekracza 250% kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej czyli kwoty 1 940 zł netto miesięcznie mogą ubiegać się o zasiłek celowy na pokrycie kosztów utrzymania budynku lub lokalu mieszkalnego.

Wysokość zasiłku nie może być niższa niż 50% miesięcznych kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w 2022 roku w zabudowie wielolokalowej obowiązuje stała wysokość opłaty od gospodarstwa domowego – 85 zł, dla mieszkańców domów jednorodzinnych opłata wynosi 107 zł, dla tych, którzy zdecydują się na kompostowanie bioodpadów opłata wynosi 98 zł miesięcznie). Zasiłek celowy jest przyznawany decyzją administracyjną od miesiąca, w którym złożono wniosek z tym, że może uwzględniać bieżące koszty utrzymania budynku / lokalu mieszkalnego ponoszone za okres co najmniej dwóch miesięcy.

Załączniki:

Projekty
Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekty w realizacji

Projekty zakończone

Bemowski Klub Integracji Społecznej

Projekt skierowany był do 44 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Celem projektu było zwiększenie poziomu aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu – mieszkańców Dzielnicy Bemowo korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez działania w obszarze społecznym, edukacyjnym i zawodowym.

Wsparcie każdego uczestnika projektu odbywało się na podstawie indywidualnych diagnoz i indywidualnych ścieżek reintegracji z wykorzystaniem kontraktu socjalnego.

Zrealizowano następujące zadania:

 • pracę socjalną z rodzinami,
 • usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym obejmujące: warsztaty kompetencji społecznych, indywidualne wsparcie psychologa/terapeuty, zajęcia integracyjno-edukacyjne,
 • usługi o charakterze edukacyjnym obejmujące: warsztaty komputerowe i szkolenia zawodowe,
 • usługi o charakterze zawodowym obejmujące: realizację warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, prace społecznie użyteczne, indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy oraz pomoc praktyczną w dostępie do ofert pracy,
 • realizacja przez osoby bezdomne Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności.

Projekt Bemowski Klub Integracji Społecznej współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Odpowiedzialni Rodzice

Projekt skierowany był do 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (klientów Ośrodka Pomocy Społecznej), w szczególności osób niewydolnych wychowawczo, u których w większości występują problemy współtowarzyszące (np. współuzależnienie, przemoc domowa, bezrobocie, niepełnosprawność).

Celem projektu było nabycie kompetencji pozwalających zwiększyć aktywność społeczną i zawodową uczestników projektu poprzez działania w obszarze społecznym, edukacyjnym i zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem spraw opiekuńczo–wychowawczych, w tym odbudowanie i podtrzymanie umiejętności pełnienia ról społecznych w środowisku lokalnym poprzez wsparcie specjalistyczne oraz dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy.

Wsparcie każdego uczestnika projektu odbywało się na podstawie indywidualnych diagnoz i indywidualnych ścieżek reintegracji z wykorzystaniem kontraktu socjalnego.

Zrealizowano następujące zadania:

 • pracę socjalną z rodzinami,
 • usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym obejmujące: wsparcie asystentów rodziny, psychologa oraz edukatora prozdrowotnego,
 • usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym obejmujące: warsztaty wzmacniania poczucia własnej wartości (antystresowe, spotkania z doradcą obywatelskim, dotyczące profilaktyki przemocy w rodzinie oraz dotyczące tematyki uzależnień), warsztaty dla rodziców dotyczące podnoszenia kompetencji wychowawczych i opiekuńczych oraz spotkania edukacyjno-integracyjne dla rodzin, służące podnoszeniu kompetencji wychowawczych i opiekuńczych (Aktywny czas z dzieckiem),
 • usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym obejmujące: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, indywidualne wsparcie doradcy zawodowego i coacha oraz szkolenie dotyczące zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej,
 • usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym obejmujące: szkolenia zawodowe.

Projekt Odpowiedzialni Rodzice współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu

Projekt skierowany jest do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym), całościowymi zaburzeniami rozwoju lub inną niepełnosprawnością sprzężoną z niepełnosprawnością intelektualną oraz członków ich rodzin. Projekt ma charakter informacyjny, edukacyjny i integracyjny. Kompleksowo wspiera każdego z uczestników w realizacji czynności życia codziennego. Angażuje również mieszkańców Bemowa do współdziałania na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. W działania zaangażowane są instytucje publiczne i podmioty niepubliczne z obszaru Warszawy.

W OPS Bemowo oferujemy bezpłatnie:

 • pomoc psychologa, prawnika, seksuologa, doradcy zawodowego, trenera pracy i innych specjalistów (w zależności od potrzeb),
 • wsparcie asystenta rodziny,
 • udział w grupie wsparcia dla rodziców/opiekunów z równoległymi zajęciami terapeutycznymi dla osób z niepełnosprawnością,
 • wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania,
 • pomoc doradcy zawodowego i trenera pracy,
 • pomoc prawno-finansową w zakresie zabezpieczenia przyszłości osoby z niepełnosprawnością.

Można również skorzystać z pomocy interwencyjno-wytchnieniowej w formie całodobowego pobytu osoby z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniu interwencyjno-wytchnieniowym lub w mieszkaniu wspomaganym. Jest to odpłatna forma wsparcia.

Szczegółowe informacje nt. udziału w Projekcie można uzyskać w Punktach Informacyjno-Koordynacyjnych dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PIKONI):

 • ul. 11 Listopada 15b, Warszawa, tel.: 887-566-930, e-mail: pikoni@wcpr.pl
 • pl. Dąbrowskiego 5, Warszawa, tel.: 570-705-488, e-mail: k.sobon@otwartedrzwi.pl

Dodatkowo uczestnicy Projektu mieszkający na terenie Bemowa mogą skorzystać ze spotkań grupy Coffee Time. W ramach spotkań można porozmawiać na ciekawe tematy, wymienić się doświadczeniami i pomagać sobie wzajemnie. Poznać ciekawe osoby i miejsca. Bliższe informacje nt. spotkań grupy można uzyskać pod numerem tel.: 723-249-245. W ramach Projektu na terenie Bemowa planowane jest także organizowanie różnego rodzaju spotkań, warsztatów i wydarzeń o których będziemy informować na bieżąca na naszych stronach internetowych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Realizowany jest przez Urząd m.st. Warszawy w partnerstwie z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi oraz z Ośrodkami Pomocy Społecznej Dzielnic Bemowo, Wola, Białołęka i Wilanów.

Od nowa – nowa jakość na Bemowie

Projekt skierowany był do 101 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Celem projektu było wypracowanie oraz wdrożenie nowej struktury organizacyjnej OPS Bemowo polegającej na rozdzieleniu postępowań administracyjnych od pracy socjalnej i usług, a także wzmocnienie potencjału zawodowego pracowników OPS Bemowo i podniesienie efektywności instytucji w procesie przeprowadzenia zmiany.

Zrealizowano następujące zadania:

 • przygotowanie OPS Bemowo do wprowadzenia zmian organizacyjnych obejmujące: dokonanie we współpracy z metodykiem pracy socjalnej inwentaryzacji wszelkich działań i procesów merytorycznych związanych z pracą socjalną, postępowaniami administracyjnymi i usługami, opracowaniem we współpracy z prawnikiem nowego regulaminu organizacyjnego oraz zakresów obowiązków pracowników na poszczególnych stanowiskach,
 • przygotowanie pracowników do wdrożenia zmian organizacyjnych obejmujące: zwiększenie liczby pracowników socjalnych bezpośrednio pracujących z klientami, zrealizowanie cyklu 11 szkoleń specjalistycznych dla pracowników Ośrodka i kadry zarządzającej oraz wsparcie superwizora,
 • przygotowanie infrastruktury OPS Bemowo do wdrożenia zmian organizacyjnych obejmujące: zakup nowego serwera w celu zwiększenia dostępności usług, zakup serwera sieciowego typu NAS (półki dyskowej) na potrzeby przechowywania i przetwarzania danych, zakup dysków twardych do półki dyskowej, zakup terminali mobilnych oraz oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych, modernizacja istniejącej sieci elektryczno-logicznej oraz teleinformatycznej w siedzibie Ośrodka (okablowanie oraz zwiększenie liczby punktów logicznych w pokojach pracowników),
 • realizacja zadań OPS Bemowo w nowym systemie organizacyjnym uwzględniająca rozwiązania dotyczące modelowego oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej oraz modele realizacji usług o określonym standardzie w gminie oraz mieście na prawach powiatu, w szczególności prowadzenie pogłębionej pracy socjalnej.

Projekt Od nowa – nowa jakość na Bemowie współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020).

Bemowski Klub Integracji Społecznej – Nowa Perspektywa

Projekt skierowany był do 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w tym 8 dzieci.

Celem projektu było zwiększenie poziomu aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu – mieszkańców Dzielnicy Bemowo korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez działania w obszarze społecznym, edukacyjnym i zawodowym.

Wsparcie każdego uczestnika Projektu odbywało się na podstawie indywidualnych diagnoz i indywidualnych ścieżek reintegracji z wykorzystaniem kontraktu socjalnego.

Zrealizowano następujące zadania:

 • pracę socjalną z rodzinami,
 • usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym obejmujące: warsztaty kompetencji społecznych w zakresie rozwoju osobistego, warsztaty antystresowe, zajęcia edukacyjno-integracyjne oraz indywidualne wsparcie psychologa,
 • usługi o charakterze zawodowym obejmujące: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, staże zawodowe, kursy zawodowe oraz indywidualne wsparcie doradcy zawodowego,
 • usługi o charakterze edukacyjnym obejmujące warsztaty komputerowe,
 • usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym obejmujące: warsztaty kompetencji społecznych w zakresie pracy nad zmianą, warsztaty dotyczące budowania wizerunku oraz indywidualne wsparcie coacha realizowane przez Stowarzyszenie Q Zmianom,
 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczno-rozwojowe dla dzieci realizowane przez Stowarzyszenie Q Zmianom.

Projekt Bemowski Klub Integracji Społecznej – Nowa Perspektywa współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zrealizowany został we współpracy z Partnerem – Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz

Projekt skierowany jest do 1446 (701 z Bemowa) rodzin z dziećmi zmagającymi się z problemami zdrowia psychicznego z terenu Bemowa, Żoliborza i Wawra. Liderem jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Partnerami projektu są:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie”

Realizatorem działań psychoterapeutycznych jest Ezra sp. z o.o.

Wspólne działanie ww. instytucji ułatwia dostęp do usług psychologicznych i medycznych oraz włącza otoczenie społeczne dziecka do pracy na jego rzecz. To nowa forma wsparcia dla rodzin, w których wystąpił kryzys zdrowia psychicznego dzieci.

Ośrodek Pomocy Społecznej Bemowo realizuje następujące działania:

 • diagnoza psychologiczna oraz monitorowanie procesu zdrowienia dziecka,
 • psychoedukacja oraz wsparcie psychologiczne w środowisku,
 • profilaktyka zdrowia psychicznego.

Projekt oferuje całościowy model opieki psychologiczno-psychiatrycznej. Umożliwia szybką interwencję w momencie wystąpienia kryzysu psychicznego. Zmniejsza ryzyko całodobowej hospitalizacji, skraca czas leczenia oraz zmniejsza koszty emocjonalne ponoszone przez rodzinę i dziecko.

Wsparciem mogą być objęte dzieci zamieszkujące na terenie dzielnicy Bemowo, które w momencie zgłoszenia nie ukończyły 18 roku życia.

Zgłoszenia przyjmowane są przez Infolinię pod numerem telefonu: 576-661-777.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Projekty finansowane z Państwowych Funduszy Celowych

Projekty w realizacji

Aktywizacja zawodowa cudzoziemców w Warszawie w ramach konkursu „Razem możemy więcej”

Projekt Miasta Stołecznego Warszawy realizowany w celu aktywizacji zawodowej cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem osób z Afganistanu i Ukrainy. Działania realizowane są przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy: OPS Bemowo i OPS Praga-Południe.

OPS Bemowo przygotował szereg działań pomocowych dla uczestników Projektu. Są to:

 • zajęć grupowe „Uniwersalne kompetencje zawodowe”,
 • zajęcia grupowe w zakresie poruszania się po rynku pracy,
 • zajęcia grupowe „Work-Life Balance” (łączenie ról rodzinnych z zawodowymi),
 • zajęcia grupowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i spółdzielni socjalnych,
 • indywidualne konsultacje doradcy zawodowego,
 • indywidualne wsparcie asystenta integracji na rynku pracy,
 • usługi tłumacza przysięgłego (tłumaczenie dokumentów urzędowych związanych z zatrudnieniem oraz posiadanymi kwalifikacjami, np. dot. nostryfikacji dyplomów, świadectw pracy itp.),
 • szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje zgodnie z zaplanowaną ścieżką zawodową,
 • praktyki zawodowe.

Zapisy pod numerem telefonu: 22 487-13-81

Dofinansowano ze środków Rezerwy Funduszu Pracy
Integracja cudzoziemców na rynku pracy w ramach konkursu „Razem możemy więcej”.


Kwot dofinansowania projektu: 1 087 722,20 zł, w tym środki OPS Bemowo: 251 780,80 zł.
Termin realizacji: 01.09.2022 – 31.12.2023
Koordynator: Agnieszka Awksentiuk, 22 48-71-378, a.awksentiuk@opsbemowo.waw.pl

Integracja i aktywizacja społeczna cudzoziemców w Warszawie w ramach konkursu „Razem możemy więcej”

Projekty Miasta Stołecznego Warszawy realizowany w celu integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem osób z Afganistanu i Ukrainy. Działania są realizowane przez następujące jednostki organizacyjne m.st. Warszawy: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (WCPR) oraz trzy ośrodki pomocy społecznej (OPS Bielany, OPS Bemowo i OPS Praga-Południe). Koordynację działań prowadzi Biuro Współpracy Międzynarodowej (zespół Koordynacji Działań na Rzecz Cudzoziemców).

W ramach tego projektu OPS Bemowo oferuje:

 • indywidualne wsparcie uczestników projektu poprzez psychologa i asystenta integracji społecznej,
 • usługi tłumacza (wsparcie w tłumaczeniu dokumentów oraz w komunikacji z instytucjami przy załatwianiu spraw urzędowych),
 • warsztaty umiejętności społeczno-kulturowych,
 • warsztaty radzenia sobie ze stresem kulturowym,
 • warsztaty w zakresie pracy nad zmianą (mające ułatwić funkcjonowanie w sytuacji nieplanowanej, przymusowej migracji do innego kraju o odmiennej kulturze),
 • warsztaty w zakresie komunikacji interkulturowej,
 • wsparcie w zakresie pracy socjalnej.

Zapisy pod numerem telefonu: 22 487-13-81

Dofinansowano ze środków Rezerwy Funduszu Pracy
Integracja cudzoziemców na rynku pracy w ramach konkursu „Razem możemy więcej”.


Kwot dofinansowania projektu: 855 000,00 zł, w tym środki OPS Bemowo: 245 650,00 zł.
Termin realizacji: 01.09.2022 – 31.12.2023
Koordynator: Agnieszka Awksentiuk, 22 48-71-378, a.awksentiuk@opsbemowo.waw.pl

Projekty socjalne OPS Bemowo

Projekty realizowane w 2023 roku.

Rodzina 2023

Zdjęcie autorstwa Vlada Karpovich z Pexels

Projekt jest kontynuacją działań podejmowanych cyklicznie przez OPS Bemowo od 2017 roku. Jego adresatami są rodziny zamieszkujące w Dzielnicy Bemowo wychowujące dzieci do 18 roku życia i przeżywające różne trudności. Mogą one wynikać z problemów opiekuńczo-wychowawczych, sytuacji wykluczenia społecznego, pozbawienia wsparcia w swoim środowisku lub innych sytuacji m.in.:

 • konfliktu powodującego rozstanie rodziców,
 • trudności wynikających z samotnego rodzicielstwa,
 • niewłaściwych wzorców otrzymanych z rodziny pochodzenia.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji rodziców w obszarze umiejętności:

 • opiekuńczo-wychowawczych,
 • tworzenia i pielęgnowania pozytywnych, wspierających relacji w rodzinie,
 • konstruktywnego rozwiązywania problemów, właściwego reagowania na kryzys w oparciu o zasoby rodziny oraz możliwości wsparcia zewnętrznego.

Podejmowane działania mają zapobiegać umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej, a w sytuacji umieszczenia dziecka poza rodziną, prowadzić do powrotu dzieci pod opiekę rodziców, którzy osiągną oczekiwany poziom wywiązywania się z roli bezpiecznych opiekunów.

 1. Praca socjalna i asysta rodzinna

  Przyjęto taki model pracy z rodzinami, aby maksymalnie zintegrować pracę pracownika socjalnego i asystenta rodziny. Umożliwia to sprawnie i adekwatnie opracowywać plan pracy dostosowany do potrzeb i możliwości uczestników wsparcia. Asystenci Rodziny koncentrują się głównie na wsparciu w rozwiązywaniu dominujących problemów psychologicznych u członków rodziny, pomocy w rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców, rozwijaniu umiejętności społecznych i wspieraniu aktywności społecznej rodzin. Pracownik socjalny wspiera w sprawach socjalno-bytowych rodziny, udziela pomocy finansowej, motywuje do podjęcia starań o poprawę sytuacji mieszkaniowej, do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i podjęcia pracy zarobkowej. Realizuje procedury Niebieskie Karty w rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny.

 2. Poradnictwo specjalistyczne

  W ramach projektu prowadzone jest poradnictwo specjalistyczne świadczone przez trzech konsultantów, w tym konsultantów psychologów i konsultanta pedagoga. Specjaliści wspierają pracowników socjalnych i asystentów rodziny oraz pracowników rejonowych z Działu Pomocy Środowiskowej. Towarzyszą im w czasie wizyt domowych, wspólne opracowują diagnozy oraz plan pomocy, świadczą porady specjalistyczne.

 3. Prowadzenie edukacji i wsparcia grupowego

  Zaplanowaliśmy i realizujemy dwie edycje (wiosenną i jesienną) zajęć warsztatowych pt. Szkoła dla rodziców. Skierowane są do rodziców zmotywowanych do podwyższania swoich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych. Zajęcia obejmują: psychoedukację, wykonywanie ćwiczeń warsztatowych, prac domowych oraz wymianę doświadczeń własnych. Uczestnicy nabywają oraz uzupełniają umiejętności rodzicielskie. Promowane jest nawiązywanie głębszych relacji z dziećmi, kształtowanie prawidłowej więzi, rozumienie zmieniających się rozwojowo potrzeb oraz właściwe ich zaspokajanie. W ramach projektu zaplanowano następujące zajęcia grupowe:

  • Warsztaty Szkoła dla rodziców – wychowywać to kochać i wymagać,
  • Grupa rozwojowa dla matek z dziećmi do 1 roku życia Wioska Kobiet,
  • Warsztaty sensoplastyczne Senso-Ludki,
  • Trening Umiejętności Społecznych.
 4. Usługi specjalistyczne

  Usługi specjalistyczne obejmują pracę terapeutyczną z dziećmi w kierunku wyrównywania ich deficytów. Biorą w nich udział m.in. dzieci z ADHD, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami mowy, problemami w koncentracji uwagi, wychowywane w rodzinach, których występuje bezradność oraz niskie kompetencje rodzicielskie.

Zgłoszenia przyjmowane są przez naszych specjalistów pod numerami telefonów: 22 48-71-362, 22 487-13-12, 22 48-71-309, 662-003-658 lub 22 48-71-314.

Projekt socjalny Rodzina 2023 finansowany jest ze środków OPS Bemowo.

Wolontariat na Bemowie

Wolontariat jest projektem cyklicznym, realizowanym przez OPS Bemowo od 2006 roku.

Adresatami projektu są:

 • osoby w wieku 13+, które poprzez udzielenie pomocy chcą zdobyć nowe doświadczenia, poznać ciekawych ludzi i pożytecznie spędzić czas wolny,
 • mieszkańcy Bemowa oczekujący wsparcia, pomocy lub po prostu drugiego człowieka.

Projekt zakłada trzy wzajemnie uzupełniające się działania:

 • promocja wolontariatu jako korzystnej formy spędzania czasu wolnego,
 • aktywizacja społeczności w celu dzielenia się zasobami i możliwościami z osobami gotowymi z nich skorzystać,
 • wsparcie osób znajdujących się w sytuacji wymagającej udzielenia pomocy z wykorzystaniem wolontariatu.

Działalność wolontariuszy w naszym Ośrodku obejmuje następujące obszary:

 • pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych najmłodszym mieszkańcom Bemowa,
 • towarzyszenie i wypełnianie czasu wolnego osobom niesamodzielnym lub w wieku senioralnym,
 • działania interwencyjne w trakcie sytuacji kryzysowych, np. epidemia COVID-19,
 • dzielenie się swoją wiedzą, zasobami, umiejętnościami, tworzenie grup sąsiedzkich i samopomocowych.

Zgłoszenia wolontariuszy i osób poszukujących wsparcia przyjmowane są na numer telefonu: 22 48-71-348

Projekt finansowany jest ze środków OPS Bemowo oraz dofinansowania z Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy.

Miejsca Aktywności Lokalnej

Dom Sąsiedzki Nad Stawem

To nowe Miejsce Aktywności Lokalnej uruchomione przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo, którego cała przestrzeń oddana jest na aktywność lokalną mieszkańców, a głównym celem działania jest wspieranie działań lokalnych społeczności i integracja sąsiedzka. Mieszkańcy mogą się tam spotykać, spędzać wolny czas, poszerzać swoje zainteresowania, dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami, a także uczestniczyć w zajęciach i warsztatach.

Dom sąsiedzki Nad Stawem znajduje się w bloku przy ul. Pełczyńskiego 30B (obszar Osiedla Górce Stare). Jest to lokal użytkowy z niezależnym wejściem, o powierzchni 140 m kw., składający się z dużej przestrzeni, tzw. open space, kameralnej sali warsztatowej oraz zaplecza kuchennego i sanitarnego. Zgodnie z ideą organizowania społeczności lokalnej udział mieszkańców we współtworzeniu Miejsca Aktywności Lokalnej ma sprzyjać rozwojowi postaw obywatelskich, integracji i aktywizacji sąsiedzkiej. Sposób korzystania z przestrzeni MAL został zawarty w Zasadach Funkcjonowania MAL Dom Sąsiedzki Nad Stawem ul. Pełczyńskiego 30B.

Zasady Funkcjonowania MAL Dom Sąsiedzki Nad Stawem (PDF, 457 KB)

MALtana

Na przełomie czerwca i lipca 2021 pozyskaliśmy z miejskich środków fundusze na wybudowanie altany ogrodowej. Ponieważ altana spełnia rolę Miejsca Aktywności Lokalnej została jej nadana nazwa łącząca skrót MAL i rzeczownik "altana" i tak powstała nazwa "MALtana".

MALtana to miejsce otwarte i bezpłatne w szczególności dla mieszkańców Osiedla Jelonki Południowe ale korzystać z jej zasobów może każdy, kto będzie tyko chciał wspólnie działać, tworzyć i spędzić aktywnie czas.

Działania w ramach MALtany prowadzą pasjonaci, możesz wziąć w nich udział, kiedy masz na to czas i chęć. Miejsce możesz też wykorzystać do własnych celów, np:

 • poszerzać swoje pasje, inspirować się, uczyć nowych rzeczy,
 • pobyć z ludźmi o podobnych zainteresowaniach,
 • ciekawie spędzić rodzinny czas,
 • realizować swoje pomysły.

Otwarcie MALtany poprzedziły konsultacje społeczne, w których mieszkańcy wypowiedzieli się w jaki sposób chcą korzystać z tego miejsca. Szczegóły na temat konsultacji przeczytasz pod adresem: https://konsultacje.um.warszawa.pl/altana_bemowo, a aktualności znajdziesz na stronie MALtany na Facebooku: fb.com/MALtanaRozlogi10.

Osoby, które mają pomysł na zorganizowanie wydarzeń dla mieszkańców Bemowa z wykorzystaniem zasobów MAL prosimy o kontakt:

 • tel.: 723-245-116, 22 48-71-348
 • mal@opsbemowo.waw.pl

Projekt finansowany jest ze środków OPS Bemowo oraz m.st. Warszawy.

Budowanie Mocy – Stop Przemocy na Bemowie 2023

Image from Pixabay

Projekt skierowany jest do mieszkańców Dzielnicy Bemowo:

 • osób zagrożonych przemocą, doznających przemocy, stosujących przemoc, jej świadków,
 • przedstawicieli służb z terenu Bemowa, których planujemy objąć specjalistycznym doradztwem w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Celem projektu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy na Bemowie poprzez:

 • wzrost wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów przemocy,
 • nabycie umiejętności reagowania na przemoc oraz skutecznego radzenia sobie z jej konsekwencjami,
 • zmiana postaw wśród osób stosujących przemoc, nabycie umiejętności radzenia sobie ze złością,
 • podniesienie wiedzy i wzrost kompetencji wśród służb podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania przemocy,
 • poprawa współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy służbami na rzecz przeciwdziałania przemocy

W ramach projektu zaplanowano wiele zadań o charakterze indywidualnym i grupowym. Są to m.in.:

 • indywidualne konsultacje specjalistyczne dla mieszkańców (w tym psychologiczne),
 • warsztaty dla rodziców w konflikcie w kryzysie rozstania pt.: Razem, a jednak osobno,
 • warsztat edukacyjny dla osób mających trudności z kontrolą złości pt.: Mogę inaczej,
 • warsztat rozwoju osobistego dla kobiet pt.: Strefa budowania mocy,
 • grupa edukacyjno-wsparciowo-rozwojowa dla młodych dorosłych,
 • Trening Family Connections,
 • działania o charakterze profilaktyki przemocy wobec dzieci i młodzieży Jestem i wiem,
 • doradztwo specjalistyczne dla przedstawicieli służb z zakresu przeciwdziałania przemocy,
 • lokalne seminarium Interwencja – Ochrona – Pomoc – Skuteczna współpraca, dedykowane dla służb interwencyjnych podejmujących działania w obszarze przeciwdziałania przemocy (OPS, Policja, Sąd, Prokuratura).

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie: 22 48-71-313 lub 22 48-71-343.

Program finansowany jest ze środków OPS Bemowo.

Kluby Seniora

Image by Julita from Pixabay

Grupą docelową projektu socjalnego „Kluby Seniora” są osoby w wieku 60+, które zamieszkują Bemowo i są osobami samotnymi bądź osamotnionymi w rodzinie. Adresaci projektu to osoby aktywne, które chcą swój wolny czas na emeryturze wykorzystać twórczo i ciekawie.

Projekt zakłada realizację następujących celów:

 • atrakcyjne spędzanie czasu wolnego w atmosferze akceptacji i wzajemnego szacunku,
 • tworzenie systemu wsparcia społecznego, kształtowania poczucia wspólnoty i rozbudzania wzajemnej troski,
 • przeciwdziałanie marginalizacji i poczucia osamotnienia, zapobieganie izolacji społecznej,
 • poprawę kondycji zarówno psychicznej jak i fizycznej seniorów dzięki udziałowi w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach,
 • podejmowanie działań w celu utrzymania seniorów jak najdłuższej w sprawności i samodzielności życiowej,
 • rozwijanie różnych zainteresowań (realizacja własnej ekspresji twórczej),
 • organizowanie zajęć, spotkań, imprez o charakterze edukacyjno-kulturalnym, turystyczno–rekreacyjnym, usprawniającym, integracyjno–aktywizującym,
 • rozwijanie idei wolontariatu wśród osób starszych,
 • tworzenie warunków do integracji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej,
 • nawiązywanie współpracy z innymi Klubami Seniora w celu integracji środowiska senioralnego,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów w celu realizacji wspólnych projektów i programów.

W Klubach Seniora zaplanowano zajęcia:

 • edukacyjno-kulturalne – wykłady, pogadanki tematyczne, spotkania z przewodnikiem wypraw poznawczych i trekkingowych, kurs obsługi komputera i smartfona, zajęcia kulturalne (grupowe wyjścia, np. do kina, teatru, muzeum),
 • zajęcia turystyczno-rekreacyjne – autokarowe wycieczki krajoznawcze, piesze wycieczki i spacery varsavianistyczne
 • zajęcia usprawniające – trening pamięci, warsztaty manualne, gimnastyka rekreacyjna, nordic walking, zajęcia taneczno–ruchowe, treningi tenisa stołowego,
 • zajęcia integracyjno-aktywizujące – warsztaty muzyczno-wokalne, uroczystości okolicznościowe, ogólnowarszawskie i dzielnicowe uroczystości, imprezy i wydarzenia aktywizujące seniorów, spotkania integracyjne (międzypokoleniowe i wewnątrzpokoleniowe), tworzenie kół zainteresowań, koło kulinarne, koło ekologiczne, koło miłośników kwiatów i zieleni, gry stolikowe, klubowa biblioteczka, klubokawiarenka, zebrania społeczności, wolontariat na rzecz środowiska lokalnego

Obecnie w ramach projektu funkcjonują dwa Kluby Seniora: „Sami Swoi” oraz „Lazurowy Zakątek”.

Projekt finansowany jest ze środków OPS Bemowo.

Coffee Time

Projekt skierowany jest do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z ich otoczenia, zamieszkujących Dzielnicę Bemowo.

Celem projektu jest integracja środowiskowa i aktywizacja społeczna, podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, poprawa funkcjonowania w codziennym życiu i zapobieganie izolacji oraz wykluczeniu społecznemu, a także przeciwdziałanie zjawisku stygmatyzacji.

W ramach projektu zaplanowano spotkania klubowe obejmujące m.in.:

 • warsztaty zajęciowe, w tym rozwijające zainteresowania,
 • treningi umiejętności spędzania wolnego czasu, w tym wycieczki na terenie Dzielnicy Bemowo i Warszawy,
 • wyjścia do miejsc kulturalno-edukacyjnych oraz miejsc aktywności lokalnej,
 • relaksację, zajęcia ruchowe, muzyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie: 723 249 245 lub 723 249 246.

Projekt finansowany jest w ramach Projektu pn.: Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu oraz ze środków OPS.

Допомога Українцям / Promoc dla Ukraińców
Одноразова допомога громадянам України у розмірі 300 зл / Jednorazowa pomoc w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy

Одноразова грошова допомога виплачується на підставі ст. 31 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави (Вісник законів, ст. 583).

OPS Bemowo виплачує цю допомогу українцям, які проживають у Bemowo.

Заява подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично опікується дитиною. Його необхідно подати до OPS Bemowo, вул. Rozłogi 10.

Форми:

Jednorazowe świadczenie pieniężne wypłaca się na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583).

Osobom, które zamieszkały na terenie Dzielnicy Bemowo świadczenie to wypłaca OPS Bemowo.

Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Należy go złożyć w OPS Bemowo, ul. Rozłogi 10, Warszawa

Formularze:

Харчування в дитячому садку та дітей у школі / Wyżywienie w przedszkolu i posiłki w szkole

Громадянин України, який проживає на території Республіки Польща, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним відповідно до ст. 2 сек. 1 Закону від 12 березня «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території України», дані якого внесено до реєстру та наданий PESEL, грошові та безготівкові форми допомоги можуть надаватися на умовах відповідно до Закону від 12 березня 2004 р. про соціальну допомогу.

Харчування дитини в школі, сім'я якої не перевищує критерій доходу, встановленого ст. 8 сек. 1 Закону про соціальну допомогу, тобто 600 злотих на особу в сім’ї, призначається адміністративним рішенням, таким як безготівкова допомога.

Центр соціальної допомоги району Бемово міста Варшава надає допомогу у вигляді харчування шляхом придбання обіду з двох страв для учнів початкової та середньої школи. Харчування за рахунок соціальної допомоги здійснюється в шкільних їдальнях, які відвідують діти.

Повний пансіон для дитини, яка відвідує дитячий садок, сім’я якої не перевищує критерію доходу, тобто 600 злотих на особу в сім’ї, є грошовою допомогою, яка надається адміністративним рішенням.

Принципом призначення соціальної допомоги є переважне використання власних прав, ресурсів і можливостей. У разі звернення за допомогою у вигляді шкільного харчування дитини або повного пансіону дитини в дитячому садку, можлива оплата харчування в школі чи дитячому садку за кошти ЮНІСЕФ. Батьки подають заяву про призначення такої допомоги директору закладу, який відвідує дитина.

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Posiłek dla dziecka w szkole, którego rodzina nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej tj. 600,00 zł na osobę w rodzinie, przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej, jako świadczenie niepieniężne.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy realizuje pomoc w formie posiłku poprzez zakup gorącego, dwudaniowego obiadu dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Posiłki opłacane przez Ośrodek wydawane są w stołówkach szkolnych, do których uczęszczają dzieci.

Całodzienne wyżywienie dla dziecka uczęszczającego do przedszkola, którego rodzina nie przekracza kryterium dochodowego, czyli kwoty 600,00 zł na osobę w rodzinie, jest świadczeniem pieniężnym, przyznawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Zasadą w przyznawaniu świadczeń pomocy społecznej jest uprzednie wykorzystanie własnych uprawnień, zasobów oraz możliwości. W przypadku ubiegania się o pomoc w formie posiłku dla dziecka w szkole lub całodziennego wyżywienia dziecka w przedszkolu istnieje możliwość opłacenia wyżywienia w szkole lub przedszkolu ze środków UNICEF. Rodzice składają wniosek o przyznanie takiej pomocy do dyrektora placówki, do której uczęszcza dziecko.

Стипендія та шкільна допомога / Stypendium i zasiłek szkolny

Громадянин України, який проживає на території Республіки Польща, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним відповідно до ст. 2 сек. 1 Закону від 12 березня «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території України» матеріальна допомога соціального характеру може надаватися на умовах, визначених в ст. 8а Закону від 7 вересня, 1991 р. про систему освіти.

До соціальних пільг учнів належать: шкільна стипендія та допомога на навчання.

Заява про отримання пільги включає, зокрема:

 • прізвище, ім'я та по батькові громадянина України та його батьків,
 • місце проживання громадянина України на території Республіки Польща,
 • довідка про доходи та сімейний стан.

Заява разом із відповідними деклараціями подається до центру соціального захисту населення за місцем проживання учня.

Матеріальна допомога соціального характеру у вигляді стипендії та шкільної допомоги для учнів, які проживають у столиці Варшава, з 1&nbs;вересня 2020 року реалізується центрами соціального захисту населення за місцем проживання сім’ї.

Шкільна стипендія

Підтримка надається учню, який опинився у складній життєвій ситуації через:

 • низький дохід на одну особу в сім'ї,
 • багатодітна сім'я,
 • важка або тривала хвороба члена сім'ї,
 • інвалідність,
 • безробіття члена сім'ї,
 • неповна сім'я,
 • алкоголізм або наркоманія,
 • неспроможність членів сім'ї виконувати функції догляду та виховання,
 • випадкова подія.

Важливо: Місячний дохід на одну особу в родині учня, який має право претендувати на шкільну стипендію, не може перевищувати 600,00 злотих.

Шкільна стипендія може бути призначена на придбання:

 • підручників, які не надаються школою безкоштовно, енциклопедії та інші книжки, що допомагають у здійсненні навчального процесу,
 • комп’ютери, ноутбуки або планшети,
 • місячні або квартальні квитки, що дають право на користування громадським транспортом,
 • повне або часткове покриття витрат на участь у освітніх заходах, що виходять за межі тих заходів, що проводяться в школі в рамках навчального плану, а також на участь у освітніх заходах, що проводяться поза школою.

Розмір шкільної стипендії може становити від 99,20 злотих до 248,00 злотих на місяць. Зазначена допомога, хоч і зазначена у розмірі, носить характер безготівкової допомоги. Виплата допомоги здійснюється на підставі рахунків або рахунків, що підтверджують витрати на освіту, понесені в даному навчальному році.

Важливо: заяви можуть подати: повнолітні учні, батьки або законні опікуни неповнолітнього учня, директор школи або закладу переатестації та навчання.

Важливо: Кінцевий термін подання заяв на призначення шкільної стипендії – з 1 по 15 вересня поточного календарного року.

Шкільна допомога

Шкільна допомога призначається учневі, який тимчасово опинився в скрутному матеріальному становищі внаслідок випадкової ситуації. Розмір шкільної допомоги становить одноразово 620,00 злотих і є грошовою допомогою.

Важливо: заявки на шкільні пільги приймаються цілий рік в тому районі, де проживає учень.

Важливо: Громадяни України також можуть претендувати на отримання матеріальної допомоги у вигляді шкільної стипендії та допомоги на навчання, відповідно до ст. 53 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території України.

Druki do pobrania poniżej:

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, mogą być przyznawane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach określonych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Świadczeniami o charakterze socjalnym dla uczniów są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Wniosek o przyznanie świadczenia, zawiera w szczególności:

 • imię i nazwisko obywatela Ukrainy i jego rodziców,
 • miejsce pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • oświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej.

Wniosek wraz ze stosownymi oświadczeniami należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania ucznia.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych w m.st. Warszawie od 1.09.2020 r. jest realizowana przez Ośrodki Pomocy Społecznej, zgodnie z miejscem zamieszkania rodziny.

Stypendium szkolne

Wparcie udzielane jest uczniowi, który znajduje się w trudnej sytuacji spowodowanej:

 • niskim dochodem na osobę w rodzinie,
 • wielodzietnością rodziny,
 • ciężką lub długotrwałą chorobą członka rodziny,
 • niepełnosprawnością,
 • bezrobociem członka rodziny,
 • niepełnością rodziny,
 • alkoholizmem lub narkomanią,
 • brakiem umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez członków rodziny,
 • zdarzeniem losowym.

Ważne: Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota 600,00 zł.

Stypendium szkolne może być przyznane na zakup:

 • podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego,
 • komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów,
 • biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej,
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

Wysokość stypendium szkolnego wynosi miesięcznie od 99,20 zł do 248,00 zł. Powyższe świadczenie, mimo iż zostało określone kwotowo, ma charakter pomocy niepieniężnej. Wypłaty świadczenia dokonuje się na podstawie faktur lub rachunków, potwierdzających poniesienie w danym roku szkolnym wydatków edukacyjnych.

Ważne: Wnioski mogą składać: uczniowie pełnoletni, rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia, dyrektor szkoły lub placówki rewalidacyjno – wychowawczej.

Ważne: Termin składania wniosków o stypendium szkolne od 1 września do 15 września danego roku kalendarzowego.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego wynosi jednorazowo do 620,00 zł i jest świadczeniem pieniężnym.

Ważne: Wnioski o zasiłek szkolny przyjmowane są przez cały rok w dzielnicy zamieszkania ucznia.

Ważne: O pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego mogą się ubiegać także obywatele Ukrainy, stosownie do art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Druki do pobrania poniżej: