Logotyp Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy

O nasOgłoszeniaRodzaje
pomocy
Wzory
dokumentów
Kontakt ikona Biuletynu Informacji Publicznej

Projekty

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekty w realizacji

Projekty zakończone

Bemowski Klub Integracji Społecznej

Projekt skierowany był do 44 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Celem projektu było zwiększenie poziomu aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu – mieszkańców Dzielnicy Bemowo korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez działania w obszarze społecznym, edukacyjnym i zawodowym.

Wsparcie każdego uczestnika projektu odbywało się na podstawie indywidualnych diagnoz i indywidualnych ścieżek reintegracji z wykorzystaniem kontraktu socjalnego.

Zrealizowano następujące zadania:

 • pracę socjalną z rodzinami,
 • usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym obejmujące: warsztaty kompetencji społecznych, indywidualne wsparcie psychologa/terapeuty, zajęcia integracyjno-edukacyjne,
 • usługi o charakterze edukacyjnym obejmujące: warsztaty komputerowe i szkolenia zawodowe,
 • usługi o charakterze zawodowym obejmujące: realizację warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, prace społecznie użyteczne, indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy oraz pomoc praktyczną w dostępie do ofert pracy,
 • realizacja przez osoby bezdomne Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności.

Projekt Bemowski Klub Integracji Społecznej współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Odpowiedzialni Rodzice

Projekt skierowany był do 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (klientów Ośrodka Pomocy Społecznej), w szczególności osób niewydolnych wychowawczo, u których w większości występują problemy współtowarzyszące (np. współuzależnienie, przemoc domowa, bezrobocie, niepełnosprawność).

Celem projektu było nabycie kompetencji pozwalających zwiększyć aktywność społeczną i zawodową uczestników projektu poprzez działania w obszarze społecznym, edukacyjnym i zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem spraw opiekuńczo–wychowawczych, w tym odbudowanie i podtrzymanie umiejętności pełnienia ról społecznych w środowisku lokalnym poprzez wsparcie specjalistyczne oraz dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy.

Wsparcie każdego uczestnika projektu odbywało się na podstawie indywidualnych diagnoz i indywidualnych ścieżek reintegracji z wykorzystaniem kontraktu socjalnego.

Zrealizowano następujące zadania:

 • pracę socjalną z rodzinami,
 • usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym obejmujące: wsparcie asystentów rodziny, psychologa oraz edukatora prozdrowotnego,
 • usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym obejmujące: warsztaty wzmacniania poczucia własnej wartości (antystresowe, spotkania z doradcą obywatelskim, dotyczące profilaktyki przemocy w rodzinie oraz dotyczące tematyki uzależnień), warsztaty dla rodziców dotyczące podnoszenia kompetencji wychowawczych i opiekuńczych oraz spotkania edukacyjno-integracyjne dla rodzin, służące podnoszeniu kompetencji wychowawczych i opiekuńczych (Aktywny czas z dzieckiem),
 • usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym obejmujące: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, indywidualne wsparcie doradcy zawodowego i coacha oraz szkolenie dotyczące zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej,
 • usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym obejmujące: szkolenia zawodowe.

Projekt Odpowiedzialni Rodzice współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu

Projekt skierowany jest do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym), całościowymi zaburzeniami rozwoju lub inną niepełnosprawnością sprzężoną z niepełnosprawnością intelektualną oraz członków ich rodzin. Projekt ma charakter informacyjny, edukacyjny i integracyjny. Kompleksowo wspiera każdego z uczestników w realizacji czynności życia codziennego. Angażuje również mieszkańców Bemowa do współdziałania na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. W działania zaangażowane są instytucje publiczne i podmioty niepubliczne z obszaru Warszawy.

W OPS Bemowo oferujemy bezpłatnie:

 • pomoc psychologa, prawnika, seksuologa, doradcy zawodowego, trenera pracy i innych specjalistów (w zależności od potrzeb),
 • wsparcie asystenta rodziny,
 • udział w grupie wsparcia dla rodziców/opiekunów z równoległymi zajęciami terapeutycznymi dla osób z niepełnosprawnością,
 • wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania,
 • pomoc doradcy zawodowego i trenera pracy,
 • pomoc prawno-finansową w zakresie zabezpieczenia przyszłości osoby z niepełnosprawnością.

Można również skorzystać z pomocy interwencyjno-wytchnieniowej w formie całodobowego pobytu osoby z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniu interwencyjno-wytchnieniowym lub w mieszkaniu wspomaganym. Jest to odpłatna forma wsparcia.

Szczegółowe informacje nt. udziału w Projekcie można uzyskać w Punktach Informacyjno-Koordynacyjnych dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PIKONI):

 • ul. 11 Listopada 15b, Warszawa, tel.: 887-566-930, e-mail: pikoni@wcpr.pl
 • pl. Dąbrowskiego 5, Warszawa, tel.: 570-705-488, e-mail: k.sobon@otwartedrzwi.pl

Dodatkowo uczestnicy Projektu mieszkający na terenie Bemowa mogą skorzystać ze spotkań grupy Coffee Time. W ramach spotkań można porozmawiać na ciekawe tematy, wymienić się doświadczeniami i pomagać sobie wzajemnie. Poznać ciekawe osoby i miejsca. Bliższe informacje nt. spotkań grupy można uzyskać pod numerem tel.: 723-249-245. W ramach Projektu na terenie Bemowa planowane jest także organizowanie różnego rodzaju spotkań, warsztatów i wydarzeń o których będziemy informować na bieżąca na naszych stronach internetowych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Realizowany jest przez Urząd m.st. Warszawy w partnerstwie z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi oraz z Ośrodkami Pomocy Społecznej Dzielnic Bemowo, Wola, Białołęka i Wilanów.

Od nowa – nowa jakość na Bemowie

Projekt skierowany był do 101 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Celem projektu było wypracowanie oraz wdrożenie nowej struktury organizacyjnej OPS Bemowo polegającej na rozdzieleniu postępowań administracyjnych od pracy socjalnej i usług, a także wzmocnienie potencjału zawodowego pracowników OPS Bemowo i podniesienie efektywności instytucji w procesie przeprowadzenia zmiany.

Zrealizowano następujące zadania:

 • przygotowanie OPS Bemowo do wprowadzenia zmian organizacyjnych obejmujące: dokonanie we współpracy z metodykiem pracy socjalnej inwentaryzacji wszelkich działań i procesów merytorycznych związanych z pracą socjalną, postępowaniami administracyjnymi i usługami, opracowaniem we współpracy z prawnikiem nowego regulaminu organizacyjnego oraz zakresów obowiązków pracowników na poszczególnych stanowiskach,
 • przygotowanie pracowników do wdrożenia zmian organizacyjnych obejmujące: zwiększenie liczby pracowników socjalnych bezpośrednio pracujących z klientami, zrealizowanie cyklu 11 szkoleń specjalistycznych dla pracowników Ośrodka i kadry zarządzającej oraz wsparcie superwizora,
 • przygotowanie infrastruktury OPS Bemowo do wdrożenia zmian organizacyjnych obejmujące: zakup nowego serwera w celu zwiększenia dostępności usług, zakup serwera sieciowego typu NAS (półki dyskowej) na potrzeby przechowywania i przetwarzania danych, zakup dysków twardych do półki dyskowej, zakup terminali mobilnych oraz oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych, modernizacja istniejącej sieci elektryczno-logicznej oraz teleinformatycznej w siedzibie Ośrodka (okablowanie oraz zwiększenie liczby punktów logicznych w pokojach pracowników),
 • realizacja zadań OPS Bemowo w nowym systemie organizacyjnym uwzględniająca rozwiązania dotyczące modelowego oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej oraz modele realizacji usług o określonym standardzie w gminie oraz mieście na prawach powiatu, w szczególności prowadzenie pogłębionej pracy socjalnej.

Projekt Od nowa – nowa jakość na Bemowie współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020).

Bemowski Klub Integracji Społecznej – Nowa Perspektywa

Projekt skierowany był do 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w tym 8 dzieci.

Celem projektu było zwiększenie poziomu aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu – mieszkańców Dzielnicy Bemowo korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez działania w obszarze społecznym, edukacyjnym i zawodowym.

Wsparcie każdego uczestnika Projektu odbywało się na podstawie indywidualnych diagnoz i indywidualnych ścieżek reintegracji z wykorzystaniem kontraktu socjalnego.

Zrealizowano następujące zadania:

 • pracę socjalną z rodzinami,
 • usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym obejmujące: warsztaty kompetencji społecznych w zakresie rozwoju osobistego, warsztaty antystresowe, zajęcia edukacyjno-integracyjne oraz indywidualne wsparcie psychologa,
 • usługi o charakterze zawodowym obejmujące: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, staże zawodowe, kursy zawodowe oraz indywidualne wsparcie doradcy zawodowego,
 • usługi o charakterze edukacyjnym obejmujące warsztaty komputerowe,
 • usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym obejmujące: warsztaty kompetencji społecznych w zakresie pracy nad zmianą, warsztaty dotyczące budowania wizerunku oraz indywidualne wsparcie coacha realizowane przez Stowarzyszenie Q Zmianom,
 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczno-rozwojowe dla dzieci realizowane przez Stowarzyszenie Q Zmianom.

Projekt Bemowski Klub Integracji Społecznej – Nowa Perspektywa współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zrealizowany został we współpracy z Partnerem – Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz

Projekt skierowany jest do 1446 (701 z Bemowa) rodzin z dziećmi zmagającymi się z problemami zdrowia psychicznego z terenu Bemowa, Żoliborza i Wawra. Liderem jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Partnerami projektu są:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie”

Realizatorem działań psychoterapeutycznych jest Ezra sp. z o.o.

Wspólne działanie ww. instytucji ułatwia dostęp do usług psychologicznych i medycznych oraz włącza otoczenie społeczne dziecka do pracy na jego rzecz. To nowa forma wsparcia dla rodzin, w których wystąpił kryzys zdrowia psychicznego dzieci.

Ośrodek Pomocy Społecznej Bemowo realizuje następujące działania:

 • diagnoza psychologiczna oraz monitorowanie procesu zdrowienia dziecka,
 • psychoedukacja oraz wsparcie psychologiczne w środowisku,
 • profilaktyka zdrowia psychicznego.

Projekt oferuje całościowy model opieki psychologiczno-psychiatrycznej. Umożliwia szybką interwencję w momencie wystąpienia kryzysu psychicznego. Zmniejsza ryzyko całodobowej hospitalizacji, skraca czas leczenia oraz zmniejsza koszty emocjonalne ponoszone przez rodzinę i dziecko.

Wsparciem mogą być objęte dzieci zamieszkujące na terenie dzielnicy Bemowo, które w momencie zgłoszenia nie ukończyły 18 roku życia.

Zgłoszenia przyjmowane są przez Infolinię pod numerem telefonu: 576-661-777.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Projekty finansowane z Państwowych Funduszy Celowych

Projekty w realizacji

Aktywizacja zawodowa cudzoziemców w Warszawie w ramach konkursu „Razem możemy więcej”

Projekt Miasta Stołecznego Warszawy realizowany w celu aktywizacji zawodowej cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem osób z Afganistanu i Ukrainy. Działania realizowane są przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy: OPS Bemowo i OPS Praga-Południe.

OPS Bemowo przygotował szereg działań pomocowych dla uczestników Projektu. Są to:

 • zajęć grupowe „Uniwersalne kompetencje zawodowe”,
 • zajęcia grupowe w zakresie poruszania się po rynku pracy,
 • zajęcia grupowe „Work-Life Balance” (łączenie ról rodzinnych z zawodowymi),
 • zajęcia grupowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i spółdzielni socjalnych,
 • indywidualne konsultacje doradcy zawodowego,
 • indywidualne wsparcie asystenta integracji na rynku pracy,
 • usługi tłumacza przysięgłego (tłumaczenie dokumentów urzędowych związanych z zatrudnieniem oraz posiadanymi kwalifikacjami, np. dot. nostryfikacji dyplomów, świadectw pracy itp.),
 • szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje zgodnie z zaplanowaną ścieżką zawodową,
 • praktyki zawodowe.

Zapisy pod numerem telefonu: 22 487-13-81

Dofinansowano ze środków Rezerwy Funduszu Pracy
Integracja cudzoziemców na rynku pracy w ramach konkursu „Razem możemy więcej”.


Kwot dofinansowania projektu: 1 087 722,20 zł, w tym środki OPS Bemowo: 251 780,80 zł.
Termin realizacji: 01.09.2022 – 31.12.2023
Koordynator: Agnieszka Awksentiuk, 22 48-71-378, a.awksentiuk@opsbemowo.waw.pl

Integracja i aktywizacja społeczna cudzoziemców w Warszawie w ramach konkursu „Razem możemy więcej”

Projekty Miasta Stołecznego Warszawy realizowany w celu integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem osób z Afganistanu i Ukrainy. Działania są realizowane przez następujące jednostki organizacyjne m.st. Warszawy: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (WCPR) oraz trzy ośrodki pomocy społecznej (OPS Bielany, OPS Bemowo i OPS Praga-Południe). Koordynację działań prowadzi Biuro Współpracy Międzynarodowej (zespół Koordynacji Działań na Rzecz Cudzoziemców).

W ramach tego projektu OPS Bemowo oferuje:

 • indywidualne wsparcie uczestników projektu poprzez psychologa i asystenta integracji społecznej,
 • usługi tłumacza (wsparcie w tłumaczeniu dokumentów oraz w komunikacji z instytucjami przy załatwianiu spraw urzędowych),
 • warsztaty umiejętności społeczno-kulturowych,
 • warsztaty radzenia sobie ze stresem kulturowym,
 • warsztaty w zakresie pracy nad zmianą (mające ułatwić funkcjonowanie w sytuacji nieplanowanej, przymusowej migracji do innego kraju o odmiennej kulturze),
 • warsztaty w zakresie komunikacji interkulturowej,
 • wsparcie w zakresie pracy socjalnej.

Zapisy pod numerem telefonu: 22 487-13-81

Dofinansowano ze środków Rezerwy Funduszu Pracy
Integracja cudzoziemców na rynku pracy w ramach konkursu „Razem możemy więcej”.


Kwot dofinansowania projektu: 855 000,00 zł, w tym środki OPS Bemowo: 245 650,00 zł.
Termin realizacji: 01.09.2022 – 31.12.2023
Koordynator: Agnieszka Awksentiuk, 22 48-71-378, a.awksentiuk@opsbemowo.waw.pl

Projekty socjalne OPS Bemowo

Projekty realizowane w 2023 roku.

Rodzina 2023

Zdjęcie autorstwa Vlada Karpovich z Pexels

Projekt jest kontynuacją działań podejmowanych cyklicznie przez OPS Bemowo od 2017 roku. Jego adresatami są rodziny zamieszkujące w Dzielnicy Bemowo wychowujące dzieci do 18 roku życia i przeżywające różne trudności. Mogą one wynikać z problemów opiekuńczo-wychowawczych, sytuacji wykluczenia społecznego, pozbawienia wsparcia w swoim środowisku lub innych sytuacji m.in.:

 • konfliktu powodującego rozstanie rodziców,
 • trudności wynikających z samotnego rodzicielstwa,
 • niewłaściwych wzorców otrzymanych z rodziny pochodzenia.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji rodziców w obszarze umiejętności:

 • opiekuńczo-wychowawczych,
 • tworzenia i pielęgnowania pozytywnych, wspierających relacji w rodzinie,
 • konstruktywnego rozwiązywania problemów, właściwego reagowania na kryzys w oparciu o zasoby rodziny oraz możliwości wsparcia zewnętrznego.

Podejmowane działania mają zapobiegać umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej, a w sytuacji umieszczenia dziecka poza rodziną, prowadzić do powrotu dzieci pod opiekę rodziców, którzy osiągną oczekiwany poziom wywiązywania się z roli bezpiecznych opiekunów.

 1. Praca socjalna i asysta rodzinna

  Przyjęto taki model pracy z rodzinami, aby maksymalnie zintegrować pracę pracownika socjalnego i asystenta rodziny. Umożliwia to sprawnie i adekwatnie opracowywać plan pracy dostosowany do potrzeb i możliwości uczestników wsparcia. Asystenci Rodziny koncentrują się głównie na wsparciu w rozwiązywaniu dominujących problemów psychologicznych u członków rodziny, pomocy w rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców, rozwijaniu umiejętności społecznych i wspieraniu aktywności społecznej rodzin. Pracownik socjalny wspiera w sprawach socjalno-bytowych rodziny, udziela pomocy finansowej, motywuje do podjęcia starań o poprawę sytuacji mieszkaniowej, do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i podjęcia pracy zarobkowej. Realizuje procedury Niebieskie Karty w rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny.

 2. Poradnictwo specjalistyczne

  W ramach projektu prowadzone jest poradnictwo specjalistyczne świadczone przez trzech konsultantów, w tym konsultantów psychologów i konsultanta pedagoga. Specjaliści wspierają pracowników socjalnych i asystentów rodziny oraz pracowników rejonowych z Działu Pomocy Środowiskowej. Towarzyszą im w czasie wizyt domowych, wspólne opracowują diagnozy oraz plan pomocy, świadczą porady specjalistyczne.

 3. Prowadzenie edukacji i wsparcia grupowego

  Zaplanowaliśmy i realizujemy dwie edycje (wiosenną i jesienną) zajęć warsztatowych pt. Szkoła dla rodziców. Skierowane są do rodziców zmotywowanych do podwyższania swoich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych. Zajęcia obejmują: psychoedukację, wykonywanie ćwiczeń warsztatowych, prac domowych oraz wymianę doświadczeń własnych. Uczestnicy nabywają oraz uzupełniają umiejętności rodzicielskie. Promowane jest nawiązywanie głębszych relacji z dziećmi, kształtowanie prawidłowej więzi, rozumienie zmieniających się rozwojowo potrzeb oraz właściwe ich zaspokajanie. W ramach projektu zaplanowano następujące zajęcia grupowe:

  • Warsztaty Szkoła dla rodziców – wychowywać to kochać i wymagać,
  • Grupa rozwojowa dla matek z dziećmi do 1 roku życia Wioska Kobiet,
  • Warsztaty sensoplastyczne Senso-Ludki,
  • Trening Umiejętności Społecznych.
 4. Usługi specjalistyczne

  Usługi specjalistyczne obejmują pracę terapeutyczną z dziećmi w kierunku wyrównywania ich deficytów. Biorą w nich udział m.in. dzieci z ADHD, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami mowy, problemami w koncentracji uwagi, wychowywane w rodzinach, których występuje bezradność oraz niskie kompetencje rodzicielskie.

Zgłoszenia przyjmowane są przez naszych specjalistów pod numerami telefonów: 22 48-71-362, 22 487-13-12, 22 48-71-309, 662-003-658 lub 22 48-71-314.

Projekt socjalny Rodzina 2023 finansowany jest ze środków OPS Bemowo.

Wolontariat na Bemowie

Wolontariat jest projektem cyklicznym, realizowanym przez OPS Bemowo od 2006 roku.

Adresatami projektu są:

 • osoby w wieku 13+, które poprzez udzielenie pomocy chcą zdobyć nowe doświadczenia, poznać ciekawych ludzi i pożytecznie spędzić czas wolny,
 • mieszkańcy Bemowa oczekujący wsparcia, pomocy lub po prostu drugiego człowieka.

Projekt zakłada trzy wzajemnie uzupełniające się działania:

 • promocja wolontariatu jako korzystnej formy spędzania czasu wolnego,
 • aktywizacja społeczności w celu dzielenia się zasobami i możliwościami z osobami gotowymi z nich skorzystać,
 • wsparcie osób znajdujących się w sytuacji wymagającej udzielenia pomocy z wykorzystaniem wolontariatu.

Działalność wolontariuszy w naszym Ośrodku obejmuje następujące obszary:

 • pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych najmłodszym mieszkańcom Bemowa,
 • towarzyszenie i wypełnianie czasu wolnego osobom niesamodzielnym lub w wieku senioralnym,
 • działania interwencyjne w trakcie sytuacji kryzysowych, np. epidemia COVID-19,
 • dzielenie się swoją wiedzą, zasobami, umiejętnościami, tworzenie grup sąsiedzkich i samopomocowych.

Zgłoszenia wolontariuszy i osób poszukujących wsparcia przyjmowane są na numer telefonu: 22 48-71-348

Projekt finansowany jest ze środków OPS Bemowo oraz dofinansowania z Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy.

Miejsca Aktywności Lokalnej

Dom Sąsiedzki Nad Stawem

To nowe Miejsce Aktywności Lokalnej uruchomione przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo, którego cała przestrzeń oddana jest na aktywność lokalną mieszkańców, a głównym celem działania jest wspieranie działań lokalnych społeczności i integracja sąsiedzka. Mieszkańcy mogą się tam spotykać, spędzać wolny czas, poszerzać swoje zainteresowania, dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami, a także uczestniczyć w zajęciach i warsztatach.

Dom sąsiedzki Nad Stawem znajduje się w bloku przy ul. Pełczyńskiego 30B (obszar Osiedla Górce Stare). Jest to lokal użytkowy z niezależnym wejściem, o powierzchni 140 m kw., składający się z dużej przestrzeni, tzw. open space, kameralnej sali warsztatowej oraz zaplecza kuchennego i sanitarnego. Zgodnie z ideą organizowania społeczności lokalnej udział mieszkańców we współtworzeniu Miejsca Aktywności Lokalnej ma sprzyjać rozwojowi postaw obywatelskich, integracji i aktywizacji sąsiedzkiej. Sposób korzystania z przestrzeni MAL został zawarty w Zasadach Funkcjonowania MAL Dom Sąsiedzki Nad Stawem ul. Pełczyńskiego 30B.

Zasady Funkcjonowania MAL Dom Sąsiedzki Nad Stawem (PDF, 457 KB)

MALtana

Na przełomie czerwca i lipca 2021 pozyskaliśmy z miejskich środków fundusze na wybudowanie altany ogrodowej. Ponieważ altana spełnia rolę Miejsca Aktywności Lokalnej została jej nadana nazwa łącząca skrót MAL i rzeczownik "altana" i tak powstała nazwa "MALtana".

MALtana to miejsce otwarte i bezpłatne w szczególności dla mieszkańców Osiedla Jelonki Południowe ale korzystać z jej zasobów może każdy, kto będzie tyko chciał wspólnie działać, tworzyć i spędzić aktywnie czas.

Działania w ramach MALtany prowadzą pasjonaci, możesz wziąć w nich udział, kiedy masz na to czas i chęć. Miejsce możesz też wykorzystać do własnych celów, np:

 • poszerzać swoje pasje, inspirować się, uczyć nowych rzeczy,
 • pobyć z ludźmi o podobnych zainteresowaniach,
 • ciekawie spędzić rodzinny czas,
 • realizować swoje pomysły.

Otwarcie MALtany poprzedziły konsultacje społeczne, w których mieszkańcy wypowiedzieli się w jaki sposób chcą korzystać z tego miejsca. Szczegóły na temat konsultacji przeczytasz pod adresem: https://konsultacje.um.warszawa.pl/altana_bemowo, a aktualności znajdziesz na stronie MALtany na Facebooku: fb.com/MALtanaRozlogi10.

Osoby, które mają pomysł na zorganizowanie wydarzeń dla mieszkańców Bemowa z wykorzystaniem zasobów MAL prosimy o kontakt:

 • tel.: 723-245-116, 22 48-71-348
 • mal@opsbemowo.waw.pl

Projekt finansowany jest ze środków OPS Bemowo oraz m.st. Warszawy.

Budowanie Mocy – Stop Przemocy na Bemowie 2023

Image from Pixabay

Projekt skierowany jest do mieszkańców Dzielnicy Bemowo:

 • osób zagrożonych przemocą, doznających przemocy, stosujących przemoc, jej świadków,
 • przedstawicieli służb z terenu Bemowa, których planujemy objąć specjalistycznym doradztwem w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Celem projektu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy na Bemowie poprzez:

 • wzrost wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów przemocy,
 • nabycie umiejętności reagowania na przemoc oraz skutecznego radzenia sobie z jej konsekwencjami,
 • zmiana postaw wśród osób stosujących przemoc, nabycie umiejętności radzenia sobie ze złością,
 • podniesienie wiedzy i wzrost kompetencji wśród służb podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania przemocy,
 • poprawa współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy służbami na rzecz przeciwdziałania przemocy

W ramach projektu zaplanowano wiele zadań o charakterze indywidualnym i grupowym. Są to m.in.:

 • indywidualne konsultacje specjalistyczne dla mieszkańców (w tym psychologiczne),
 • warsztaty dla rodziców w konflikcie w kryzysie rozstania pt.: Razem, a jednak osobno,
 • warsztat edukacyjny dla osób mających trudności z kontrolą złości pt.: Mogę inaczej,
 • warsztat rozwoju osobistego dla kobiet pt.: Strefa budowania mocy,
 • grupa edukacyjno-wsparciowo-rozwojowa dla młodych dorosłych,
 • Trening Family Connections,
 • działania o charakterze profilaktyki przemocy wobec dzieci i młodzieży Jestem i wiem,
 • doradztwo specjalistyczne dla przedstawicieli służb z zakresu przeciwdziałania przemocy,
 • lokalne seminarium Interwencja – Ochrona – Pomoc – Skuteczna współpraca, dedykowane dla służb interwencyjnych podejmujących działania w obszarze przeciwdziałania przemocy (OPS, Policja, Sąd, Prokuratura).

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie: 22 48-71-313 lub 22 48-71-343.

Program finansowany jest ze środków OPS Bemowo.

Kluby Seniora

Image by Julita from Pixabay

Grupą docelową projektu socjalnego „Kluby Seniora” są osoby w wieku 60+, które zamieszkują Bemowo i są osobami samotnymi bądź osamotnionymi w rodzinie. Adresaci projektu to osoby aktywne, które chcą swój wolny czas na emeryturze wykorzystać twórczo i ciekawie.

Projekt zakłada realizację następujących celów:

 • atrakcyjne spędzanie czasu wolnego w atmosferze akceptacji i wzajemnego szacunku,
 • tworzenie systemu wsparcia społecznego, kształtowania poczucia wspólnoty i rozbudzania wzajemnej troski,
 • przeciwdziałanie marginalizacji i poczucia osamotnienia, zapobieganie izolacji społecznej,
 • poprawę kondycji zarówno psychicznej jak i fizycznej seniorów dzięki udziałowi w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach,
 • podejmowanie działań w celu utrzymania seniorów jak najdłuższej w sprawności i samodzielności życiowej,
 • rozwijanie różnych zainteresowań (realizacja własnej ekspresji twórczej),
 • organizowanie zajęć, spotkań, imprez o charakterze edukacyjno-kulturalnym, turystyczno–rekreacyjnym, usprawniającym, integracyjno–aktywizującym,
 • rozwijanie idei wolontariatu wśród osób starszych,
 • tworzenie warunków do integracji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej,
 • nawiązywanie współpracy z innymi Klubami Seniora w celu integracji środowiska senioralnego,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów w celu realizacji wspólnych projektów i programów.

W Klubach Seniora zaplanowano zajęcia:

 • edukacyjno-kulturalne – wykłady, pogadanki tematyczne, spotkania z przewodnikiem wypraw poznawczych i trekkingowych, kurs obsługi komputera i smartfona, zajęcia kulturalne (grupowe wyjścia, np. do kina, teatru, muzeum),
 • zajęcia turystyczno-rekreacyjne – autokarowe wycieczki krajoznawcze, piesze wycieczki i spacery varsavianistyczne
 • zajęcia usprawniające – trening pamięci, warsztaty manualne, gimnastyka rekreacyjna, nordic walking, zajęcia taneczno–ruchowe, treningi tenisa stołowego,
 • zajęcia integracyjno-aktywizujące – warsztaty muzyczno-wokalne, uroczystości okolicznościowe, ogólnowarszawskie i dzielnicowe uroczystości, imprezy i wydarzenia aktywizujące seniorów, spotkania integracyjne (międzypokoleniowe i wewnątrzpokoleniowe), tworzenie kół zainteresowań, koło kulinarne, koło ekologiczne, koło miłośników kwiatów i zieleni, gry stolikowe, klubowa biblioteczka, klubokawiarenka, zebrania społeczności, wolontariat na rzecz środowiska lokalnego

Obecnie w ramach projektu funkcjonują dwa Kluby Seniora: „Sami Swoi” oraz „Lazurowy Zakątek”.

Projekt finansowany jest ze środków OPS Bemowo.

Coffee Time

Projekt skierowany jest do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z ich otoczenia, zamieszkujących Dzielnicę Bemowo.

Celem projektu jest integracja środowiskowa i aktywizacja społeczna, podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, poprawa funkcjonowania w codziennym życiu i zapobieganie izolacji oraz wykluczeniu społecznemu, a także przeciwdziałanie zjawisku stygmatyzacji.

W ramach projektu zaplanowano spotkania klubowe obejmujące m.in.:

 • warsztaty zajęciowe, w tym rozwijające zainteresowania,
 • treningi umiejętności spędzania wolnego czasu, w tym wycieczki na terenie Dzielnicy Bemowo i Warszawy,
 • wyjścia do miejsc kulturalno-edukacyjnych oraz miejsc aktywności lokalnej,
 • relaksację, zajęcia ruchowe, muzyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie: 723 249 245 lub 723 249 246.

Projekt finansowany jest w ramach Projektu pn.: Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu oraz ze środków OPS.