Logotyp Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy

O nasOgłoszeniaRodzaje
pomocy
Wzory
dokumentów
Kontakt ikona Biuletynu Informacji Publicznej

Placówki OPS

Klub Integracji Społecznej

p.o. kierownika: Edyta Chomaniuk
Adres: ul. Lazurowa 14, 01-315 Warszawa
Tel.: 22 487-03-15
E-mail: kis@opsbemowo.waw.pl

Klub Integracji Społecznej, wpisany przez Wojewodę Mazowieckiego do rejestru klubów integracji społecznej pod nr 27 działalność rozpoczął w listopadzie 2017 roku.

Głównym celem funkcjonowania Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej jest reintegracja społeczna i zawodowa osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz ustawę z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym.

Uczestnikami Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej mogą być mieszkańcy Dzielnicy Bemowo, a w szczególności osoby wymienione w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym, tj.:

 • bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
 • uzależnieni od alkoholu,
 • uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających,
 • chorzy psychicznie,
 • długotrwale bezrobotni,
 • zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem,
 • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji,
 • osoby z niepełnosprawnościami.

Bemowski Klub Integracji Społecznej oferuje wsparcie w postaci:

 • pracy socjalnej,
 • wsparcia finansowego,
 • indywidualnych konsultacji z psychologiem, terapeutą, doradcą zawodowym,
 • zajęć aktywizujących (warsztaty umiejętności społecznych, aktywnego poszukiwania pracy),
 • grup wsparcia,
 • zajęć rekreacyjnych i kulturalnych oraz konstruktywnych form spędzania czasu wolnego,
 • wsparcia w podwyższeniu lub uzupełnieniu kwalifikacji zawodowych (szkolenia komputerowe, zawodowe, staże, prace społecznie użyteczne),
 • spotkań z pośrednikiem pracy,
 • i wiele innych...

Oferowane wsparcie jest bezpłatne.

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych (OWiRON)

Kierownik: Elżbieta Kluska
Adres: ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa
Tel.: 22 48-71-388
E-mail: owiron@opsbemowo.waw.pl

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych (OWIRON) jest dziennym ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla 70 dorosłych osób z niepełnosprawnościami, w szczególności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób chorujących psychicznie, które nie wymagają leczenia szpitalnego.

OWiRON jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 16:00. W skład zespołu wspierająco-aktywizującego OWiRON wchodzą: psycholodzy, pedagog specjalny, terapeuci, rehabilitanci, opiekunowie, pielęgniarki, lekarze konsultanci – ortopeda i neurolog.

Celem działalności OWiRON jest:

 • organizowanie oparcia społecznego dla osób z niepełnosprawnościami,
 • przeciwdziałanie izolacji społecznej poprzez utrzymywanie osób z niepełnosprawnościami w ich naturalnym środowisku,
 • podtrzymywanie i rozwijanie u osób z niepełnosprawnościami umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
 • kształtowanie właściwych postaw społecznych – integracja społeczna ze środowiskiem lokalnym.

OWiRON zapewnia usługi, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań uczestników, są to w szczególności:

 • treningi funkcjonowania w codziennym życiu, w tym m.in.: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny,
 • treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury, treningi komunikacyjne z wykorzystaniem alternatywnych sposobów porozumiewania się, inne treningi umiejętności społecznych, zajęcia grupowe o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym,
 • treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, internetem, muzyką, kulturą, udział w spotkaniach towarzyskich, imprezach okolicznościowych, integracyjnych, inne zajęcia ogólnorozwijające,
 • poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, m.in. rozmowy wspierające dla uczestników i ich rodzin,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych świadczona przez pracownika socjalnego,
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym konsultacje lekarza neurologa i ortopedy, usługi pielęgniarskie; uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia,
 • niezbędną opiekę i pielęgnację świadczoną przez opiekunów,
 • zabiegi fizykoterapeutyczne wg wskazań lekarskich, ćwiczenia ogólnokondycyjne i ogólnorozwojowe, ćwiczenia indywidualne specjalistyczne,
 • terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,
 • inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

Terapia zajęciowa prowadzona jest w pracowniach:

 • ceramiczno-plastycznej,
 • gospodarstwa domowego,
 • umiejętności społecznych,
 • umiejętności technicznych,
 • komputerowej,
 • edukacyjnej,
 • terapeutyczno-psychologicznej,
 • wielofunkcyjnej.

W Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych poza bieżącą działalnością organizowane są od wielu lat:

 • Festiwal teatralny MIMSTORY (maj)
 • Mazowiecka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych (czerwiec)
 • Mazowieckie Spotkania Integracyjne Eko-Piknik (wrzesień/październik)

Na terenie placówki działa zespół muzykoterapeutyczny „Jeden Rytm-Jeden Świat”.

Przy realizacji zadań OWIRON współpracuje z władzami administracji rządowej, władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i wyznaniowymi, rodzinami i opiekunami prawnymi uczestników, wolontariuszami, społecznością lokalną oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej, zdrowia i edukacji.

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów

Kierownik: Sylwia Prądzyńska
Adres: ul. Lazurowa 14, 01-315 Warszawa
Tel.: 22 48-70-300, 22 48-70-301, 22 48-70-302, 22 48-70-303, 22 48-70-304, 22 48-70-305
E-mail: s.pradzynska@opsbemowo.waw.pl

Ośrodek jest miejscem, w którzym seniorzy mogą wspólnie i bezpieczniecznie spędzić czas biorąc udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i pasje, poprawiających sprawność oraz umożliwiających nawiązywanie relacji społecznych.

W ramach Ośrodka funkcjonują:

 1. Dom Aktywnego Seniora czyli ośmiogodzinna opieka nad osobami starszymi, w systemie tygodniowym (od poniedziałku do piątku). Ze wsparcia może korzystać 40 seniorów. Oprócz przeróżnych zajęć rehabilitacyjnych, usprawniających, integrujących czy aktywizujących, można zjeść trzy posiłki dziennie: śniadanie, drugie śniadanie oraz dwudaniowy obiad. Dom świadczy pomoc socjalną, rehabilitacyjną i psychologiczną.

  Z usług Domu Aktywnego Seniora mogą korzystać emeryci lub renciści w wieku emerytalnym (powyżej 60 roku życia), mieszkańcy Dzielnicy Bemowo, w pierwszej kolejności osoby:

  • samotne lub osamotnione w rodzinie,
  • z niepełnosprawnością,
  • o niskich dochodach,
  • zagrożone przemocą domową,
  • mieszkające w trudnych warunkach mieszkaniowych,
  • mające trudność w przygotowaniu ciepłego posiłku.
 2. Kluby Seniora: „Sami Swoi” oraz „Lazurowy Zakątek”, których działalność programowa skierowana jest do mieszkańców Dzielnicy Bemowo w wieku 60+, samotnych, osamotnionych w rodzinie, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bądź już wykluczonych.

  Zadaniem Klubów Seniora jest:

  • organizowanie czasu wolnego,
  • umożliwienie osobom starszym atrakcyjnego spędzania wolnego czasu w atmosferze relaksu, tolerancji, akceptacji i wzajemnego szacunku,
  • rozbudzenie wzajemnej troski o siebie, tworzenie systemu wsparcia społecznego, kształtowanie poczucia wspólnoty, rozwijanie wolontariatu,
  • przeciwdziałanie marginalizacji i poczuciu osamotnienia, zapobieganie izolacji społecznej (poprawa funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym),
  • poprawa kondycji psychofizycznej seniorów poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach, warsztatach, spotkaniach,
  • podejmowanie działań w celu utrzymania seniorów w jak najdłuższej sprawności i samodzielności życiowej,
  • organizowanie zajęć, spotkań, imprez o charakterze edukacyjno-kulturalnym, turystyczno-rekreacyjnym, usprawniającym, integracyjno-aktywizującym dostosowanych do zainteresowań i potrzeb klubowiczów,
  • rozwijanie różnych zainteresowań (realizacja własnej ekspresji twórczej),
  • tworzenie warunków do integracji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej,
  • podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu realizacji wspólnych projektów i programów,
  • współpraca z innymi Klubami Seniora i organizacjami działającymi na rzecz seniorów.

  Działalność programowa Klubów Seniora tworzona i realizowana jest w oparciu o potrzeby seniorów (informacje uzyskane od klubowiczów na podstawie ankiet ewaluacyjnych) oraz wieloletnie doświadczenie animatorek.

  Uczestnictwo w spotkaniach klubowych jest bezpłatne!

 3. Akademia Seniora „Z Pasją”, w której uczestnicy rozwijają zainteresowania i zdolności w sekcjach tematycznych. Funkcjonuje raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych. Zajęcia w Akademii skierowane są do wszystkich mieszkańców Bemowa w wieku emerytalnym i są bezpłatne.
  Obecnie rozwijamy pasje malarskie, ale planujemy również utworzenie sekcji:
  • teatr / kabaret,
  • chór / zespół muzyczny,
  • taniec.
  Sekcje tematyczne będą powstawać w zależności od potrzeb seniorów.

W Ośrodku Wsparcia seniorzy mają do dyspozycji powierzchnią 486,19 m2. Urządzono na niej m.in.:

 • świetlicę,
 • salę komputerową,
 • salę do zajęć plastycznych i terapii zajęciowej,
 • salę do zajęć ruchowych wraz z zapleczem,
 • pokój rozmów i wypoczynku,
 • jadalnię wraz z zapleczem kuchennym,
 • pomieszczenia biurowo–socjalne, higieniczno–sanitarne oraz
 • teren rekreacyjny – taras w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (ok. 180 m2).

Pomieszczenia Ośrodka Wsparcia (za wyjątkiem zaplecza kuchennego) oraz wyposażenie i dobór materiałów wykończeniowych są dostosowane w całości do korzystania przez osoby o ograniczonych możliwościach ruchowych.

Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy OPS Bemowo znacząco wzmocniło infrastrukturę dedykowaną seniorom na Bemowie. W Ośrodku realizowane są projekty i programy aktywizujące i integrujące środowisko osób starszych na terenie Bemowa, w tym również aktywności wspierające rozwój działań samopomocowych.

Placówka świadczy usługi w zakresie nowoczesnej (aktywnej) pomocy społecznej skierowanej do osób starszych zagrożonych wykluczeniem lub już wykluczonych cywilizacyjnie, społecznie i psychologicznie. Przywraca im fundamentalne potrzeby psychologiczne: bezpieczeństwo, przynależność, poczucie sensu swego istnienia.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży – Zespół Pierwszego Kontaktu

Koordynator merytoryczny: Milena Goncerz
Adres: ul. Rozłogi 10, lok. 121, 01-310 Warszawa
Tel.: 22 48-71-307, 885-524-356
Infolinia i zgłoszenia dzieci i młodzieży do wsparcia: 576-661-777 (Ezra)

Zespół Pierwszego Kontaktu przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy został uruchomiony w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest na terenie trzech dzielnic Warszawy: Bemowa, Wawra i Żoliborza.

Liderem Projektu jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Partnerami projektu są:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie”

Realizatorem działań psychoterapeutycznych jest Ezra sp. z o.o.

W naszej placówce niesiemy pomoc dziecku i jego rodzinie w zakresie zdrowia psychicznego. Dajemy możliwość szybkiej interwencji w momencie wystąpienia kryzysu psychicznego. Ułatwiamy dostęp do usług psychologicznych i medycznych oraz włączamy do pracy na rzecz zdrowienia sieć wsparcia społecznego dziecka i rodziny. Proponujemy całościowy model opieki psychologiczno-psychiatrycznej zmniejszający ryzyko konieczności hospitalizacji całodobowej, skrócenie czasu leczenia oraz zmniejszenie kosztów emocjonalnych ponoszonych przez rodzinę i dziecko. Jednoczymy działania wielu placówek i specjalistów na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom. Zapewniamy miejsce, które daje poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia.

Zajmujemy się diagnozą oraz monitorowaniem procesu zdrowienia dziecka i rodziny,

Wsparcie dedykowane jest osobom do 21 roku życia, które w momencie zgłoszenia do projektu nie ukończyły 18 lat.

Materiały promocyjne

Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL)

OPS Bemowo prowadzi dwa Miejsca Aktywności Lokalnej: Dom Sąsiedzki „Nad Stawem” oraz MALtana.

Koordynator: Przemysław Skwarski
Animatorzy: Robert Korczyński, Anna Małyska, Monika Piątkowska
Tel.: 512-698-711, 22 48-71-348
e-mail: mal@opsbemowo.waw.pl

Dom Sąsiedzki „Nad Stawem”
Adres: ul. Pełczyńskiego 30B, 01-471 Warszawa (osiedle Górce Stare)

Znak Dom Sąsiedzki nad Stawem

To nowe Miejsce Aktywności Lokalnej na mapie Bemowa uruchomione przez OPS Bemowo, którego cała przestrzeń oddana jest na aktywność lokalną mieszkańców. W tym miejscu można realizować swoje hobby, dzielić się zainteresowaniami i zarażać nimi innych.

W przestrzeni MAL jest miejsce na rozwój osobisty, zajęcia kulturalne i społeczne. To w tym miejscu można spotkać się z w gronie sąsiedzkim, porozmawiać o problemach swojego osiedla i wypracować wspólnie plan naprawczy. To też miejsce gdzie można spotkać się z pracownikiem OPS Bemowo (jeśli z różnych przyczyn nie możesz zrobić tego w domu) i porozmawiać o ważnych dla Ciebie sprawach.

Dom Sąsiedzki to miejsce otwarte dla wszystkich i otwarte na różnorodność. Cenimy chęć dzielenia się zasobami niematerialnymi, takimi jak wiedza, talent, uśmiech i gotowość bycia z ludźmi i dla ludzi oraz materialnymi, np.: kawa lub własnoręcznie upieczone ciasto. To miejsce gdzie organizuje się społeczność lokalna, która chce mieć wpływ na swoje miejsce zamieszkania na czystość i bezpieczeństwo na Osiedlu.

Dom Sąsiedzki „Nad Stawem” znajduje się w bloku przy ul. Pełczyńskiego 30B (obszar Osiedla Górce Stare). Jest to lokal użytkowy z niezależnym wejściem, o powierzchni 140 m2, składający się z dużej przestrzeni, tzw. open space, kameralnej sali warsztatowej oraz zaplecza kuchennego i sanitarnego. Lokal jest wyposażony w podjazd dla wózków inwalidzkich. Zgodnie z ideą organizowania społeczności lokalnej udział mieszkańców we współtworzeniu tego miejsca jest kluczowy dla jego istnienia.

Sposób korzystania z przestrzeni MAL został zawarty w Zasadach Funkcjonowania MAL Dom Sąsiedzki „Nad Stawem” ul. Pełczyńskiego 30B.

Aktualności o działalności Domu Sąsiedzkiego „Nad Stawem” znajdziesz na Facebooku: http://fb.com/DomSasiedzkiNadStawem.

MALtana
Adres: ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa (osiedle Jelonki Południowe)

Znak Maltana

Na przełomie czerwca i lipca 2021 OPS Bemowo pozyskał z miejskich środków fundusze na wybudowanie altany ogrodowej. Ponieważ altana spełnia rolę Miejsca Aktywności Lokalnej została jej nadana nazwa łącząca skrót MAL i rzeczownik „altana” i tak powstała nazwa „MALtana”.

MALtana to miejsce otwarte i bezpłatne w szczególności dla mieszkańców Osiedla Jelonki Południowe, ale korzystać z jej zasobów może każdy, kto będzie tyko chciał wspólnie działać, tworzyć i spędzić aktywnie czas. To tutaj w okresie letnio-wiosennym można się spotkać ze znajomymi i wspólnie dzielić się swoimi zainteresowaniami, pasjami.

MALtana jest wyposażona w energię elektryczną, a nadajnik Internetu zamieszczony w budynku Ośrodka pozwala uzyskać dostęp do Internetu poprzez bezprzewodowe łącze Wi-Fi.

Działania w ramach MALtany prowadzą pasjonaci, możesz wziąć w nich udział, kiedy masz na to czas i chęć. Miejsce możesz też wykorzystać do własnych celów, np:

 • poszerzać swoje pasje, inspirować się, uczyć nowych rzeczy,
 • pobyć z ludźmi o podobnych zainteresowaniach,
 • ciekawie spędzić rodzinny czas,
 • realizować swoje pomysły.

W tym miejscu organizujemy różne wydarzenia plenerowe o charakterze kulturalnym i społecznym. MALtana to też przestrzeń dla wolontariuszy, którzy współpracują z Ośrodkiem pomagając uczniom w odrabianiu lekcji.

Miejsca Odrabiania Lekcji (MOL)

Koordynator: Przemysław Skwarski
Tel.: 512-698-711
e-mail: wolontariat@opsbemowo.waw.pl

Twoje dziecko nie musi być jak MOL książkowy i wkuwać na pamięć regułek. Warto się uczyć tak, aby poradzić sobie w życiu. Jeśli Twoje dziecko ma trudności w nauce, nie potrafi systematycznie odrabiać lekcji, potrzebuje wsparcia w wytłumaczenia niektórych przedmiotów, to u nas ma szanse skorzystać z pomocy. Miejsce Odrabiania Lekcji to przestrzeń, w której uczeń może się spotkać z wolontariuszem i przy wspólnym zaangażowaniu nadrobić zaległości edukacyjne.

MOL to pomieszczenie nr 229 znajdujące się na II piętrze w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Rozłogi 10. MOL wyposażone jest w tablicę multimedialną z oprogramowaniem umożliwiającym naukę, dwa stanowiska komputerowe oraz zestaw podręczników. W trakcie przerwy od nauki można wspólnie z wolontariuszem zagrać w grę planszową. Regularnie uzupełniamy naszą biblioteczkę, która okazuje się pomocna w trakcie odrabiania lekcji.

Jeśli posiadasz jakieś podręczniki, gry karciane lub planszowe z których już nie korzystasz, a chcesz się nimi podzielić to możesz dostarczyć je do MOL. Z pewnością wielu uczniów z nich skorzysta.

Aby uzyskać pomoc wolontariusza należy zgłosić się do pracownika socjalnego przypisanego do ulicy przy której zamieszkuje uczeń. Można też skontaktować się bezpośrednio z koordynatorem wolontariatu.

Miejsce Odrabiania Lekcji to też lokalizacja udostępniona dla wolontariuszy. W tym miejscu wolontariusz ma możliwość zdobyć cenne doświadczenie w pracy z młodzieżą. To tutaj organizujemy spotkania wolontariuszy, którzy działają na terenie Bemowa. W trakcie tych spotkań rozmawiamy o realizowanych działaniach wolontariackich, wymieniamy się doświadczeniami. Dzielimy się radościami z sukcesów i radzimy co robić w sytuacjach trudnych.

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem to sprawdź nasze aktualne ogłoszenia w pozycji Rekrutacje wolontariuszy: http://opsbemowo.waw.pl/ogloszenia