Logotyp Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy

O nasOgłoszeniaRodzaje
pomocy
Wzory
dokumentów
Kontakt ikona Biuletynu Informacji Publicznej

Projekty

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekty w realizacji

Projekty zakończone

Bemowski Klub Integracji Społecznej

Projekt skierowany był do 44 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Celem projektu było zwiększenie poziomu aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu – mieszkańców Dzielnicy Bemowo korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez działania w obszarze społecznym, edukacyjnym i zawodowym.

Wsparcie każdego uczestnika projektu odbywało się na podstawie indywidualnych diagnoz i indywidualnych ścieżek reintegracji z wykorzystaniem kontraktu socjalnego.

Zrealizowano następujące zadania:

 • pracę socjalną z rodzinami,
 • usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym obejmujące: warsztaty kompetencji społecznych, indywidualne wsparcie psychologa/terapeuty, zajęcia integracyjno-edukacyjne,
 • usługi o charakterze edukacyjnym obejmujące: warsztaty komputerowe i szkolenia zawodowe,
 • usługi o charakterze zawodowym obejmujące: realizację warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, prace społecznie użyteczne, indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy oraz pomoc praktyczną w dostępie do ofert pracy,
 • realizacja przez osoby bezdomne Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności.

Projekt Bemowski Klub Integracji Społecznej współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Odpowiedzialni Rodzice

Projekt skierowany był do 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (klientów Ośrodka Pomocy Społecznej), w szczególności osób niewydolnych wychowawczo, u których w większości występują problemy współtowarzyszące (np. współuzależnienie, przemoc domowa, bezrobocie, niepełnosprawność).

Celem projektu było nabycie kompetencji pozwalających zwiększyć aktywność społeczną i zawodową uczestników projektu poprzez działania w obszarze społecznym, edukacyjnym i zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem spraw opiekuńczo–wychowawczych, w tym odbudowanie i podtrzymanie umiejętności pełnienia ról społecznych w środowisku lokalnym poprzez wsparcie specjalistyczne oraz dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy.

Wsparcie każdego uczestnika projektu odbywało się na podstawie indywidualnych diagnoz i indywidualnych ścieżek reintegracji z wykorzystaniem kontraktu socjalnego.

Zrealizowano następujące zadania:

 • pracę socjalną z rodzinami,
 • usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym obejmujące: wsparcie asystentów rodziny, psychologa oraz edukatora prozdrowotnego,
 • usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym obejmujące: warsztaty wzmacniania poczucia własnej wartości (antystresowe, spotkania z doradcą obywatelskim, dotyczące profilaktyki przemocy w rodzinie oraz dotyczące tematyki uzależnień), warsztaty dla rodziców dotyczące podnoszenia kompetencji wychowawczych i opiekuńczych oraz spotkania edukacyjno-integracyjne dla rodzin, służące podnoszeniu kompetencji wychowawczych i opiekuńczych (Aktywny czas z dzieckiem),
 • usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym obejmujące: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, indywidualne wsparcie doradcy zawodowego i coacha oraz szkolenie dotyczące zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej,
 • usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym obejmujące: szkolenia zawodowe.

Projekt Odpowiedzialni Rodzice współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu

Projekt skierowany jest do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym), całościowymi zaburzeniami rozwoju lub inną niepełnosprawnością sprzężoną z niepełnosprawnością intelektualną oraz członków ich rodzin. Projekt ma charakter informacyjny, edukacyjny i integracyjny. Kompleksowo wspiera każdego z uczestników w realizacji czynności życia codziennego. Angażuje również mieszkańców Bemowa do współdziałania na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. W działania zaangażowane są instytucje publiczne i podmioty niepubliczne z obszaru Warszawy.

W OPS Bemowo oferujemy bezpłatnie:

 • pomoc psychologa, prawnika, seksuologa, doradcy zawodowego, trenera pracy i innych specjalistów (w zależności od potrzeb),
 • wsparcie asystenta rodziny,
 • udział w grupie wsparcia dla rodziców/opiekunów z równoległymi zajęciami terapeutycznymi dla osób z niepełnosprawnością,
 • wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania,
 • pomoc doradcy zawodowego i trenera pracy,
 • pomoc prawno-finansową w zakresie zabezpieczenia przyszłości osoby z niepełnosprawnością.

Można również skorzystać z pomocy interwencyjno-wytchnieniowej w formie całodobowego pobytu osoby z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniu interwencyjno-wytchnieniowym lub w mieszkaniu wspomaganym. Jest to odpłatna forma wsparcia.

Szczegółowe informacje nt. udziału w Projekcie można uzyskać w Punktach Informacyjno-Koordynacyjnych dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PIKONI):

 • ul. 11 Listopada 15b, Warszawa, tel.: 887-566-930, e-mail: pikoni@wcpr.pl
 • pl. Dąbrowskiego 5, Warszawa, tel.: 570-705-488, e-mail: k.sobon@otwartedrzwi.pl

Dodatkowo uczestnicy Projektu mieszkający na terenie Bemowa mogą skorzystać ze spotkań grupy Coffee Time. W ramach spotkań można porozmawiać na ciekawe tematy, wymienić się doświadczeniami i pomagać sobie wzajemnie. Poznać ciekawe osoby i miejsca. Bliższe informacje nt. spotkań grupy można uzyskać pod numerem tel.: 723-249-245. W ramach Projektu na terenie Bemowa planowane jest także organizowanie różnego rodzaju spotkań, warsztatów i wydarzeń o których będziemy informować na bieżąca na naszych stronach internetowych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Realizowany jest przez Urząd m.st. Warszawy w partnerstwie z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi oraz z Ośrodkami Pomocy Społecznej Dzielnic Bemowo, Wola, Białołęka i Wilanów.

Od nowa – nowa jakość na Bemowie

Projekt skierowany był do 101 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Celem projektu było wypracowanie oraz wdrożenie nowej struktury organizacyjnej OPS Bemowo polegającej na rozdzieleniu postępowań administracyjnych od pracy socjalnej i usług, a także wzmocnienie potencjału zawodowego pracowników OPS Bemowo i podniesienie efektywności instytucji w procesie przeprowadzenia zmiany.

Zrealizowano następujące zadania:

 • przygotowanie OPS Bemowo do wprowadzenia zmian organizacyjnych obejmujące: dokonanie we współpracy z metodykiem pracy socjalnej inwentaryzacji wszelkich działań i procesów merytorycznych związanych z pracą socjalną, postępowaniami administracyjnymi i usługami, opracowaniem we współpracy z prawnikiem nowego regulaminu organizacyjnego oraz zakresów obowiązków pracowników na poszczególnych stanowiskach,
 • przygotowanie pracowników do wdrożenia zmian organizacyjnych obejmujące: zwiększenie liczby pracowników socjalnych bezpośrednio pracujących z klientami, zrealizowanie cyklu 11 szkoleń specjalistycznych dla pracowników Ośrodka i kadry zarządzającej oraz wsparcie superwizora,
 • przygotowanie infrastruktury OPS Bemowo do wdrożenia zmian organizacyjnych obejmujące: zakup nowego serwera w celu zwiększenia dostępności usług, zakup serwera sieciowego typu NAS (półki dyskowej) na potrzeby przechowywania i przetwarzania danych, zakup dysków twardych do półki dyskowej, zakup terminali mobilnych oraz oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych, modernizacja istniejącej sieci elektryczno-logicznej oraz teleinformatycznej w siedzibie Ośrodka (okablowanie oraz zwiększenie liczby punktów logicznych w pokojach pracowników),
 • realizacja zadań OPS Bemowo w nowym systemie organizacyjnym uwzględniająca rozwiązania dotyczące modelowego oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej oraz modele realizacji usług o określonym standardzie w gminie oraz mieście na prawach powiatu, w szczególności prowadzenie pogłębionej pracy socjalnej.

Projekt Od nowa – nowa jakość na Bemowie współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020).

Bemowski Klub Integracji Społecznej – Nowa Perspektywa

Projekt skierowany był do 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w tym 8 dzieci.

Celem projektu było zwiększenie poziomu aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu – mieszkańców Dzielnicy Bemowo korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez działania w obszarze społecznym, edukacyjnym i zawodowym.

Wsparcie każdego uczestnika Projektu odbywało się na podstawie indywidualnych diagnoz i indywidualnych ścieżek reintegracji z wykorzystaniem kontraktu socjalnego.

Zrealizowano następujące zadania:

 • pracę socjalną z rodzinami,
 • usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym obejmujące: warsztaty kompetencji społecznych w zakresie rozwoju osobistego, warsztaty antystresowe, zajęcia edukacyjno-integracyjne oraz indywidualne wsparcie psychologa,
 • usługi o charakterze zawodowym obejmujące: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, staże zawodowe, kursy zawodowe oraz indywidualne wsparcie doradcy zawodowego,
 • usługi o charakterze edukacyjnym obejmujące warsztaty komputerowe,
 • usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym obejmujące: warsztaty kompetencji społecznych w zakresie pracy nad zmianą, warsztaty dotyczące budowania wizerunku oraz indywidualne wsparcie coacha realizowane przez Stowarzyszenie Q Zmianom,
 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczno-rozwojowe dla dzieci realizowane przez Stowarzyszenie Q Zmianom.

Projekt Bemowski Klub Integracji Społecznej – Nowa Perspektywa współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zrealizowany został we współpracy z Partnerem – Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz

Projekt skierowany jest do 1446 (701 z Bemowa) rodzin z dziećmi zmagającymi się z problemami zdrowia psychicznego z terenu Bemowa, Żoliborza i Wawra. Liderem jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Partnerami projektu są:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie”

Realizatorem działań psychoterapeutycznych jest Ezra sp. z o.o.

Wspólne działanie ww. instytucji ułatwia dostęp do usług psychologicznych i medycznych oraz włącza otoczenie społeczne dziecka do pracy na jego rzecz. To nowa forma wsparcia dla rodzin, w których wystąpił kryzys zdrowia psychicznego dzieci.

Ośrodek Pomocy Społecznej Bemowo realizuje następujące działania:

 • diagnoza psychologiczna oraz monitorowanie procesu zdrowienia dziecka,
 • psychoedukacja oraz wsparcie psychologiczne w środowisku,
 • profilaktyka zdrowia psychicznego.

Projekt oferuje całościowy model opieki psychologiczno-psychiatrycznej. Umożliwia szybką interwencję w momencie wystąpienia kryzysu psychicznego. Zmniejsza ryzyko całodobowej hospitalizacji, skraca czas leczenia oraz zmniejsza koszty emocjonalne ponoszone przez rodzinę i dziecko.

Wsparciem mogą być objęte dzieci zamieszkujące na terenie dzielnicy Bemowo, które w momencie zgłoszenia nie ukończyły 18 roku życia.

Zgłoszenia przyjmowane są przez Infolinię pod numerem telefonu: 576-661-777.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Projekty finansowane z Państwowych Funduszy Celowych

Projekty w realizacji

Projekty socjalne OPS Bemowo

Projekty realizowane w 2023 roku.